Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 IKIGABANE C’7

Ububasha bwo Gukingira—‘Imana Ni Yo Buhungiro Bwacu’

Ububasha bwo Gukingira—‘Imana Ni Yo Buhungiro Bwacu’

1, 2. Abisirayeli bari bageramiwe n’iki igihe binjira mu karere k’i Sinayi mu 1513 B.G.C., kandi Yehova yabasubirije umutima mu nda gute?

ABISIRAYELI bari bageramiwe igihe binjira mu karere k’i Sinayi mu ntango z’umwaka w’1513 B.G.C. Urugendo ruteye ubwoba rwari imbere yabo, rukaba rwari urugendo rwo guca mu “bugaragwa bunini buteye ubgoba, burimw’inzoka z’ubumara buturira na sikorupiyo.” (Gusubira mu Vyagezwe 8:15) Barahanganye kandi n’ingeramizi z’uguterwa n’amahanga yabarwanya. Yehova yari yajanye abasavyi biwe muri ivyo bintu. Kubera yari Imana yabo, yoshoboye kubakingira?

2 Amajambo Yehova yababwiye yarabasubirije umutima mu nda rwose, agira ati: ‘Mwarabonye ivyo nakoreye Abanyegiputa, n’ingene mweho nabateruye ku mababa nk’ay’inkukuma nkabazana iyo ndi.’ (Kuvayo 19:4) Yehova yibukije abasavyi biwe yuko yari yarabakuye mu Banyamisiri, nk’aho yoba yakoresheje inkukuma, kugira ngo abajane ahatekanye. Mugabo hariho izindi mvo zituma “amababa [y]’inkukuma” agereranya mu buryo bubereye ugukingirwa n’Imana.

3. Ni kubera iki “amababa [y]’inkukuma” agereranya mu buryo bubereye ugukingirwa n’Imana?

3 Inkukuma ntikoresha gusa amababa yayo yagutse kandi akomeye kugira ngo igurukire kure cane mu kirere. Iyo hashushe, inkukuma y’ingore iraheta amababa yayo, ayashobora gupfuka ahareha n’imetero zibiri, kugira ngo igire igitutu gikingira ivyana vyayo ikunda igihe izuba ari ryinshi. Mu bindi bihe, ivyana vyayo ibipfukisha amababa yayo kugira ngo ibikingire imbeho y’igikonyozi. Nk’uko nyene iyo nkukuma irinda ivyana vyayo, ni ko Yehova yari yararinze arongera arakingira ihanga rya Isirayeli rikivuka. Ubu na ho mu bugaragwa, abasavyi biwe bobandanije kuronka ubuhungiro mu gitutu c’amababa yiwe afise ububasha mu gihe bagumye ari abizerwa. (Gusubira mu  Vyagezwe 32:9-11; Zaburi 36:7) Ariko none, twoba dushobora kwitega vy’ukuri gukingirwa n’Imana muri iki gihe?

Umuhango wo Gukingirwa n’Imana

4, 5. Ni kubera iki dushobora kwizigira tugaherezako umuhango Imana itanga wo kudukingira?

4 Nta gukeka, Yehova arashoboye gukingira abasavyi biwe. Ni “Imana Ishobora vyose,” akaba ari izina ry’icubahiro rigaragaza yuko afise ububasha budatangirwa. (Itanguriro 17:1) Nka kurya kw’umupfunda w’ikiyaga udahagarikwa, ububasha Yehova akoresha ntawushobora kubuhagarika. Kubera yuko ashoboye gukora ikintu ico ari co cose ukugomba kwiwe gutegetse, twoshobora kwibaza tuti: ‘Mbega gukoresha ububasha bwiwe kugira ngo akingire abasavyi biwe vyoba bijanye n’uko Yehova agomba?’

5 Mw’ijambo rimwe, inyishu ni egome! Yehova aradukura amazinda yuko azokingira abasavyi biwe. Zaburi 46:1 igira iti: “Imana ni yo buhungiro bgacu n’inkomezi zacu, n’umufasha atabura guseruka mu magorwa.” Kubera yuko Imana “itazi kubesha,” turashobora kwizigira tugaherezako umuhango itanga wo kudukingira. (Tito 1:2) Nimuze turimbure zimwe mu mvugo ngereranyo zikomeye Yehova akoresha kugira ngo adondore ukuntu yitwararika kudukingira.

6, 7. (a) Umwungere wo mu bihe vya Bibiliya yakingira gute intama ziwe? (b) Bibiliya igereranya gute icipfuzo kivuye ku mutima Yehova afise co gukingira no kubungabunga intama ziwe?

6 Yehova ni Umwungere, natwe “tur’abantu biwe, tur’intama zo mu canya ciwe.” (Zaburi 23:1; 100:3) Mu bikoko, ni bikeya usanga bidashoboye kwirwanira nk’intama. Umwungere wo mu bihe vya Bibiliya yategerezwa kuba umurindutsi kugira ngo intama ziwe azikingire intare, amabingira, idubu hamwe n’ibisuma. (1 Samweli 17:34, 35; Yohana 10:12, 13) Mugabo hariho ibihe ugukingira intama vyasaba ikibabarwe. Igihe intama yaba yavyariye kure y’uruhongore, umwungere yitwararika yarakingira iyo mvyeyi muri ivyo bihe vy’intege nke hanyuma  agaterura wa mwagazi utarakomera agaheza akawujana mu ruhongore.

‘Azotwara imyagazi mu gikiriza’

7 Kuba Yehova yigereranya n’umwungere, biradukura amazinda ko afise icipfuzo kivuye ku mutima co kudukingira. (Ezekiyeli 34:11-16) Ibuka ukuntu Yehova adondorwa muri Yesaya 40:11, harimbuwe mu Kigabane ca 2 c’iki gitabu. Hagira hati: “Azoragira umukuku wiwe nk’umwungere, azoterura imyagazi mu maboko, ayitware mu gikiriza.” Akagazi gashika gute mu “gikiriza” c’umwungere, ni ukuvuga mu mpuzu yarenza ku zindi yambaye? Ako kagazi karashobora kwegera uwo mwungere, mbere kakikubagura ku kuguru kwiwe. Ariko rero, umwungere ni we ategerezwa kwunama, agaterura nya kagazi, maze akagashira yitonze mu gikiriza ciwe hatekanye. Ese ukuntu ari ikigereranirizo kiranga ikibabarwe c’umutima ukunze Umwungere wacu Mukuru afise wo kuturinda no kudukingira!

8. (a) Umuhango Imana itanga wo kudukingira uhabwa bande, kandi ivyo vyerekanwa gute mu Migani 18:10? (b) Kuronka ubuhungiro mw’izina ry’Imana bisaba iki?

8 Umuhango Imana itanga wo kudukingira ushoboka ku bagira ico bakoze, ni ukuvuga ko abayiyegereza gusa ari bo ikingira. Mu Migani 18:10 havuga hati: “Izina ry’Uhoraho n’umunara ukomeye: umugororotsi awirukiramwo, akaba amahoro.” Mu bihe vya Bibiliya, iminara rimwe na rimwe yubakwa mu bugaragwa ikaba ibibanza vy’umutekano vyo guhungiramwo. Mugabo umuntu yaba ageramiwe ni we yaheza agahungira muri mwene uwo munara kugira ngo aronke umutekano. Ni co kimwe no kuronka ubuhungiro mw’izina ry’Imana. Ivyo ntibisaba kurisubiramwo gusa; izina ry’Imana ubwaryo si igiheko. Ahubwo turakeneye kumenya no kwizigira Nyene iryo zina no kubaho twisunga ingingo mfatirwako ziwe zigororotse. Ese ukuntu biranga ubuntu kuba Yehova adusubiriza umutima mu nda yuko mu gihe tumuhindukiriye dufise ukwizera, azotubera umunara udukingira!

‘Imana Yacu Irashobora Kudukiza’

9. Ni gute Yehova atatanze gusa umuhango wo gukingira abantu?

9 Yehova ntiyatanze gusa umuhango wo kudukingira. Mu bihe vya Bibiliya, yaragaragaje mu buryo bw’igitangaro yuko ashoboye  gukingira abasavyi biwe. Muri kahise ka Isirayeli, “ukuboko” gukomeye kwa Yehova kwaguma gutsinda kenshi abansi b’abanyabubasha. (Kuvayo 7:4) Ariko rero, Yehova yaranakoresheje ububasha bwiwe bwo gukingira ku neza y’abantu kanaka.

10, 11. Ni uturorero utuhe twa Bibiliya twerekana ingene Yehova yakoresheje ububasha bwiwe bwo gukingira ku neza y’abantu?

10 Igihe ba basore batatu b’Abaheburayo ari bo Shaduraka, Meshaki na Abedunego banka kwunamira igishusho c’inzahabu c’Umwami Nebukadineza, uwo mwami yari yashangashiwe yarabateye ubwoba yuko abaterera mw’itanure ry’umuriro uhinda. Nebukadineza, umwami w’umunyabubasha kuruta abandi bo kw’isi yigamvye ati: “Mbeg’imana yobakiza mu maboko yanje yoba iyihe?” (Daniyeli 3:15) Abo basore batatu bari bafise ukwizigira gukomeye cane mu bubasha bw’Imana bwo kubakingira, mugabo ntibavuze yuko yabwirizwa kubigira. Ni co gituma bishuye bati: “Asangw’ari ko bimeze, Imana yacu dusavye ishobora kudukiza.” (Daniyeli 3:17) Mu vy’ukuri, iryo tanure ryaka umuriro, naho nyene ryakomanijwe ngo ryake kuruta uko ryahora ryaka ibihetangabo indwi, ntiryari riteye ingorane Imana yabo ishobora vyose. Yarabakingiye, maze uwo mwami abwirizwa kwemera icese ati: “[N]ta yindi mana iriho ishobora gukiza ben’ubu buryo.”Daniyeli 3:29.

11 Yehova yaragaragaje kandi mu buryo butangaje koko ububasha bwiwe bwo gukingira abantu igihe yimurira ubuzima bw’Umwana wiwe w’ikinege mu nda y’inkumi y’Umuyuda ari yo Mariya. Umumarayika yabwiye Mariya yuko ‘yosamye inda akavyara umuhungu.’ Nya mumarayika yasiguye ati: “[Im]pwemu [y]era [i]zokuzako, ubushobozi bg’Īsumba vyose buzogutera igitūtu.” (Luka 1:31, 35) Biboneka yuko Umwana w’Imana atigeze na rimwe ageramirwa. Mbega icaha n’agasembwa vy’uwo muvyeyi vyoba vyarashoboye kwanduza uwo Mwana akiri umusoro? Mbega Shetani yoshoboye gukomeretsa canke kwica uwo Muhungu imbere y’uko avuka? Ntivyari gushoboka! Mu vy’ukuri, Yehova yarakikuje Mariya uruhome rumukingira kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe, kaba agasembwa, yaba inguvu yonona, yaba umuntu w’umwicanyi canke idayimoni  iyo ari yo yose, gishobora kwonona ikura ry’uwo musoro guhera ku gasamo kubandanya. Yehova yabandanije gukingira Yezu mu kiringo c’ubuyabaga bwiwe. (Matayo 2:1-15) Gushika igihe Imana yashinze, Umwana wayo mukundwa ntacashobora kumugirira nabi.

12. Ni kubera iki Yehova yakingiye abantu bamwebamwe mu buryo bw’igitangaro mu bihe vya Bibiliya?

12 Ni kubera iki Yehova yakingiye abantu bamwebamwe mu buryo bw’igitangaro mwene ubwo? Mu bihe bitari bike Yehova yarakingira abantu ashaka gukingira ikintu gihambaye kuruta, ni ukuvuga iranguka ry’umugambi wiwe. Nk’akarorero, ukurokoka kw’umwana Yezu kwari nkenerwa ku bw’iranguka ry’umugambi w’Imana, uwo amaherezo abantu bose bazokwungukirako. Inkuru y’ukwo kugaragaza mu buryo bwinshi ububasha bwo gukingira abantu iri mu bigize Ivyanditswe vyahumetswe, “[i]vyandikiwe kutwigisha, kugira ngo kwihangana no guhumurizwa guheshwa n’ivyanditswe biduhe kwizigira ibizoba.” (Abaroma 15:4) Egome, utwo turorero turakomeza ukwizera dufitiye Imana yacu mushoboravyose. Ariko none ni uburinzi ubuhe dushobora kwitega ku Mana muri iki gihe?

Ico Ugukingirwa n’Imana Bisobanura

13. Yehova yoba abwirizwa kudukorera ibitangaro? Sigura.

13 Umuhango Imana itanga wo kudukingira ntusobanura yuko Yehova abwirizwa kudukorera ibitangaro. Eka kandi, Imana yacu ntidusezeranira kugira ubuzima butarimwo ingorane muri uru runkwekwe rushaje. Abasavyi ba Yehova b’abizerwa benshi barahura n’amagume akomeye, harimwo ubukene, intambara, indwara n’urupfu. Yezu yarabwiye abigishwa biwe mu buryo butomoye yuko bari gushobora kwicwa bahowe ukwizera kwabo. Ni co gituma Yezu yashimitse ku vy’uko bari bakeneye kwihangana gushika kw’iherezo. (Matayo 24:9, 13) Iyaba Yehova yategerezwa gukoresha ububasha bwiwe kugira akize ku gitangaro mu bihe vyose, Shetani yoshoboye kuronka ico yishimikiza kugira ngo anebagure Yehova yongere yerekane yuko ukwibanga Imana kwacu atari ukw’ukuri.Yobu 1:9, 10.

14. Ni uturorero utuhe twerekana yuko Yehova atama nantaryo akingira abasavyi biwe bose mu buryo bumwe?

 14 No mu bihe vya Bibiliya, Yehova ntiyakoresheje ububasha bwiwe bwo gukingira abantu kugira ngo arinde umwe wese mu basavyi biwe ugupfa giturumbuka. Nk’akarorero intumwa Yakobo yishwe na Herodi nko mu 44 G.C., yamara inyuma y’aho gatoya Petero yarakijijwe “ukuboko kwa Herode.” (Ivyakozwe 12:1-11) Yohani na we, mwenewabo na Yakobo, yararamvye kurusha Petero na Yakobo. Biragaragara ko tudashobora kwitega yuko Imana ikingira abasavyi bayo bose mu buryo bumwe. Vyongeye, “ibihe n’ibiza ku muntu” bipfa kutuzako twese. (Umusiguzi 9:11) Ariko none, Yehova adukingira gute muri iki gihe?

Yehova Aradukingira mu Buryo bw’Umubiri

15, 16. (a) Ni ikimenyamenya nyabaki kiriho c’uko Yehova yakingiye mu buryo bw’umubiri abasavyi biwe uko bagize umugwi? (b) Ni kubera iki dushobora kwizigira yuko Yehova azokingira abasavyi biwe ubu no mu gihe c’ “umubabaro mwinshi”?

15 Banza urimbure ikibazo co gukingirwa mu buryo bw’umubiri. Kubera turi abasavyi ba Yehova, turashobora kwitega mwene ukwo gukingirwa uko turi umugwi. Ahandi ho, Shetani yotwirahira. Zirikana kuri ibi: Shetani, “umutware w’iyi si,” nta kindi ashaka atari ukuzimanganya ugusenga kw’ukuri. (Yohana 12:31; Ivyahishuriwe 12:17) Zimwezimwe mu ntwaro zifise ububasha kuruta izindi kw’isi zarabujije igikorwa cacu co kwamamaza maze ziragerageza kuduherengeteza buhere. Yamara, abasavyi ba Yehova bagumye bashikamye baraheza barabandanya kwamamaza badatezura! Ni kubera iki amahanga y’ubushobozi atashoboye guhagarika igikorwa c’uwo mugwi mutoyi w’Abakirisu uwugereranije n’iyindi bisubiye usa n’uwutagira inguvu? Ni kubera ko Yehova yadukingiye akoresheje amababa yiwe y’ikigereranyo y’ububasha!—Zaburi 17:7, 8.

16 Tuvuge iki ku gukingirwa mu buryo bw’umubiri mu gihe ca wa “mubabaro mwinshi” ugiye kuza? Ntibikenewe ko dutinya ishitswa ry’imanza z’Imana. Nakare, “Umwami Imana arazi gukiza abamwubaha ibibagerageza, no kurinda abagabitanya bahanwa gushitsa ku musi w’amateka.” (Ivyahishuriwe 7:14; 2 Petero 2:9) Mu gihe tukirindiriye, turashobora kwama na  ntaryo tudakeka ku vyerekeye ibintu bibiri. Ica mbere, Yehova ntazokwigera areka ngo abasavyi biwe bazimanganywe kw’isi. Ica kabiri, abaguma ari intahemuka azobaha impera y’ubuzima budahera mw’isi yiwe nshasha irangwa ubugororotsi, nimba bikenewe akazobigira biciye kw’izuka. Ku vyerekeye abapfa, nta kibanza kirushirije gutekana kiriho atari ukwibukwa n’Imana.Yohana 5:28, 29.

17. Yehova aturinda gute biciye kw’Ijambo ryiwe?

17 No muri iki gihe, Yehova araturinda biciye kw’“ijambo” ryiwe rizima, irifise ububasha bugira ico bukoze bugatuma imitima y’abantu ikira kandi bagahindura ubuzima bwabo. (Abaheburayo 4:12) Biciye mu gushira mu ngiro ingingo ngenderwako zaryo, turashobora gukingirwa ukugirirwa nabi ku mubiri mu buryo bunaka. Muri Yesaya 48:17 hagira hati: “Ni jewe Uhoraho . . . , nkwigisha ibikugirira ikimazi.” Nta woharira yuko kubaho twisunga Ijambo ry’Imana bishobora kuryohora ubuzima bwacu maze bigatuma tubaho igihe kirekire. Nk’akarorero, kubera yuko dukurikiza impanuro ya Bibiliya yo kwirinda ubusambanyi n’iyo kwihumanura ibiduhumanya, turirinda ibikorwa bihumanye n’imigenzo yonona ituma ubuzima bw’abatubaha Imana benshi buvurungana. (Ivyakozwe 15:29; 2 Ab’i Korinto 7:1) Ese ukuntu dukenguruka kuba Ijambo ry’Imana ridukingira!

Yehova Aradukingira mu Buryo bw’Impwemu

18. Ni uburinzi nyabaki bwo mu vy’impwemu Yehova aturonsa?

18 Igihambaye kuruta, Yehova aratanga uburinzi bwo mu vy’impwemu. Imana yacu y’inyarukundo iradukingira ivyotugirira nabi mu vy’impwemu, mu kuturonsa ivyo dukeneye kugira ngo twihanganire ibigeragezo twongere tuzigame ubucuti dufitaniye na yo. Gutyo rero, Yehova arakora kugira ngo azigame ubuzima bwacu, atari mu myaka mikeyi gusa mugabo mu bihe bidahera. Rimbura zimwezimwe mu ntunganyo Imana yagize zishobora kudukingira mu buryo bw’impwemu.

19. Impwemu ya Yehova ishobora gute kudufasha gutsinda ikigeragezo ico ari co cose dushobora guhura na co?

19 Yehova “[ar]umva ivyo [a]sabga.” (Zaburi 65:2) Igihe imikazo y’ubuzima isa n’aho iturengeye, ukumucuncuburira ibiri  mu mutima wacu birashobora kuturuhura cane. (Ab’i Filipi 4:6, 7) Kumbure ntadukuriraho ibigeragezo mu buryo bw’igitangaro, ariko mu kwishura amasengesho dutura avuye ku mutima, arashobora kuturonsa ubukerebutsi bwo kuvyifatamwo neza. (Yakobo 1:5, 6) Ikiruta ivyo, Yehova araha impwemu yera abayimusavye. (Luka 11:13) Iyo mpwemu y’inyabubasha irashobora kudufasha gutsinda ikigeragezo canke ingorane iyo ari yo yose dushobora guhura na yo. Irashobora kudushiramwo “ubushobozi buhebuje” kugira ngo twihangane gushika aho Yehova azokuriraho ingorane zose zitera umubabaro mw’isi nshasha yegereje cane.2 Ab’i Korinto 4:7.

20. Ububasha bwa Yehova bwo kudukingira bushobora gute kugaragazwa biciye ku bo dusangiye ukwemera?

20 Rimwe na rimwe, ububasha bwa Yehova bwo gukingira abantu burashobora kugaragara biciye ku bo dusangiye ukwemera. Yehova yarakwegereye abasavyi biwe mu “muryango w’abavukanyi” wo kw’isi yose. (1 Petero 2:17, NW; Yohana 6:44) Ukuntu ico kivukano kigaragaza igishika, turabona ikimenyamenya kizima c’ububasha bw’impwemu yera y’Imana ituma abantu bakora ivyiza. Iyo mpwemu irama ivyamwa muri twebwe, ni ukuvuga kamere ziteye igomwe kandi z’agaciro harimwo urukundo, ukugira neza n’ingeso nziza. (Ab’i Galatiya 5:22, 23) Ni co gituma igihe turi mu mubabaro maze uwo  dusangiye ukwemera akagira umutima wo kuduha impanuro idufasha canke akatubwira utujambo tw’indemesho tuba dukeneye cane, dushobora gukengurukira Yehova kubera ukwo kutugaragariza ubwitwararitsi afise bwo kudukingira.

21. (a) Ni izihe mfungurwa z’ivy’impwemu zitangwa ku gihe, Yehova aturonsa biciye kuri “wa mushumba w’umwizerwa kandi w’incabwenge”? (b) Wewe ubwawe wungukiye gute ku ntunganyo Yehova agira zo kudukingira mu buryo bw’impwemu?

21 Yehova aratanga ikindi kintu kugira ngo adukingire: imfungurwa z’ivy’impwemu ziza ku gihe. Kugira ngo Yehova adufashe gukura inkomezi mw’Ijambo ryiwe, yarashinze “umushumba w’umwizerwa kandi w’incabwenge” (NW) igikorwa co gutanga imfungurwa z’ivy’impwemu. Uwo mushumba w’umwizerwa akoresha ibisohokayandikiro bicapuwe, harimwo na vya binyamakuru Umunara w’Inderetsi na Réveillez-vous !, hamwe n’amakoraniro, amateraniro be n’amahwaniro kugira ngo aturonse “imfungurwa ku gihe kibereye” (NW), izo turonka igihe tuzikeneye. (Matayo 24:45) Woba warigeze kwumva ikintu kinaka kw’ikoraniro rya gikirisu, nk’akarorero mu nsasanuro, mu nsiguro canke mbere mw’isengesho cakuronkeje inkomezi be n’indemesho nyene wari ukeneye? Hoba hari ikiganiro kinaka casohowe mu binyamakuru vyacu coba caragize ico gikoze ku buzima bwawe? Ibuka yuko Yehova ashiraho izo ntunganyo zose kugira ngo adukingire mu buryo bw’impwemu.

22. Yehova yama nantaryo akoresha ububasha bwiwe mu buhe buryo, kandi ni kubera iki kubigira gutyo ari ku neza yacu?

22 Nta mazinda, Yehova ni inkinzo ikingira “abamuhungirako bose.” (Zaburi 18:30) Turatahura yuko adakoresha ububasha bwiwe kugira ngo adukingire ivyago vyose ubu. Ariko rero, yama nantaryo akoresha ububasha bwiwe bwo gukingira kugira ngo yiyemeze neza ko umugambi wiwe uriko uraranguka. Amaherezo, ukubigira gutyo ni ku neza y’abasavyi biwe. Nitwamwiyegereza kandi tukaguma mu rukundo rwiwe, Yehova azoduha ubuzima buhoraho buzira agasembwa. Dufise ivyo vyizigiro mu muzirikanyi, ukubabara ukwo ari kwo kwose muri uru runkwekwe mu vy’ukuri dushobora kubona ko ‘guhwahutse kandi ari ukw’akanya gatoya.’2 Ab’i Korinto 4:17.