Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Niwiyegereze Yehova

 IKIGABANE C’8

Ububasha bwo Gusubiza Ibintu mu Buryo—Yehova ‘Vyose Arabihindura Bisha’

Ububasha bwo Gusubiza Ibintu mu Buryo—Yehova ‘Vyose Arabihindura Bisha’

1, 2. Ni ibintu ibihe abantu batakaza bikabababaza muri iki gihe, kandi ivyo bigira ico bidukozeko gute?

UMWANA aratakaje canke aramenye igikinisho yakunda maze aca yiyuha iryosozi. Ukwo kurira kurateye intimba! Yamara, woba warigeze kubona ukuntu mu maso hiwe hakayangana igihe umuvyeyi wiwe amugarukaniye ico yari yabuze? Ku muvyeyi, kuronka ico gikinisho canke gusubira kugikora bishobora kuba ari ikintu gisanzwe. Mugabo nya mwana aranezerwa cane kandi bikamutangaza rwose. Icasa n’uko ivya co vyarangiye kiba gisubijweho!

2 Yehova we Muvyeyi w’agaheta, arafise ububasha bwo gusubizaho ivyo abana biwe bo kw’isi boba babona ko vyagiye ubutakigaruka. Birumvikana, aha ntidushaka kuvuga ibikinisho. Muri ibi “bihe bigoye,” dutegerezwa kugira ivyo dutakaje bihambaye kuruta. (2 Timoteyo 3:1-5) Vyinshi mu vyo abantu bafata ko ari ivy’agaciro bisa n’ivyama bigeramiwe: uburaro, amatungo, akazi eka mbere n’amagara yabo. Hari n’aho kandi twumva tubabaye igihe twitegereje ukuntu ibidukikije biriko birahonywa be n’ukuntu ubwoko bwinshi bw’ibinyabuzima buriko burahonywa. Ariko rero, nta kintu na kimwe kitubabaza cane nk’igihe uwacu ahitanywe n’urupfu. Dushobora kwumva twishwe n’agahinda kandi tugacika inkokora.2 Samweli 18:33.

3. Ni icizigiro ikihe kiremesha dusanga mu Vyakozwe 3:21, kandi Yehova azogishitsa akoresheje ubuhe buryo?

3 Ese ukuntu rero duhumurizwa no kumenya ivyerekeye ububasha Yehova afise bwo gusubiza ibintu mu buryo! Nk’uko tuja kubibona, hariho ibintu vyinshi Imana ishobora gusubiza mu buryo ku bw’abana bayo bo kw’isi kandi ikaba izobikora. Nkako, Bibiliya irerekana yuko Yehova afise umugambi wo “gusubira guhindura ibintu vyose bisha.” (Ivyakozwe 3:21, ni twe tubihiritse.) Kugira ngo ivyo abishitse, Yehova azokoresha Ubwami bwa Kimesiya butwarwa n’Umwana wiwe, Yezu Kirisitu. Ibimenyamenya vyerekana  yuko ubwo Bwami bwatanguye gutegeka mw’ijuru mu 1914. * (Matayo 24:3-14) None ni ibiki bizosubizwa mu buryo? Reka turimbure bimwebimwe mu bikorwa bihambaye vya Yehova vyo gusubiza ibintu mu buryo. Kimwe muri ivyo bikorwa turashobora kucibonera. Ibindi bizoshika ku rugero runini muri kazoza.

Ugusenga Gutyoroye Gusubizwa Umutamana

4, 5. Ni ibiki vyashikiye abasavyi b’Imana mu 607 B.G.C., kandi ni icizigiro ikihe Yehova yabahaye?

4 Ikintu kimwe Yehova yamaze gusubizaho ni ugusenga gutyoroye. Kugira ngo dutegere ico ivyo bisigura, reka dusuzume mu ncamake kahise k’ubwami bw’i Buyuda. Kugasuzuma biradufasha kubona bimwe bishimishije ukuntu Yehova akoresha ububasha afise bwo gusubiza ibintu mu buryo.Abaroma 15:4.

5 Niwihe ishusho gatoyi y’ukuntu Abayuda b’abizerwa bumvise bamerewe mu 607 B.G.C., igihe Yeruzalemu yasangangurwa. Igisagara cabo bakunda carasanganguwe, impome zaco zirasenyagurika. Mbere icari kirushirije kuba kibi, urusengero rwiza igitangaza Salomo yari yarubatse, rukaba ari rwo rwari ihuriro ry’ugusenga Yehova gutyoroye mw’isi yose, rwasigaye ari ubunywenywe. (Zaburi 79:1) Abarokotse barajanywe mu bunyagano i Babiloni, igihugu cabo c’amavukiro bagisiga ari ahantu h’umusaka, ikirimbiro ry’inyamaswa. (Yeremiya 9:11) Dukurikije ukuntu umuntu abona ibintu, vyose vyasa n’ibitakigaruka. (Zaburi 137:1) Mugabo Yehova, uwari yarabuye iryo sangangurwa kuva kera, yaratanze icizigiro c’uko igihe co gusubiza ibintu mu buryo cari kiraririye gushika.

6-8. (a) Ni uwuhe mutwe-shimikiro ugenda urasubirwamwo dusanga mu vyo abamenyeshakazoza b’Abaheburayo banditse, kandi iranguka rya mbere ry’ubwo buhanuzi ryabaye gute? (b) Mu bihe vya none, abasavyi b’Imana biboneye gute iranguka ry’ubuhanuzi bwinshi bw’ugusubiza ibintu mu buryo?

6 Mu vy’ukuri ugusubiza ibintu mu buryo wari wo mutwe-shimikiro  wagenda urasubirwamwo mu vyo abamenyeshakazoza b’Abaheburayo banditse. * Biciye kuri bo, Yehova yarasezeranye igihugu casubijwe umutamana kandi casubiye kubamwo abantu, kimera, gikingiwe ibikoko be n’ibitero vy’abansi. Igihugu cabo casubijwe umutamana yakidondoye bwa paradizo nya paradizo! (Yesaya 65:25; Ezekiyeli 34:25; 36:35) Ikiruta vyose, ugusenga gutyoroye kwosubijweho, urusengero na rwo rugasubira kwubakwa. (Mika 4:1-5) Ubwo buhanuzi bwarahaye icizigiro Abayuda bari mu bunyagano, burabafasha kwihanganira imyaka 70 bamaze mu bunyagano i Babiloni.

7 Amaherezo, igihe c’ugusubiza ibintu mu buryo carashitse. Abayuda bakuwe mu ngoyi za Babiloni, barasubiye i Yeruzalemu maze basubira kuhubaka ingoro ya Yehova. (Ezira 1:1, 2) Igihe cose bifatanya akaramata n’ugusenga gutyoroye, Yehova yarabahezagira kandi agatuma igihugu cabo kimera kikanasagamba. Yarabakingiye abansi yongera arabakingira ibikoko vyari bimaze imyaka mirongo vyiganziye ico gihugu. Ese ukuntu bategerezwa kuba baranezerejwe n’ububasha Yehova afise bwo gusubiza ibintu mu buryo! Mugabo ivyo bintu vyabaye vyagereranya iranguka rya mbere kandi ritoya ry’ubuhanuzi bwerekeye ugusubiza ibintu mu buryo. Iranguka rinini kuruta ryari rikiri imbere “mu misi y’iherezo,” ni ukuvuga muri iki gihe turimwo nyene, igihe hokwimitswe uwari yarasezeranywe kuva kera ko yobaye Samuragwa w’ingoma y’Umwami Dawidi.Yesaya 2:2-4; 9:6, 7.

8 Inyuma gatoyi y’aho Yezu yimikiwe mu Bwami bwo mw’ijuru mu 1914, yaritwararitse ivyo abasavyi b’Imana b’abizerwa bo kw’isi bakeneye mu vy’impwemu. Nka kumwe nyene wa munyentsinzi w’Umuperesi ari we Kuro yabohoza amasigarira y’Abayuda abakuye i Babiloni mu 537 B.G.C., Yezu yarabohoje amasigarira y’Abayuda bo mu buryo bw’impwemu, ari bo bayoboke bagera ikirenge mu ciwe, abakura mu kosho ka Babiloni yo muri iki gihe, ikaba ari inganji y’isi y’idini y’ikinyoma. (Abaroma 2:29; Ivyahishuriwe 18:1-5) Kuva mu 1919 gushika ubu, ugusenga gutyoroye kwarasubijwe mu kibanza cakwo kibereye mu buzima bw’Abakirisu nyakuri. (Malaki 3:1-5) Kuva ico gihe, abasavyi ba Yehova baramusengera mu rusengero rwiwe rwo mu buryo bw’impwemu, rwahumanuwe  rukaba ari indinganizo yagizwe ku bw’ugusenga gutyoroye. Ni kubera iki ivyo bihambaye kuri twebwe muri iki gihe?

Igituma Ugusubizwa mu Buryo kw’ivy’Impwemu Guhambaye

9. Inyuma y’ikiringo c’intumwa, amashengero y’Abiyita Abakirisu yagize iki ku vyerekeye ugusenga Imana, ariko ni igiki Yehova yakoze muri iki gihe cacu?

9 Rimbura ivyabaye muri kahise. Abakirisu bo mu kinjana ca mbere bari bifitiye imihezagiro myinshi yo mu vy’impwemu. Mugabo Yezu n’intumwa bari barabuye yuko ugusenga kw’ukuri kwokwononekaye kandi kukazimangana. (Matayo 13:24-30; Ivyakozwe 20:29, 30) Inyuma y’ikiringo c’intumwa, haradutse Abiyita Abakirisu. Abakuru babo barazanye inyigisho be n’imigenzo vya gipagani. Barigishije Imana mu buryo butari bwo, mu kuyidondora ko ari Ubutatu budategereka, bigisha abantu kwirega ku bapatiri no gusenga Mariya be n’ abo bita “aberanda” banyuranye, aho gusenga Yehova. None ubu, inyuma y’ivyo binjana vyinshi vy’ubwononyi, Yehova yagize iki? Muri iyi si ya none, ikaba ari isi yamaze kunyohwa n’ibinyoma vy’amadini, ikaba kandi yarandujwe n’imigenzo Imana yanka, Yehova yarahaserutse maze arasubiza umutamana ugusenga gutyoroye! Turashobora kuvuga ata kurenza urugero yuko ukwo gusubiza ibintu mu buryo ari co kintu gihambaye kiriko kiraba muri ibi bihe vya none.

10, 11. (a) Iparadizo yo mu buryo bw’impwemu igizwe n’imice ibiri iyihe, kandi ivyo bigira ico bikoze gute kuri wewe? (b) Ni abantu bwoko ki Yehova yatororokanirije mw’iparadizo yo mu vy’impwemu, kandi bazoterwa agateka ko kwibonera iki?

10 Abakirisu b’ukuri muri iki gihe rero barinovora iparadizo yo mu buryo bw’impwemu. Iyo paradizo igizwe n’ibiki? Igizwe n’imice ibiri nyamukuru. Umuce wa mbere ni ugusenga Imana y’ukuri Yehova gutyoroye. Yehova yaraduhezagiye aduha uburyo bwo gusenga buzira ibinyoma n’ugusigura kutari kwo. Yaraduhezagiye mu kuduha ibifungurwa vy’impwemu. Ivyo biradushoboza kwiga ivyerekeye Dawe wo mw’ijuru, kumuhimbara be no kumwiyegereza. (Yohana 4:24) Umuce ugira kabiri wa nya paradizo yo mu buryo bw’impwemu uraba abantu. Nk’uko Yesaya yabibuye, “mu misi y’iherezo” Yehova yarigishije abasavyi biwe inzira z’amahoro. Yaradukuyemwo ivy’intambara. Naho turi abanyagasembwa, aradufasha kwambara “wa muntu musha.” Arahezagira  utwigoro tugira akoresheje impwemu yiwe yera, iyituma twama ivyamwa vyiza. (Abanyefeso 4:22-24; Ab’i Galatiya 5:22, 23) Igihe ukora wisunga impwemu y’Imana, uba vy’ukuri uri mu bagize iparadizo yo mu buryo bw’impwemu.

11 Muri iyo paradizo yo mu buryo bw’impwemu, Yehova yarahatororokanirije abantu akunda, ni ukuvuga abamukunda, bagakunda amahoro bakongera bakaba “bazi ko bakeneye ivy’impwemu.” (Matayo 5:3, NW) Abo ni abantu bazoterwa agateka ko kwibonera mbere ugusubizwa umutamana guhambaye kuruta, ukwo na kwo kukaba ari ukw’abantu be n’isi yose uko ingana.

“Rāba Vyose Ndabihindura Bisha”

12, 13. (a) Ni kubera iki ubuhanuzi bw’ugusubiza ibintu mu buryo butegerezwa kwongera kuranguka mu bundi buryo? (b) Ni umugambi nyabaki Yehova afitiye isi nk’uko yawugaragaje muri Edeni, kandi ni kubera iki ivyo biduha icizigiro ca kazoza?

12 Bwinshi mu buhanuzi bw’ugusubiza ibintu mu buryo ntibuvuga gusa ivy’ugusubiza ibintu mu buryo mu vy’impwemu. Nk’akarorero, Yesaya yaranditse ivy’igihe abarwaye, ibimuga, impumyi n’ibiragi bokize, eka mbere n’urupfu rukamirwa miyonzwa ibihe bidahera. (Yesaya 25:8; 35:1-7) Iyo mihango ntiyigeze iranguka mu buryo nya bwo muri Isirayeli ya kera. Kandi naho nyene twabonye iranguka ryo mu buryo bw’impwemu ry’iyo mihango mu gihe cacu, hariho ishimikiro rikomeye ryo kwemera yuko muri kazoza hazobaho iranguka nya ranguka ryavyo ku rugero rwuzuye. Ivyo tubizi gute?

13 Kera muri Edeni, Yehova yaratomoye umugambi wiwe werekeye isi: Yategerezwa kuzobako umuryango w’abantu bahimbawe, bafise amagara meza kandi bunze ubumwe. Umugore n’umugabo bategerezwa kubungabunga isi be n’ibiremwa vyose vyari kuri yo, isi yose bakayihindura iparadizo. (Itanguriro 1:28) Ivyo biratandukanye rwose n’ukuntu ibintu bimeze muri iki gihe. Ariko rero, turashobora kwizigira yuko imigambi ya Yehova atagishobora kuyitangira. (Yesaya 55:10, 11) Bwa Mwami wa Kimesiya yashizweho na Yehova, Yezu azozana iyo Paradizo izoba ikwiye ku mubumbe wose.Luka 23:43.

14, 15. (a) Yehova ibintu ‘vyose azobihindura bishasha’ gute? (b) Ubuzima buzoba bumeze gute mw’Iparadizo, kandi ni umuce uwuhe ugukwegera kuruta?

14 Niwihe ishusho uriko ubona isi yose yahindutse Iparadizo!  Yehova avuga ivy’ico gihe ati: “Rāba vyose ndabihindura bisha.” (Ivyahishuriwe 21:5) Rimbura ico ivyo bisigura. Igihe Yehova azoba yarangije gukoresha ububasha bwiwe mu gusangangura uru runkwekwe rubi kandi rushaje, hazosigara “ijuru risha n’isi nsha.” Ivyo bisigura yuko intwaro nshasha izoganza iri mw’ijuru ikibano c’abantu gishasha kigizwe n’abakunda Yehova bakanakora ivyo agomba. (2 Petero 3:13) Shetani hamwe n’amashetani yiwe, bazobuzwa kugira ico bakoze. (Ivyahishuriwe 20:3) Ari bwo bwa mbere mu myaka ibihumbi iheze, abantu bazobona gukira ako kosho konona, karangwa n’urwanko kandi kabi. Nta gukeka abantu bazokwumva batabawe bimwe bitavugwa.

15 Amaherezo tuzoshobora kubungabunga uyu mubumbe uteye igomwe nk’uko twategerezwa kuwubungabunga mu ntango. Isi irafise ububasha yaremanywe bwo gusubira kumera neza. Ibiyaga be n’inzuzi vyatawemwo umwanda birashobora kwisukura mu gihe isoko ryavamwo nya mwanda ryoba rikuweho; intara nzizanziza zononywe n’intambara zirashobora kumera neza mu gihe intambara zohagarara. Ese ukuntu bizoba biteye umunezero gukora twisunga amategeko be n’urutonde isi yaremanywe, tugafasha mu kuyihindura iparadizo imeze nk’ubusitani, ikibera nka Edeni ikwiye ku mubumbe wose kandi ifise ibimera be n’ibikoko bitandukanye! Aho guhonya amoko y’ibimera be n’ibikoko ata mvo n’imwe ibimutumye, umuntu azobana amahoro n’ibiremwa vyose vyo kw’isi. Mbere n’abana nta na kimwe bazotinyira ibikoko vyo mw’ishamba.Yesaya 9:6, 7; 11:1-9.

16. Mw’i Paradizo, ni ugusubiza ibintu mu buryo ukuhe kuzogira ico gukoze ku muntu wese w’umwizerwa?

16 Tuzokwibonera kandi ibintu bisubira mu buryo, umuntu wese ku ruhande rwiwe. Inyuma ya Harumagedoni, abarokotse bazobona bakira mu buryo bw’igitangaro ku mubumbe wose. Nka kumwe Yezu yabigira igihe yari kw’isi, azokoresha ububasha yahawe n’Imana bwo guhumura impumyi, kuzibura ibipfamatwi, kandi atume ibimuga bisubira kugira umubiri umeze neza. (Matayo 15:30) Abasaza bazokwigina inkomezi zabo zizoba zasubiye kuba nk’izo mu buto bwabo, amagara meza, be n’ingoga. (Yobu 33:25) Iminkanyari izozimangana, ingingo z’umubiri zikomere, imitsi na yo isubizwe inguvu. Abantu b’abizerwa bose bazokwibonera yuko ingaruka zatewe n’icaha be n’agasembwa ziriko ziragabanuka intambwe ku yindi, ko ziriko zirahera. Ese ukuntu  tuzoshimira Yehova Imana ku bw’ububasha afise bwo gusubiza ibintu mu buryo! Ubu naho nimuze canecane twerekeze ivyiyumviro ku muce w’inkoramutima w’ico gihe giteye akanyamuneza co gusubiza ibintu mu buryo.

Gutuma Abapfuye Basubira Kuba Bazima

17, 18. (a) Ni kubera iki Yezu yakariye Abasadukayo? (b) Ni ibintu ibihe vyashikanye Eliya ku gusaba Yehova ngo atume umuntu yapfuye asubira kuba muzima ku gitangaro?

17 Mu kinjana ca mbere G.C., indongozi z’amadini zimwezimwe zitwa Abasadukayo ntizemera izuka. Yezu yarabakariye muri aya majambo: “Mwarazimiye, ko mutāmenye ivyanditswe n’ubushobozi bg’Imana.” (Matayo 22:29) Egome, Ivyanditswe birahishura yuko Yehova afise mwene ubwo bubasha bwo gutuma abapfuye basubira kuba bazima. Ivyo bishoboka gute?

18 Niwihe ishusho y’ivyashitse mu misi ya Eliya. Umupfakazi yari areze mu maboko ikiziga c’umwana wiwe yari jisho rimwe ryiwe. Uwo muhungu yari yapfuye. Uwo mumenyeshakazoza Eliya, uwari amaze igihe kinaka ari umushitsi wa nya mupfakazi, ategerezwa kuba yaravunitse umutima. Imbere y’aho, Eliya yari yarafashije gutabara uwo muhungu ngo ntiyicwe n’ikigoyi. Eliya ashobora kuba yarakunda nya muhungu. Nyina wa nya muhungu yari yavunitse umutima. Uwo muhungu ni we wenyene yari asigaranye yibukirako umunega wiwe yapfuye. Ashobora kuba yari yizigiye yuko uwo muhungu wiwe ari we yomubungabunze amaze kugera mu zabukuru. Uwo mupfakazi yarababaye gushika n’aho yiyumvira ko coba ari igihano yahawe kubera ibicumuro yakoze kera. Eliya ntiyashobora kwihanganira kubona ico cago cunyuka gutyo. Yarakuye ico kiziga mu gikiriza c’uwo muvyeyi bukebuke, arakidugana mu cumba yabamwo, araheza asaba Yehova Imana ngo agarure ubugingo ari bwo buzima, bw’uwo mwana.1 Abami 17:8-21.

19, 20. (a) Aburahamu yerekanye gute yuko yari afise ukwizera mu bubasha Yehova afise bwo gutuma abapfuye basubira kuba bazima, kandi ishimikiro ry’ukwizera mwene ukwo ryari irihe? (b) Yehova yashimiye gute Eliya ku bw’ukwizera kwiwe?

19 Eliya ntiyari we muntu wa mbere yemera izuka. Ibinjana n’ibindi imbere y’aho, Aburahamu yaremera yuko Yehova afise ubwo bubasha bwo gutuma abantu basubira kuba bazima, kandi yari afise imvo zumvikana zo kuvyemera. Igihe Aburahamu  yari afise imyaka 100 y’amavuka Sara na we akaba yari afise imyaka 90, Yehova yaragarukanye ububasha bwabo bw’irondoka bwari bwarahagaze, atuma Sara ashobora kwibaruka umuhungu mu buryo bw’igitangaro. (Itanguriro 17:17; 21:2, 3) Mu nyuma, igihe nya muhungu yari amaze gukura, Yehova yasavye Aburahamu kumutangako ikimazi. Aburahamu yarerekanye ukwizera, mu kwiyumvira yuko Yehova yari ashoboye gusubiza muzima umwana wiwe yakunda ari we Isaka. (Abaheburayo 11:17-19) Mwene ukwo kwizera kwinshi kurashobora gusigura igituma imbere y’uko Aburahamu aduga umusozi kugira ngo atangeko ikimazi umuhungu wiwe, yakuye amazinda abasuku biwe yuko we na Isaka bogarukanye.Itanguriro 22:5.

“Eh’umwana wawe ni muzima”!

20 Yehova yarakijije Isaka, ari co gituma ico gihe hatari hakenewe izuka. Ariko rero, ku vyerekeye Eliya, umwana wa wa mupfakazi yari yamaze gupfa, mugabo ntihari bwace igihe kirekire. Yehova yarashimiye uwo muhanuzi ku bw’ukwizera kwiwe, mu kuzura nya mwana! Eliya yaciye afata uwo muhungu amuha nyina, ashirako aya majambo y’intibagirwa ati: “Eh’umwana wawe ni muzima.”!1 Abami 17:22-24.

21, 22. (a) Inkuru zo mu Vyanditswe zigana abantu bagiye barazuka zari zifise intumbero iyihe? (b) Mw’i Paradizo, izuka rizoba ku rugero rungana iki, kandi ni nde azorirangura?

21 Gutyo rero, ari bwo bwa mbere mu vyanditswe muri Bibiliya, turabona Yehova akoresha ububasha afise bwo gutuma umuntu asubira kuba muzima. Mu nyuma, Yehova kandi yarahaye ububasha Elisha, Yezu, Paulo be na Petero bwo gutuma abapfuye basubira kuba bazima. Ego ni ko, abazuwe amaherezo barasubiye gupfa. Ariko rero, mwene izo nkuru za Bibiliya ziratwereka imbere y’igihe ibintu vyiza igitangaza bizoba muri kazoza.

22 Mw’Iparadizo, Yezu azorangura uruhara rwiwe rwo kuba “ukuzuka n’ubu[zima].” (Yohana 11:25) Azozura abantu amamiliyoni n’amamiliyoni, abahe akaryo ko kubaho ibihe bidahera mw’Iparadizo kw’isi. (Yohana 5:28, 29) Niwihe ishusho y’ukwo gusubira kubonana kw’abagenzi n’incuti bakundana, bari bamaze igihe kirekire batandukanijwe n’urupfu, bariko baragwana mu nda, bishwe n’umunezero! Abantu bose bazoshemeza Yehova ku bw’ububasha bwiwe bwo gusubiza ibintu mu buryo.

23. Ukugaragaza ububasha kwa Yehova mu buryo bw’akataraboneka kwabaye ukuhe, kandi ivyo bikomeza gute icizigiro dufise ca kazoza?

 23 Yehova yaratanze umuhango ukomeye cane w’uko ivyo vyizigiro ari ntabanduka. Mu kugaragaza ububasha bwiwe mu buryo bw’akataraboneka, yarazuye Umwana wiwe Yezu amugira ikiremwa c’impwemu c’ubushobozi, amugira uwa kabiri kuri we. Yezu uwari yazutse, yariyeretse abantu amajana, baramwibonera. (1 Ab’i Korinto 15:5, 6) Mbere no ku bakekeranya, ico kimenyamenya gikwiye kuba gihagije. Yehova arafise ububasha bwo gutuma umuntu asubira kuba muzima.

24. Ni kubera iki dushobora kwizigira yuko Yehova azozura abapfuye, kandi ni icizigiro ikihe umwe wese muri twebwe ashobora gukenguruka cane?

24 Yehova ntafise gusa ububasha bwo gutuma abapfuye basubira kuba bazima, mugabo kandi arafise icipfuzo co kubikora. Wa mugabo w’umwizerwa Yobu yarahumekewe ngo avuge yuko Yehova yipfuza vy’ukuri gutuma abapfuye basubira kuba bazima. (Yobu 14:15) None ntiwumva ukwegerwa ku Mana yacu ishashaye gukoresha ububasha ifise bwo gusubiza ibintu mu buryo muri mwene ubwo buryo buranga urukundo? Ariko rero, ntiwibagire yuko izuka ari umuce umwe gusa w’igikorwa gihambaye ca Yehova co gusubiza ibintu mu buryo kiraririye gushika. Uko urushiriza kumwiyegereza, urama nantaryo ukenguruka cane icizigiro c’agaciro c’uko ushobora kuzoba ari ho uri kugira ngo ubone ingene Yehova ‘vyose abihindura bisha.’Ivyahishuriwe 21:5.

^ ing. 3 “[I]bihe vyo gusubira guhindura ibintu vyose bisha” vyatanguye igihe Ubwami bwa Kimesiya bwashingwa, ku ntebe y’ubutware hagashirwa uruvyaro rwa Dawidi wa Mwami w’umwizerwa. Yehova yari yasezeraniye Dawidi yuko uruvyaro rwiwe rwoganjije gushitsa ibihe bidahera. (Zaburi 89:35-37) Mugabo aho Babiloni imariye gusangangurira Yeruzalemu mu 607 B.G.C., nta muntu n’umwe akomoka kuri Dawidi yavyagiye ku ntebe y’ubwami bw’Imana. Yezu, uwavukiye kw’isi ari samuragwa wa Dawidi, yacitse Umwami yari yasezeranywe kuva kera, igihe yimikwa mw’ijuru.

^ ing. 6 Nk’akarorero, Musa, Yesaya, Yeremiya, Ezekiyeli, Hoseya, Yoweli, Amosi, Obadiya, Mika na Zefaniya bose baraciye irya n’ino uwo mutwe-shimikiro.