Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Niwiyegereze Yehova

 IKIGABANE CA 6

Ububasha bwo Gusangangura—‘Yehova Ni Intōre mu Ntambara’

Ububasha bwo Gusangangura—‘Yehova Ni Intōre mu Ntambara’

1-3. (a) Ni ingeramizi iyihe Abisirayeli bahanganye bagira bashikirwe n’Abanyamisiri? (b) Yehova yarwaniye gute ubwoko bwiwe?

ABISIRAYELI baraguye mu mutego, bazitirirwa hagati y’imisozi y’ibitandara vy’amabuye batashobora kurengana be n’ikiyaga batashobora kujabuka. Ingabo z’Abanyamisiri, izari zimeze nk’ikimashini cica kitagira ikibabarwe, zari zabomye inyuma zishavuye, ziyemeje kubaherengeteza. * Ariko rero, Musa yararemesheje abasavyi b’Imana ngo ntibatakaze icizigiro. Yabakuye amazinda ati: “Uhoraho ni we agira ngw abarwanire.”Kuvayo 14:14.

2 Naho vyari bimeze gutyo, biboneka ko Musa yatakambiye Yehova, maze yishura ati: “N’iki gitumye untakira? . . . Manik[a] inkoni yawe, uramvure ukuboko hejuru y’ikiyaga, ugitandukanye.” (Kuvayo 14:15, 16) Niwihe ishusho y’ibintu bigira bibe. Yehova abwirije umumarayika buno nyene, maze ya nkingi y’igicu iragiye ihagarara inyuma y’Abisirayeli, kumbure ica irigaranzura imera nk’uruhome, izibira Abanyamisiri bari baje kubatera. (Kuvayo 14:19, 20; Zaburi 105:39) Musa araramvura ukuboko, haca harahuhuta umuyaga ukomeye, ca kiyaga cigaburamwo kubiri. Hari ukuntu ayo mazi yaciye aba nk’ibarafu maze ahagarara nk’ibihome, haboneka inzira yagutse bihagije iryo hanga ryose ricamwo!—Kuvayo 14:21; 15:8.

3 Kubera yuko Farawo yari yiboneye iryo garagazwa ry’ubushobozi, yari akwiye gutegeka ingabo ziwe gusubira inyuma. Aho kubigira, uwo munyabwibone Farawo yategetse ko babatera. (Kuvayo 14:23) Abanyamisiri bitereye mu kiyaga ngo barabakurikiye, buno nyene igitero cabo gica gihinduka ubusa  kubera amagurudumu y’imikogote yabo atanguye kutakiva aho ari. Abisirayeli bamaze gushika ku yindi nkombe badora, Yehova ategeka Musa ati: “Ramvura ukuboko hejuru y’ikiyaga, amazi ateranire ku Banyegiputa no ku mikogote yabo no ku bagendera ku mafarasi bo muri bo.” Vya bihome vy’amazi birahomvoka, bituma Farawo n’ingabo ziwe basoma nturi!—Kuvayo 14:24-28; Zaburi 136:15.

Ku Kiyaga Gitukura, Yehova yarigaragaje ko ari “intōre mu ntambara”

4. (a) Yehova yagaragaje ko ari iki ku Kiyaga Gitukura? (b) Bamwebamwe bashobora kwakira gute ukwo kuntu Yehova adondorwa?

4 Ukwo kurokoka kw’ihanga rya Isirayeli ku Kiyaga Gitukura cari ikintu gitangaje muri kahise k’ivyo Imana yagiranye n’abantu. Ngaho Yehova yarigaragaje ko ari “intōre mu ntambara.” (Kuvayo 15:3) Ariko none, wewe wakira gute ukwo kuntu Yehova adondorwa? Tuvugishije ukuri, intambara yarateje abantu umubabaro mwinshi n’amagorwa menshi. Ukuntu Imana ikoresha ububasha bwo gusangangura vyoba bisa nk’aho birushiriza kuguca intege aho kugusunikira ku kuyiyegereza?

Intambara z’Imana Zirahushanye n’Intambara z’Abantu

5, 6. (a) Ni kubera iki bibereye ko Imana yitwa “Yehova Nyen’ingabo”? (b) Intambara z’Imana zitandukanye gute n’intambara z’abantu?

5 Incuro nk’amajana atatu mu Vyanditswe vy’Igiheburayo n’izishika kuri zibiri mu Vyanditswe vy’Ikigiriki, Imana ihabwa izina ry’icubahiro ari ryo “Yehova Nyen’ingabo.” (1 Samweli 1:11, NW) Kubera ko Yehova ari Umutware Segaba, ategeka ingabo nyinshi cane z’abamarayika. (Yosuwa 5:13-15; 1 Abami 22:19) Ubushobozi bwo gusangangura izo ngabo zifise burateye akoba. (Yesaya 37:36) Ntibiteye umunezero kuzirikana ku kuntu abantu basangangurwa. Ariko rero, dutegerezwa kwibuka yuko intambara z’Imana zitameze nk’amatati y’abantu ataco avuze. Indongozi zo mu vya gisirikare no mu vya politike zishobora gusigura zerekana yuko zifise imvo yumvikana ituma zirwana. Mugabo intambara z’abantu zama zirimwo umwina n’ubwikunzi.

 6 Ibihushanye n’ivyo, Yehova we ntatwarwa n’akanyengetera. Mu Gusubira mu Vyagezwe 32:4 havuga hati: “Ico Gitandara, igikorwa ciwe n’agahore; kand’inzira ziwe zose ziragororotse. N’Imana yo kwizigirwa, itarimwo kugabitanya, Iroranya, kandi y’Inyakuri.” Ijambo ry’Imana ririyamiriza ishavu ridacungerewe, ubunyamaswa be n’ubukazi. (Itanguriro 49:7; Zaburi 11:5) Rero, Yehova ntiyigera na rimwe akora ibintu adafise impamvu ibimutumye. Arakoresha ububasha bwiwe bwo gusangangura abigiranye ukwiyubara kandi akabukoresha igihe ata bundi buryo buhari. Bimeze nka kumwe yavuga abicishije ku mumenyeshakazoza wiwe Ezekiyeli ati: “Mbega mugira ngo mpimbarwa n’uk’umunyavyaha apfa? ni k’Umwami Uhoraho abaza; ikimpimbara s’uko yohindukira akava mu ngeso ziwe akabaho?”Ezekiyeli 18:23.

7, 8. (a) Ni iciyumviro ikihe Yobu yiyumviriye yihenda ku vyerekeye imibabaro yiwe? (b) Elihu yakosoye gute ivyiyumviro Yobu yari afise muri ivyo? (c) Ni icigwa ikihe dushobora kwigira ku vyashikiye Yobu?

7 Ni kubera iki none Yehova akoresha ububasha bwo gusangangura? Imbere y’uko dutanga inyishu, twoshobora kwibuka wa mugabo w’umugororotsi Yobu. Shetani yarahaririye nimba mu vy’ukuri Yobu canke uwundi muntu uwo ari we wese yobandanya kuguma ari intahemuka mu gihe c’ikigeragezo. Yehova yishuye ivyo bihari mu kureka Shetani ngo agerageze ukudahemuka kwa Yobu. Vyatumye Yobu acumukuzwa n’indwara, atakaza ubutunzi yari afise yongera arabura abana biwe. (Yobu 1:1–2:8) Kubera yuko Yobu atari azi ivyo bintu, yarihenze mu kwiyumvira yuko ugucumukura yarimwo cari igihano c’akarenganyo kivuye ku Mana. Yarabajije Imana igituma yari yamugize “uruti rw’icumu [a]tīmba,” ni ukuvuga “umwansi” arondera.Yobu 7:20; 13:24.

8 Umusore umwe yitwa Elihu yarashize ahabona ikosa Yobu yagize mu kwiyumvira kwiwe, avuga ati: “Ugira ng’ukugororoka kwawe kuruta ukw’Imana?” (Yobu 35:2) Emwe, ntibiranga ubukerebutsi kwiyumvira yuko tuzi ikirushirije kuba ciza kurusha Imana, canke kwibwira yuko yoba yakoze ibintu mu buryo butabereye. Elihu yamenyesheje ati: “Biragahera kw Imana yokora ivyaha, Īshobora vyose ko yokora ivy’ukugabitanya.” Mu  nyuma, yavuze ati: “Īshobora vyose nta ho twoshobora kuyiserangura: ifise ububasha bunyomoje; Kand’ica imanza zibereye, igira ukugororoka kwinshi: nta ho idendereza.” (Yobu 34:10; 36:22, 23; 37:23) Turashobora kudakeka yuko igihe Imana irwana, iba ibitumwe n’imvo nziza. Dufise ivyo mu muzirikanyi, nimuze twihweze zimwe mu mvo zituma rimwe na rimwe Imana nyen’amahoro irangura uruhara rw’umurwanyi.1 Ab’i Korinto 14:33.

Igituma Imana Nyen’Amahoro Ibwirizwa Kurwana

9. Ni kubera iki Imana nyen’amahoro irwana?

9 Musa ahejeje gushemeza Imana ko ari “intōre mu ntambara,” yatangaje ati: “Uhoraho, mu vyitwa imana n’iyihe ihwanye nawe? N’iyihe ihwanye nawe, wewe w’icubahiro kivuye mu kwera?” (Kuvayo 15:11) N’umuhanuzi Habakuki nyene yanditse ati: “Wewe w’inyonga zitunganye zitorāba ikibi, kand’utoshobora kwitegereza ivy’inzigo.” (Habakuki 1:13) Naho nyene Yehova ari Imana y’urukundo, ni Imana kandi y’ubweranda, ubugororotsi n’ubutungane. Rimwe na rimwe, izo kamere ziramusunikira ku gukoresha ububasha bwiwe bwo gusangangura. (Yesaya 59:15-19; Luka 18:7) Rero, Imana ntiyanduza ubweranda bwayo igihe irwana. Ahubwo irwana kubera ari nyeranda.Kuvayo 39:30.

10. (a) Ni ryari vyabaye nkenerwa ko Imana itera intambara ari bwo bwa mbere kandi gute? (b) Ni mu buryo bumwe gusa ubuhe urwanko rwabuwe mw’ Itanguriro 3:15 rwoshoboye gutorerwa umuti, kandi ivyo vyozaniye ivyiza ibihe abantu b’abagororotsi?

10 Rimbura ibintu vyabaye wa mugabo n’umugore ba mbere ari bo Adamu na Eva bamaze kugarariza Imana. (Itanguriro 3:1-6) Iyo Yehova aza kurenza uruho rw’amazi ku kutagororoka kwabo, yari kuba atesheje agaciro ikibanza ciwe bwite co kuba Segaba w’Ibiriho Vyose. Kubera yuko yari Imana igororotse, vyabaye ngombwa ko abacira urwo gupfa. (Abaroma 6:23) Mu buhanuzi bwa mbere bwa Bibiliya, yabuye yuko hobaye urwanko hagati y’abasavyi biwe bwite n’abayoboke ba ya “nzoka,” ari yo Shetani. (Ivyahishuriwe 12:9; Itanguriro 3:15) Amaherezo, urwo rwanko rwari gutorerwa umuti biciye gusa ku  gufyonyora Shetani. (Abaroma 16:20) Mugabo urwo rubanza rwotumye abantu b’abagororotsi baronka imihezagiro myinshi, isi igakurwako akosho ka Shetani, maze bigatuma umubumbe wose ucika iparadizo. (Matayo 19:28) Bugingo ico gihe kitarashika, abari ku ruhande rwa Shetani bobandanije kubangamira ukumererwa neza kw’abasavyi b’Imana ku mubiri no mu vy’impwemu. Rimwe na rimwe, vyobaye ngombwa ko Yehova abatabara.

Imana Irakora Kugira ngo Ikureho Ububisha

11. Ni kubera iki Imana yiyumvisemwo ko itegerezwa kuzana umwuzure ukwiye ku mubumbe wose?

11 Wa Mwuzure wo mu misi ya Nowa cabaye igihe ca mwene ukwo gutabara. Mw’Itanguriro 6:11, 12 hagira hati: “Kand’isi yari yononekaye imbere y’Imana, yuzuye umuryano. Imana yitegereza isi, ibona ko yononekaye, kukw abari n’umubiri bose bo mw isi bāri bononye ingeso zabo.” None Imana yoretse ngo ababisha baherengeteze umuntu umwe rudende yigenza runtu yari asigaye kw’isi? Oyaye. Yehova yiyumvisemwo ko ategerezwa kuzana umwuzure ukwiye ku mubumbe wose kugira ngo isi ayikureko abari bafise impengamiro yo kugira ubukazi n’ubushegabo.

12. (a) Yehova yari yabuye iki ku vyerekeye “urubuto” rwa Aburahamu? (b) Ni kubera iki Abamori bategerezwa gusangangurwa?

12 Vyagenze nk’ukwo nyene igihe Imana yacira urubanza Abanyakanani. Yehova yahishuye yuko muri Aburahamu ari ho hovuye “urubuto” (NW) imiryango yose yo kw’isi yokwihesherejemwo umugisha. Mu buryo buhuje n’uwo mugambi, Imana yavumereye yuko uruvyaro rwa Aburahamu rwohawe igihugu c’i Kanani, igihugu kibamwo abantu bitwa Abamori. None Imana yoshoboye gute kuvugwa ko igororotse mu kwomora ku nguvu ubwo bwoko mu gihugu cabwo? Yehova yari yavuze yuko ukwo kubomora kutoje hadaheze nk’imyaka 400, kugeza aho “[u]kugabitanya kw’Abamori” kwari “[kw]uzu[ri]ra.” * (Itanguriro 12:1-3; 13:14, 15; 15:13, 16; 22:18) Muri ico  kiringo, Abamori barushirije kwisuka mu vyo kwigenza nabi. Kanani cacitse igihugu kirangwa no gusenga ibigirwamana, gusesa amaraso be n’ivyo guhuza ibitsina vyononekaye. (Kuvayo 23:24; 34:12, 13; Guharūra 33:52) Mbere ababa muri ico gihugu baricira abana mu miriro yatangirwamwo ibimazi. None Imana nyeranda yoshoboye gushira abasavyi bayo muri mwene ubwo bubisha? Oyaye! Yamenyesheje iti: “[Igihugu kiranduye]; ni co gituma ngira ngihōre ibigabitanyo vyaco, ico gihugu kikahava kidahwa abakibamwo.” (Abalewi 18:21-25) Ariko rero, Yehova mu kwica abo bantu ntiyabajaniranije. Abanyakanani bari bafise imero nziza y’umutima, nk’akarorero Rahabu n’Abagibeyoni barakingiwe.Yosuwa 6:25; 9:3-27.

Ararwanira Izina Ryiwe

13, 14. (a) Ni kubera iki Yehova yategerezwa kweza izina ryiwe? (b) Yehova yakuye iceyi kw’izina ryiwe gute?

13 Kubera ko Yehova ari mweranda, izina ryiwe na ryo nyene ni ryeranda. (Abalewi 22:32) Yezu yarigishije abigishwa biwe gusenga bati: “Izina ryawe ry[ez]we.” (Matayo 6:9) Bwa bugarariji bwaduka muri Edeni bwatumye izina ry’Imana rihumana, bituma izina ryayo n’uburyo itegeka bikekeranywa. Yehova ntiyokwigeze arenza uruho rw’amazi kuri ico gitutsi no kuri ubwo bugarariji. Izina ryiwe yategerezwa kurikurako iceyi.Yesaya 48:11.

14 Nusubire wiyumvire Abisirayeli. Igihe bari bakiri abaja mu Misiri, umuhango Imana yari yahaye Aburahamu w’uko biciye ku Rubuto rwiwe imiryango yose yo kw’isi yokwihesheje umugisha wasa n’uwutoshoboka. Mugabo mu kubahabuza no mu kubashiraho bwa hanga, Yehova yarakuye iceyi kw’izina ryiwe. Ni co gituma umuhanuzi Daniyeli yibutse mw’isengesho ibi: “Bgirukiro Mana yacu, wewe wakūje abantu bawe mu gihugu ca Egiputa ukuboko gukomeye, [w]īgira rurangiranwa.”Daniyeli 9:15.

15. Ni kubera iki Yehova yakuye Abayuda mu bunyagano i Babiloni?

15 Birashimishije kuba Daniyeli yasenze muri ubwo buryo mu gihe Abayuda bari bakeneye ko Yehova asubira kugira ico akoze ku bw’izina ryiwe. Abayuda bagambaraye baratwawe mu  bunyagano, ico gihe na ho bakaba bari i Babiloni. Igisagara cabo bwite c’umugwa mukuru ari co Yeruzalemu casigaye ari amatongo. Daniyeli yari azi yuko gusubiza Abayuda mu gihugu cabo c’amavukiro vyotumye izina rya Yehova rininahazwa. Ni co gituma Daniyeli yasenze ati: “Bgirukiro uharire; Bgirukiro utege ugutwi ugire ico wokora, ntutebe; bibe kubgawe, Mana yanje, kuk’umurwa wawe n’abantu bawe vyitirirwa izina ryawe.”Daniyeli 9:18, 19, ni twe tubihiritse.

Ararwanira Abasavyi Biwe

16. Sigura igituma ukuba Yehova yitwararika gukingira izina ryiwe bidasobanura yuko atagira inyiyumvo kandi ko ababara ivyiwe gusa.

16 Mbega ukuba Yehova yitwararika gukingira izina ryiwe vyoba bisobanura yuko atagira inyiyumvo be n’uko ababara ivyiwe gusa? Si uko biri kubera yuko mu kugira ibihuje n’ubweranda bwiwe hamwe n’ugukunda ubutungane, aba ariko akingira abasavyi biwe. Rimbura Itanguriro ikigabane ca 14. Ngaho tuhasoma abami bane bagavye igitero batwara umuhungwabo wa Aburahamu ari we Loti hamwe n’umuryango wiwe. Aburahamu afashijwe n’Imana, yaratsinze bimwe bitangaje ingabo nyinshi cane zikomeye! Inkuru y’iyo ntsinzi bishoboka ko ari yo ya mbere yanditswe mu “gitabo c’Intambara z’Uhoraho,” biraboneka kandi ko ari igitabo kirimwo intambara zimwezimwe z’igisoda zabaye zitanditswe muri Bibiliya. (Guharūra 21:14) Izindi ntsinzi nyinshi zategerezwa gukurikira.

17. Ni igiki cerekana yuko Yehova yarwaniye Abisirayeli aho bamariye kwinjira mu gihugu c’i Kanani? Tanga uturorero.

17 Imbere gatoya yuko Abisirayeli binjira muri ca gihugu c’i Kanani, Musa yarabakuye amazinda ati: “Uhoraho Imana yanyu, umwe ahora abaja imbere, ni we azobarwanira, nk’uko mwabonye ivyo yabakoreye vyose muri Egiputa.” (Gusubira mu Vyagezwe 1:30; 20:1) Guhera kuri Yosuwa ari we yakurikiye Musa, kubandanya gushika ku kiringo c’Abacamanza be n’ukuganza kw’abami b’abizerwa b’i Buyuda, Yehova yararwaniye vy’ukuri abasavyi biwe, atuma batsinda abansi babo bimwe bikomeye.Yosuwa 10:1-14; Abacamanza 4:12-17; 2 Samweli 5:17-21.

18. (a) Ni kubera iki twokenguruka kubona Yehova atahindutse? (b) Ni ibiki bizoba za nyankane zidondorwa mw’Itanguriro 3:15 nizashika ku gihe cazo c’agaheta?

 18 Yehova ntiyahindutse; eka n’umugambi wiwe wo guhindura uyu mubumbe iparadizo irangwa amahoro na wo nyene ntiwahindutse. (Itanguriro 1:27, 28) Imana n’ubu iracanka ububisha. Muri ico gihe nyene, irakunda rwose abasavyi bayo kandi vuba izogira ico ikoze ku neza yabo. (Zaburi 11:7) Kukaba nkako, inyankane zadondowe mw’Itanguriro 3:15 vyitezwe yuko zizoshika ku gihe cazo c’agaheta muri kazoza katari kure. Kugira ngo Yehova yeze izina ryiwe yongere akingire abasavyi biwe, azosubira kuba “intōre mu ntambara”!—Zekariya 14:3; Ivyahishuriwe 16:14, 16.

19. (a) Tanga akarorero kerekana yuko uburyo Imana ikoresha ububasha bwo gusangangura bushobora gutuma tuyiyegereza. (b) Umutima ukunze Imana ifise wo kuturwanira ukwiye kugira ico ukoze gute kuri twebwe?

19 Rimbura iki kigereranirizo: Dufate yuko hari urugo rw’umugabo kanaka rwari rutewe n’igikoko gikaze, kandi ko nya mugabo yaciye asimba kukirwanya maze akacica. Mbega wokwitega yuko umugore n’abana biwe batinya kumwegera kubera ivyo agize? Ahubwo, wokwitega yuko bakorwa ku mutima n’urukundo ruzira ubwikunzi yabagaragarije. Muri ubwo buryo nyene, ntidukwiye gutinyishwa n’ukuntu Imana ikoresha  ububasha bwo gusangangura. Umutima ukunze ifise wo kurwana kugira ngo idukingire ukwiye gutuma turushiriza kuyikunda. Ukuntu twubaha ububasha bwayo butagira akarimbi kurakwiye kandi gutsimbatara. Gutyo rero, turashobora “[g]ukorera Imana tuyihimbaye, tuyubaha tuyitinya.”Abaheburayo 12:28.

Niwiyegereze ya “Ntōre mu Ntambara”

20. Igihe dusomye inkuru za Bibiliya zivuga intambara z’Imana dushobora kuba tudatahura mu buryo bushitse, dukwiye kuvyakira gute, kandi kubera iki?

20 Birumvikana, Bibiliya ntiyama isigura utuntu twose ku vyerekeye ingingo Yehova yafashe zijanye n’intambara ziwe. Mugabo ico dukwiye kwama tuzi ni iki: Yehova ntiyigera akoresha ububasha bwo gusangangura mu buryo bw’akarenganyo, budacungerewe canke bw’ubunyamaswa. Kenshi kurimbura amakikuro y’inkuru ya Bibiliya canke kurimbura amakuru amwamwe iyo yamutse, birashobora kudufasha kubona ibintu uko biri. (Imigani 18:13) N’igihe tutazi ido n’ido ku bintu vyose, kwiga gusa vyinshi ku vyerekeye Yehova no kuzirikana kuri kamere ziwe zihambaye, birashobora kudufasha gukuraho amakenga ayo ari yo yose yohava avyuka. Igihe ivyo tubigize, turabona yuko dufise imvo nyinshi zituma twizigira Imana yacu Yehova.Yobu 34:12.

21. Naho rimwe na rimwe Yehova aba “intōre mu ntambara,” ahanini ameze gute?

21 Naho nyene Yehova ari “intōre mu ntambara” mu gihe bibaye ngombwa, ivyo ntibisigura yuko mu mutima wiwe yama anyotewe kurwana. Mu vyo Ezekiyeli yeretswe vyerekeye umukogote wo mw’ijuru, Yehova adondorwa ko yiteguriye kurwanya abansi biwe. Yamara, Ezekiyeli yabonye Imana ikikujwe n’umunywamazi, na wo ukaba ugereranya amahoro. (Itanguriro 9:13; Ezekiyeli 1:28; Ivyahishuriwe 4:3) Biragaragara yuko Yehova atekereje akongera akaba umunyamahoro. Intumwa Yohani yanditse ati: “Imana [ni] urukundo.” (1 Yohana 4:8) Kamere za Yehova zose ziri ku burimbane bwiza. Ese ukuntu rero twatewe agateka ko gushobora kwiyegereza mwene iyo Mana y’inyabubasha yamara y’inyarukundo!

^ ing. 1 Nk’uko umutohozakahise w’Umuyuda yitwa Josèphe yabivuze, abo Baheburayo bari “bakurikiwe n’imikogote 600, n’abagendera ku mafarasi 50.000 hamwe n’abarwanira hasi benshi cane bashika ku 200.000.”Jewish Antiquities, II, 324 [xv, 3].

^ ing. 12 Biboneka yuko ijambo “Abamori” ngaha rishiramwo amoko yose y’i Kanani.Gusubira mu Vyagezwe 1:6-8, 19-21, 27; Yosuwa 24:15, 18.