Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Niwiyegereze Yehova

 IKIGABANE CA 18

Ubukerebutsi mw’“Ijambo ry’Imana”

Ubukerebutsi mw’“Ijambo ry’Imana”

1, 2. Ni “ikete” irihe Yehova yatwandikiye, kandi kubera iki?

WOBA wibuka igihe uherukira kuronka ikete rivuye ku mukunzi aba kure cane? Usanga ari ibintu bikeya bidutera umunezero mwinshi nk’uwo tugira igihe turonse ikete rikora ku mutima rivuye ku muntu dukunda. Turanezerezwa no kwumva ko amerewe neza, no kumenya ibimushikira be n’imigambi afise. Mwene ukwo guhanahana amakuru kuratuma abakundana barushiriza kwegerana, naho nyene baba bari kure na kure mu buryo bw’umubiri.

2 None ni igiki coshobora kutuzanira umunezero mwinshi kuruta kuronka ubutumwa bwanditswe buvuye kuri ya Mana twikundira? Mu buryo nk’ubwo, Yehova yaratwandikiye “ikete,” ni ukuvuga Ijambo ryiwe Bibiliya. Muri ryo aratubwira uwo ari we, ivyo yakoze, ibikorwa ategekanya gukora be n’ibindi vyinshi. Yehova yaraduhaye Ijambo ryiwe kubera yuko ashaka ko tumwiyegereza. Imana yacu nyen’ubukerebutsi bwose yahisemwo uburyo bwiza kuruta bushoboka bwo kuvugana na twe. Mu buryo Bibiliya yanditswe be no mu biyirimwo, harimwo ubukerebutsi ntangere.

Ni Kubera iki Hakenewe Ijambo Ryanditswe?

3. Yehova yahaye Musa Ivyagezwe mu buhe buryo?

3 Hari abohava bibaza bati ‘Ni kubera iki Yehova atakoresheje uburyo butangaje kuruta, tuvuge nk’ijwi rivuye mw’ijuru, kugira ngo agire ico abwiye abantu?’ Mu bisanzwe, hari igihe Yehova yavugira koko mw’ijuru biciye ku bamarayika bamuserukira. Nk’akarorero, ivyo yarabigize igihe yaha Abisirayeli Ivyagezwe. (Ab’i Galatiya 3:19) Ijwi ryava mw’ijuru ryari riteye akoba rwose, gushika naho abo Bisirayeli batekerwa n’ubwoba bagasaba yuko Yehova atovugana na bo muri ubwo buryo, mugabo yuko yovugana na bo biciye kuri Musa. (Kuvayo 20:18-20) Ivyagezwe,  ivyari bigizwe n’amabwirizwa nk’600, vyaciye bihabwa Musa ku munwa, ijambo ku rindi.

4. Sobanura igituma uburyo bwo gushikiriza amakuru ku munwa butobaye ari uburyo bwizigirwa bwo guhererekanya ivyagezwe vy’Imana.

4 Ariko none, tuvuge iki nka hamwe ivyo Vyagezwe vyari kuba bitigeze bishirwa mu nyandiko? Mbega Musa aba yarashoboye kwibuka uko ivyo Vyagezwe vy’amategeko menshi vyavuzwe ijambo ku rindi, agaheza akabishikiriza abasigaye muri iryo hanga ata mahinyu aroyemwo? Twovuga iki hoho ku yandi maruka yari gukurikira? Mbega bobwirijwe kwiheka gusa ku majambo yo ku munwa? Ubwo ntibwobaye ari uburyo bwizigirwa bwo guhererekanya ivyagezwe vy’Imana. Iyumvire ivyoba nka hamwe woba ubwirizwa gushikiriza inkuru abantu batonze ku murongo mu kuyibarira umuntu wa mbere kuri nya murongo hanyuma umwe wese akagenda arayibarira uwundi gutyogutyo, gushika ku muntu wa nyuma. Ivyo uwo muntu wa nyuma yumvise ntivyobura kuba bitandukanye cane n’ivyavuzwe mu ntango. Amajambo yo mu Vyagezwe vy’Imana yoyo ntiyari ageramiwe muri mwene ubwo buryo.

5, 6. Yehova yategetse Musa gukoza iki amajambo yiwe, kandi ni kubera iki kuba dufise Ijambo rya Yehova mu nyandiko ari umuhezagiro kuri twebwe?

5 Yehova abigiranye ubukerebutsi yahisemwo kwandikisha amajambo yiwe. Yategetse Musa ati: “Andika ayo majambo: kukw isezerano nsezeranye nawe n’Abisirayeli rihagaze kur’ayo majambo.” (Kuvayo 34:27) Ni ho rero hatangura ikiringo co kwandika Bibiliya, mu 1513 B.G.C. Mu myaka irenga 1.610 yakurikiye, Yehova ‘yaravuze mu bihe vyinshi no mu buryo bwinshi’ abwira abanditsi 40 b’abantu, ari na bo bahavuye bandika Bibiliya. (Abaheburayo 1:1) Muri ico gihe cose, abimuzi b’abizerwa baritwararitse bavyitondeye cane kwimura igisomwa ku makopi ata mahinyu kugira ngo bakingire Ivyanditswe.Ezira 7:6; Zaburi 45:1.

6 Yehova vy’ukuri yaraduhezagiye mu kuvugana natwe biciye mu nyandiko. Woba warigeze kuronka ikete rigushika ku mutima rwose, kumbure kubera yuko riguha indemesho ukeneye,  ku buryo waribitse maze ukaja urarisoma incuro n’izindi? Ukwo ni ko bimeze no kw’“ikete” Yehova yatwandikiye. Kubera ko Yehova yashize amajambo yiwe mu nyandiko, turashobora kwama tuyasoma kandi tukazirikana ku vyo avuga. (Zaburi 1:2) Turashobora kuronka “[u]guhumurizwa guheshwa n’ivyanditswe” igihe cose tugukeneye.Abaroma 15:4.

Ni Kubera iki Hakoreshejwe Abanditsi b’Abantu?

7. Ubukerebutsi bwa Yehova bubonekera gute mu kuntu yakoresheje abanditsi b’abantu?

7 Yehova yaragaragaje ubukerebutsi mu gukoresha abantu ngo babe ari bo bandika Ijambo ryiwe. Rimbura ibi: Iyo Yehova akoresha abamarayika mu kwandika Bibiliya, mbega yodukwegereye nk’uko bigenda ubu? Ego niko, abamarayika baba barashoboye kudondora Yehova bakoresheje ukubona ibintu kwabo kwo mu buryo buhanitse, bagaserura ukuntu ubwabo bamuyobokera, eka bakavuga n’ivyerekeye abasavyi b’Imana b’abizerwa. Ariko ubwo koko tuba twarashoboye kwigereranya n’ibiremwa vy’impwemu bitagira agasembwa, bimwe ubwenge bwavyo, ubumenyi be n’inkomezi bifise biruta kure n’iyo ivyacu bwite?—Abaheburayo 2:6, 7.

“Ivyanditswe vyose vyahumetswe n’Imana”

8. Ni mu buryo ubuhe abanditsi ba Bibiliya bemerewe gukoresha ubushobozi bwabo bwite bw’ubwenge? (Raba akajambo k’epfo.)

8 Mu gukoresha abanditsi b’abantu, Yehova yaraturonkeje ibintu nyene dukeneye, ni ukuvuga inyandiko “[y]ahumetswe n’Imana,” yamara ntiyirengagiza ko turi abantu. (2 Timoteyo 3:16) Ivyo yabishitseko gute? Mu bihe vyinshi, biboneka yuko yaretse abanditsi bagakoresha ubushobozi bwabo bwite bw’ubwenge mu kurobanura “amajambo aryoshe, [ar]i yo majambo y’ukuri.” (Umusiguzi 12:10, 11) Ivyo birasigura igituma muri Bibiliya hagiye harakoreshwa uburyo bwo kwandika butandukanye; ibintu vyanditswemwo biragaragaza kahise be na kamere vy’abanditsi umwumwe wese ukwiwe. * Yamara, abo bagabo “bāvuga ivyava  ku Mana, barōngōwe n[’im]pwemu [y]era.” (2 Petero 1:21) Kubera ico, igikorwa cavuyemwo ni “ijambo ry’Imana” koko.1 Ab’i Tesalonike 2:13.

9, 10. Ni kubera iki ukuba harakoreshejwe abanditsi b’abantu bituma Bibiliya iba iyiri n’igishika n’iyikwegera kuruta?

9 Ukuba harakoreshejwe abanditsi b’abantu biratuma Bibiliya ikundwa kandi ikaba n’iyikwegera bimwe bikomeye. Abayanditse bari abantu bafise inyiyumvo nk’izacu. Kubera bari abanyagasembwa, barahangana n’ibigeragezo be n’imikazo nk’ibidushikira ubu. Mu bihe bimwebimwe, impwemu ya Yehova yarabahumekera kugira ngo bandike ivyerekeye inyiyumvo zabo bwite be n’ingorane zabashikira. (2 Ab’i Korinto 12:7-10) Banditse rero amajambo y’ivyo bazi, amajambo ata mumarayika n’umwe yari gushobora kuvuga.

10 Nk’akarorero, rimbura ivy’Umwami Dawidi wa Isirayeli. Amaze kugwa mu vyaha bikomeye, Dawidi yaratunganije izaburi, muri yo arasuka ibiri mu mutima, asaba yuko Imana yomugirira ikigongwe. Yanditse ati: “Unyoze icaha canje. Kuko nzi ibicumuro vyanje, icaha canje cama imbere yanje na ntaryo. Rāba, nabumbanywe ukugabitanya, mu vyaha ni ho mama yamvyariye. Ntunte kure yo mu nyonga zawe, Ntunkūreko [im]pwemu [y]awe [y]era. Ibimazi Imana ishikanirwa n’umutima umenetse; umutima umenetse, ujanjaguwe, Mana, ntuzowukēngēra.” (Zaburi 51:2, 3, 5, 11, 17) Ntushobora none kwiyumvamwo umubabaro w’uwo mwanditsi? Ni nde none kiretse umuntu w’umunyagasembwa yari gushobora guserura mwene izo nyiyumvo zivuye ku mutima?

Ni Kubera iki Ari Igitabu Kivuga Ivyerekeye Abantu?

11. Ni ubwoko ubuhe bw’uturorero tw’abantu babayeho koko twashizwe muri Bibiliya ku bwo “kutwigisha”?

11 Hariho ikindi kintu giterera agacumu k’ubumwe ku kuba Bibiliya ari iyikwegera. Ahanini, Bibiliya ni igitabu kivuga ivyerekeye abantu, ni ukuvuga abantu babayeho koko, abakoreye Imana n’abatayikoreye. Turasoma ivyabashikiye, amagume baciyemwo be n’umunezero bagiye baragira. Turabona ingaruka z’amahitamwo bagize mu buzima bwabo. Mwene izo nkuru zikaba zashizwemwo ku bwo “kutwigisha.” (Abaroma 15:4) Biciye ku  turorero tw’abantu babayeho koko, Yehova arigisha mu buryo budukora ku mutima. Rimbura uturorero tumwetumwe.

12. Inkuru za Bibiliya zerekeye abantu b’abahemu zidufasha mu buhe buryo?

12 Bibiliya itubwira ivyerekeye abantu b’ibihemu, washaka b’ababisha, ikanatubwira n’ivyabashikiye. Muri izo nkuru, turabona kamere bagaragaje tutoshima natwe kugaragaza, bigatuma zitworohera gutahura. Nk’akarorero, ni itegeko irihe ryo kwirinda guhemuka ryari gushobora kugira ububasha bwinshi kuruta akarorero kaboneka k’iyo ngeso yo guhemuka kabonekeye muri Yuda, igihe yashitsa umugambi wiwe wo kugura Yezu? (Matayo 26:14-16, 46-50; 27:3-10) Mwene izo nkuru ziradushika ku mutima mu buryo ngirakamaro kuruta, zikadufasha kubona utugeso tubitubi no kutwamirira kure.

13. Ni mu buryo ubuhe Bibiliya idufasha gutegera kamere nzizanziza?

13 Bibiliya kandi iradondora abasavyi b’Imana benshi b’abizerwa. Turasoma ivy’ukuyobokera Imana n’ukutayihemukira kwabo. Turabona uturorero tuzima twa kamere twebwe dukeneye gutsimbataza kugira ngo twiyegereze Imana. Fata nk’akarorero, ukwizera. Bibiliya iravuga ukwizera ico ari co kandi ikatubwira ukungene ukwizera guhambaye nimba dushaka guhimbara Imana. (Abaheburayo 11:1, 6) Ariko Bibiliya kandi irimwo uturorero dukomeye twerekana ukwizera mu bikorwa. Niwiyumvire ukwizera Aburahamu yerekanye igihe yageragezwa gutanga Isaka kw’ikimazi. (Itanguriro, ikigabane ca 22; Abaheburayo 11:17-19) Biciye muri mwene izo nkuru, ijambo “ukwizera” rirarushiriza kugira insobanuro, maze rikarushiriza kworoha gutegera. Ese ukuntu biranga ubukerebutsi kuba Yehova ataduhimiriza gutsimbataza kamere nzizanziza gusa, mugabo kandi aturonsa uturorero tw’abantu bazigaragaje koko mu buzima bwabo!

14, 15. Bibiliya itubwira iki ku vyerekeye umugore umwe yaje ku rusengero, kandi iyo nkuru itwigisha iki ku vyerekeye Yehova?

14 Inkuru dusanga muri Bibiliya z’ivyabaye koko mu buzima, kenshi ziratwigisha ikintu cerekeye uko Yehova ameze. Rimbura ivyo dusoma vyerekeye umugore Yezu yabonye mu rusengero. Igihe Yezu yari yicaye hampande y’amasandugu y’intererano, yaritegereje uko abantu batereramwo intererano zabo. Abenshi b’abatunzi baraza, bagatanga “ku bibasāgutse.” Mugabo Yezu yaritegereje  umupfakazi w’umworo. Ishikanwa ryiwe ryari rigizwe n’“amasenge abiri, ni yo kuta.” * Ni two duhera twonyene yari asigaranye. Yezu, uwabona ibintu neza na neza nk’uko Yehova abibona, yavuze ati: “Uyu mupfakazi w’umworo ashikanye ibirengeye ivyo bose batereye mu masandugu.” Dukurikije ayo majambo, nya mupfakazi yashizemwo menshi kuruta ayo abandi bose bashizemwo uyashize hamwe.Mariko 12:41-44; Luka 21:1-4; Yohana 8:28.

15 Mbega none ntibiri n’ico bivuze kubona mu bantu bose bari baje ku rusengero uwo musi, uwo mupfakazi ari we yacaguwe agashirwa muri Bibiliya? Biciye kuri ako karorero, Yehova atwigisha yuko ari Imana ishima. Aranezerezwa no kwakira amashikanwa dutangana ubugingo bwacu bwose, ataravye ukuntu yoba angana tugereranije n’ayo abandi bashoboye gutanga. Yehova ntivyari kumworohera kuronka uburyo bwiza kuruta ubwo bwo kutwigisha ukwo kuri kweza umutima!

Ibitari Muri Bibiliya

16, 17. Ubukerebutsi bwa Yehova bubonekera gute no mu vyo yahisemwo kudashira mw’Ijambo ryiwe?

16 Iyo wandikiye ikete umuntu ukunda, hariho ivyo udashiramwo. Ukoresha rero ukwiyubara mu guhitamwo ivyo wandika. Na Yehova nyene, yahisemwo gushira mw’Ijambo ryiwe abantu bamwebamwe be n’ibintu bimwebimwe vyashitse. Mugabo muri izo nkuru zivuga ivyabaye, Bibiliya ntiyama ivuga utuntu twose ido n’ido. (Yohana 21:25) Nk’akarorero, igihe Bibiliya ivuga ivy’urubanza Yehova azoshitsa, hari aho amakuru yatanzwe atokwishura ikibazo cose twokwibaza. Ubukerebutsi bwa Yehova buranabonekera mu vyo yahisemwo kudashira mw’Ijambo ryiwe. Uti gute?

17 Uburyo Bibiliya yanditswe burafasha mu gusuzuma ibiri mu mutima wacu. Mu Baheburayo 4:12 hagira hati: “Ijambo  ry’Imana [canke ubutumwa n]i rizima, rifise ubukuba, rifise ubugi buruta ubg’inkota zose, rikinjira n’aho ritanya ubugingo n’impwemu, . . . ri[ga]suzuma ivyo umutima wiyumvira, ukagabira.” Ubutumwa bwa Bibiliya burinjira bugashika ibwina, bugahishura ivyiyumviro nyakuri vyacu be n’imvo nyakuri zituma dukora ibintu. Abarisomana umutima unebagura barakunda gutsitazwa n’inkuru zitarimwo amakuru ahagije yobamara akanyota. Mwene abo bantu boshobora mbere no gukekeranya ko Yehova yoba vy’ukuri ari umunyarukundo, inkerebutsi n’umugororotsi.

18, 19. (a) Ni kubera iki tudakwiye guta umutwe mu gihe hari inkuru kanaka ya Bibiliya ivyuye ibibazo tudashobora guca turonkera inyishu buno nyene? (b) Hakenewe iki kugira ngo dutahure Ijambo ry’Imana, kandi ni mu buryo ki ico ari ikimenyamenya c’uko ubukerebutsi bwa Yehova ari bwinshi?

18 Ariko tweho, iyo dutohoje Bibiliya tuyitondeye dufise umutima utarimwo uburyarya, turaheza tukabona Yehova dufatiye ku kuntu Bibiliya yose uko ingana imwerekana. Ivyo biratuma tudata umutwe mu gihe hari inkuru kanaka ivyuye ibibazo bimwebimwe tudashobora kuronkera inyishu buno nyene. Tubitangire ikigereranirizo: Igihe turiko turaterateranya udupande tugize isanamu niniya, kumbure ntidushobora gushoka dutora agapande kanaka, canke ngo tubone ingene agapande kanaka kinjira muri iyo shusho. Yamara, dushobora kuba twegeranije udupande duhagije dutuma twebwe dutahura ukuntu ishusho yose itegerezwa kuzoba isa. Cokimwe n’ivyo, iyo twiga Bibiliya, turamenya buhorobuhoro ivy’ukuntu Imana Yehova imeze, maze tugaca tubona iciyumviro gitomoye c’ukuntu imeze. Mbere n’iyo tudashobora guca dutegera buno nyene inkuru kanaka, canke ntitubone ingene ijanye na kamere y’Imana, ugutohoza Bibiliya kwacu kuba kwamaze kutwigisha vyinshi vyerekeye Yehova bituma dushobora kubona yuko ari Imana idashobora kubura kuba inyarukundo, itagira nkunzi kandi itarenganya.

19 Kugira rero dutahure Ijambo ry’Imana, dutegerezwa kurisoma no kuritohoza dufise umutima utarimwo uburyarya, dufise n’umuzirikanyi wugurutse. Mbega none ico si ikimenyamenya c’uko ubukerebutsi bwa Yehova ari bwinshi? Abantu b’abanyabwenge barashobora kwandika ibitabu bishobora gutegerwa gusa n’“abanyabgenge n’abahanga.” Mugabo kwandika igitabu gishobora  gutahurwa gusa n’ababitumwa n’imitima igororotse, bisaba ubukerebutsi bw’Imana!—Matayo 11:25.

Igitabu c’“Ubukerebutsi Ngirakimazi”

20. Ni kubera iki Yehova wenyene ari we ashobora kutubwira uburyo bwiza kuruta bwo kubaho, kandi Bibiliya irimwo ibiki bishobora kudufasha?

20 Mw’Ijambo ryiwe, Yehova aratubwira uburyo bwiza kuruta bwo kubaho. Kubera ko ari Umuremyi wacu, arazi ivyo dukeneye kuruta uko twebwe tubizi. Kandi ibintu vy’ishimikiro abantu bakeneye, ushizemwo icipfuzo co gukunda, guhimbarwa be no kugira imigenderanire myiza, ntivyahindutse. Bibiliya irimwo umukimba w’“ubukerebutsi ngirakimazi” (NW) bushobora kudufasha kubaho mu buryo buri n’ico buvuze. (Imigani 2:7) Igihimba kimwekimwe cose c’iki gitabu co kwiga, kirimwo ikigabane cerekana ukungene dushobora gushira mu ngiro impanuro za Bibiliya ziranga ubukerebutsi. Mugabo nimuze turimbure ngaha akarorero kamwe gusa.

21-23. Ni impanuro ziranga ubukerebutsi izihe zishobora kudufasha kwirinda kubika ishavu n’inzika?

21 Woba warigeze kubona yuko abantu babika inzika amaherezo basanga ari bo ubwabo bariko bigirira nabi? Inzika ni umutwaro uremereye ugoye kwikorera mu buzima. Iyo tubitse inzika, ironona ivyiyumviro vyacu, ikadutwara amahoro, ikatubuza n’umunezero. Ivyatohojwe n’abanyasiyansi bivuga yuko kubika ishavu bishobora gutuma turushiriza kugeramirwa n’indwara y’umutima be n’izindi ndwara igifyo zidakira. Kera cane imbere y’uko abanyasiyansi batohoza ivyo bintu, Bibiliya yari yaravuganye ubukerebutsi iti: “Reka ishavu, va mu burake.” (Zaburi 37:8) Ariko none ivyo twobikora gute?

22 Ijambo ry’Imana riratanga iyi mpanuro iranga ubukerebutsi: “[“Uguca mu kajisho,” NW] kw’umuntu kumutera guteba kuraka, kand’icubahiro ciwe n’ukwirengagiza ico yacumuweko.” (Imigani 19:11) Uguca mu kajisho ni ubushobozi bwo kuraba munsi y’ibintu vyo hejuru, kuraba hirya y’ibitaboneka ku maso. Uguca mu kajisho biraremesha ugutahura, kubera yuko gushobora kudufasha gutahura igituma uwundi muntu yavuze canke yakoze mu buryo bunaka. Kugerageza gutegera imvo zatumye akora ibintu, inyiyumvo ziwe be n’uko ivyiwe vyifashe, bishobora kudufasha gushiburira kure ivyiyumviro bibibibi be n’inyiyumvo mbimbi tumufitiye.

 23 Bibiliya irimwo iyi yindi mpanuro kuri ico kintu: “[“Mubandanye,” NW] mwihanganirana, muharirana.” (Ab’i Kolosayi 3:13) Imvugo ngo ‘mubandanye mwihanganirana’ ishaka kuvuga kwihanganira abandi, tukirengagiza utugeso dushobora gusanga tudushavuza. Mwene ukwo kurindirako gushobora kudufasha kwirinda kugenda turabika inzika ku tuntu dutoduto. ‘Guharirana’ bitanga iciyumviro co kureka inzika ikagenda. Imana yacu y’inyabukerebutsi irazi yuko dukwiye kubabarira abandi igihe hariho impamvu zumvikana zo kubigira. Ivyo ntibigirira akamaro abo bonyene, mugabo kandi biratuma ubwacu tugira amahoro yo mu muzirikanyi no mu mutima. (Luka 17:3, 4) Mbega ubukerebutsi dusanga mw’Ijambo ry’Imana!

24. Igihe tubaho twisunga ubukerebutsi bw’Imana havamwo iki?

24 Yehova abitumwe n’urukundo rwiwe rutagira umupaka, yarashatse kuvugana natwe. Yarahisemwo uburyo bwiza bushoboka, ni ukuvuga “ikete” ryanditswe n’abanditsi b’abantu barongowe n’impwemu yera. Ico vyavuyemwo, ni uko ubukerebutsi bwa Yehova bwite tubusanga mu mpapuro zigize iryo kete. Ubwo bukerebutsi ni ubwo “kwizigirwa cane.” (Zaburi 93:5) Igihe tubaho twisunga ubwo bukerebutsi kandi tukabusangira n’abandi, duca twumva twiyegereje Imana yacu nyen’ubukerebutsi bwose. Mu kigabane gikurikira, turaganira ku kandi karorero kibonekeje k’ubukerebutsi bushika kure bwa Yehova, na ko kakaba ari ubushobozi afise bwo kubura ivya kazoza no gushitsa umugambi wiwe.

^ ing. 8 Nk’akarorero, Dawidi uwari umwungere, akoresha uturorero dukuwe mu buzima bw’abungere. (Zaburi ya 23) Matayo, uwari yarabaye umutozakori, aravuga kenshi ivyerekeye ibiharuro be n’ivy’agaciro k’amahera. (Matayo 17:27; 26:15; 27:3) Luka, uwari umuganga, akoresha amajambo agaragaza ko yari azi ivyo kuvura.Luka 4:38; 14:2; 16:20.

^ ing. 14 Rimwe ryose muri ayo masenge ryari igiceri citwa leputoni, kikaba cari co giceri gitoya kuruta mu vyo Abayuda bakoresha muri ico gihe. Ibiceri mwene ivyo bibiri vyangana n’ica 64 c’umushahara wo ku musi. Mbere ivyo biceri bibiri ntivyari bihagije mu kugura inyoni imwe y’ikijuri, ikaba ari yo nyoni yari izimbutse kuruta izindi abakene bifashisha bwa bifungurwa.