Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IKIGABANE CA 3

“Mweranda, Mweranda, Mweranda Ni Yehova”

“Mweranda, Mweranda, Mweranda Ni Yehova”

1, 2. Umuhanuzi Yesaya yeretswe ibiki, kandi bitwigisha iki ku vyerekeye Yehova?

YESAYA yariyumvisemwo umutima wo gutinya Imana no kuyubaha igihe yabona ibintu yeretswe n’Imana. Wamenga biriko birashika nya gushika! Mu nyuma Yesaya yanditse yuko vy’ukuri “[y]abonye Umwami Imana” ku ntebe y’ubwami yiwe ihanitse. Impuzu ya Yehova y’igisāga yari yuzuye urusengero rw’i Yeruzalemu.Yesaya 6:1, 2.

2 Yesaya kandi yaratewe akoba n’ivyo yumvise, ikaba yari indirimbo ikomeye cane ku buryo urwo rusengero rwose rwanyiganyize gushika ku mushinge. Iyo ndirimbo yariko iririmbwa n’abaserafi, bakaba ari ibiremwa vy’impwemu bifise ikibanza co hejuru cane. Iyo ndirimbo yabo yari iryoheye ugutwi yumvikana mu majambo akomeye agira ati: “[“Mweranda, Mweranda, Mweranda ni Yehova Nyen’ingabo,” NW]: isi yose yuzuye icubahiro ciwe.” (Yesaya 6:3, 4) Kuririmba ijambo “mweranda” incuro zitatu vyararishimitseko mu buryo budasanzwe, kandi ivyo birabereye kubera yuko Yehova ari mweranda ku rugero rwo hejuru kuruta vyose. (Ivyahishuriwe 4:8) Ubweranda bwa Yehova burashimikwako muri Bibiliya yose. Ivyanditswe amajana n’amajana vyerekana ko hari isano hagati y’izina ryiwe n’ijambo “umweranda” be n’“ubweranda.”

3. Abantu benshi babona ubweranda bwa Yehova mu buryo butari bwo vyabashikanye gute ku gutera Imana umugongo aho kuyiyegereza?

3 Biratomoye rero yuko kimwe mu bintu nyamukuru Yehova ashaka ko tumenya ku bimwerekeye, ari uko ari mweranda. Yamara, abantu benshi muri iki gihe ico ciyumviro ubwaco ntibashaka no kucumva. Bamwebamwe barihenda bakabona yuko ubweranda bufitaniye isano n’ivyo kwibona ubugororotsi canke kwigira umutagatifu atari vyo. Abandi na bo, kubera ko baguma biyumvamwo ko ataco bamaze, bashobora gusanga ubweranda bw’Imana bubateye ubwoba aho kubakwegera. Bashobora  gutinya yuko bitazokwigera bibashobokera kuba ababereye kwiyegereza iyo Mana nyeranda. Kubera ico, benshi baratera Imana umugongo kubera ubweranda bwayo. Ivyo birababaje kubera yuko ubweranda bw’Imana vy’ukuri ari imvo ituma umuntu ayiyegereza. Kubera iki? Imbere yuko twishura ico kibazo, reka tuganire ico ari co ubweranda nyakuri.

Ubweranda Ni Iki?

4, 5. (a) Ijambo ubweranda risobanura iki, kandi ni iki ridasobanura? (b) Ni mu buryo bubiri buhambaye ubuhe Yehova ‘ari ku ruhande’?

4 Kuba Imana ari nyeranda ntibisigura yuko yibona, yishira hejuru canke ko ibona yuko abandi ataco bamaze. Ahubwo riho, iranka izo kamere. (Imigani 16:5; Yakobo 4:6) None ijambo “mweranda” vy’ukuri risobanura iki? Mu rurimi rw’Igiheburayo rwakoreshejwe muri Bibiliya, iryo jambo rikuwe mu mvugo isigura “gushira ku ruhande.” Mu bijanye n’ugusenga, ijambo “mweranda” ryerekeza ku cashizwe ku ruhande ntigikoreshwe ibintu bisanzwe, canke ku gifatwa ko ari gitagatifu. Ijambo ubweranda kandi ritanga mu buryo bukomeye iciyumviro c’ukudahumana n’ugutyoroka. Ivyo bikoreshwa gute kuri Yehova? Vyoba bisobanura yuko ‘yishize ku ruhande’ mu buryo bw’ukwitandukanya n’abantu badatunganye, kure cane yacu, twebwe abantu badatunganye?

5 Ihibambewe. Kubera ko Yehova ari “Uwera w’Abisirayeli,” ubwiwe yidondoye yuko ari “hagati mu” basavyi biwe naho bari abanyavyaha. (Yesaya 12:6; Hoseya 11:9) Ubweranda bwiwe rero ntibutuma aba kure y’abandi. Ariko none, ni gute ‘ari ku ruhande’? Ari ku ruhande mu buryo bubiri buhambaye. Ubwa mbere, aratandukanye n’ivyaremwe vyose mu buryo bw’uko we musa ari we Musumba Vyose. Ugutyoroka kwiwe n’ukudahumana kwiwe ntibigira akarohe kandi ntibigira iherezo. (Zaburi 40:5; 83:18) Ubugira kabiri, Yehova aratandukanye cane n’icaha, kandi ico ni ikintu kiduhumuriza. Kubera iki?

6. Ni kubera iki dushobora guhumurizwa no kuba Yehova yitandukanije rwose n’icaha?

6 Tuba mw’isi aho usanga ubweranda nyakuri ari imbonekarimwe. Ikintu cose cerekeye ikibano c’abantu conkowe ku Mana hari ukuntu cononekaye, candujwe n’icaha be n’agasembwa.  Twese turinda kunyinyana n’icaha kiturimwo. Vyongeye, twese turageramiwe n’ugutsindwa n’icaha mu gihe tutoguma turi maso. (Abaroma 7:15-25; 1 Ab’i Korinto 10:12) Yehova we nta bintu nk’ivyo bimugeramiye. Ari kure rwose y’icaha, ntazokwigera yanduzwa n’akarohe na gatoya kaco. Ivyo biratuma tubona ko tutihenda igihe dufata ko Yehova ari we abereye kuba Dawe, kubera bisigura yuko dushobora kumwizigira tugaherezako. Yehova ntameze nk’abavyeyi bantu b’abanyagasembwa, we ntazokwigera yononekara, yigenza nabi canke ngo akore inabi. Ubweranda bwiwe butuma adashobora gukora ikintu mwene ico. Rimwe na rimwe mbere Yehova yaranarahira ubweranda bwiwe bwite, kuko ata kintu coza cizigirwa gusumba iyo ndahiro. (Amosi 4:2) Ivyo none ntibidusubiriza umutima mu nda?

7. Ni kubera iki dushobora kuvuga yuko ubweranda ari bwo bugize Yehova?

7 Ubweranda ni bwo bugize Yehova. Ivyo bisobanura iki? Kugira ngo tubitangire akarorero, dufate amajambo “umuntu” be n’“agasembwa.” Ntushobora kudondora “umuntu” hatagiyemwo iciyumviro c’“agasembwa.” Agasembwa karuzuye muri twebwe, kandi karagira akosho mu kintu cose dukora. Ubu na ho, dufate amajambo abiri atandukanye cane n’ayo ari yo: “Yehova” na “mweranda.” Yehova yuzuye ubweranda. Ikintu cose kimwerekeye ntigihumanye, kiratyoroye kandi kiragororotse. Ntidushobora kumenya Yehova nk’uko vy’ukuri ameze tutabanje kurimbura twitonze no gutahura iri jambo rishika ibwina ari ryo “mweranda.”

‘Ubweranda Ni Ubwa Yehova’

8, 9. Ni igiki cerekana yuko Yehova afasha abantu b’abanyagasembwa kuba aberanda mu buryo buri n’aho bugarukira?

8 Kubera ko Yehova agizwe na kamere y’ubweranda, vyoba bibereye kuvuga yuko ari we soko ry’ubweranda bwose. Ntiyigungirako iyo kamere y’agaciro; arayiha abandi, kandi akayitanga atitangiriye itama. Uti gute? Igihe Imana yavugisha Musa biciye ku mumarayika kuri ca gisaka kirurumba, mbere n’ubutaka buhakikuje bwacitse bweranda bivuye ku vy’uko bwari bufitaniye isano n’ivyerekeye Yehova!Kuvayo 3:5.

9 None abantu b’abanyagasembwa boba bashobora kuba beranda babifashijwemwo na Yehova? Egome, mu buryo buri n’aho  bugarukira. Imana yarahaye igisata ciwe Isirayeli icizigiro co kuba “ihanga ryera.” (Kuvayo 19:6) Yarahezagiye iryo hanga mu kuriha uburyo bwo gusenga bwari bweranda, budahumanye kandi butyoroye. Ivyo vyatumye ubweranda buba iciyumviro kigaruka kenshi mu Vyagezwe vya Musa. Nkako, umuherezi mukuru yarambara mu ruhanga akabāte k’inzahabu ku gitambara co ku mutwe, aho bose bashobora kukabona gaca ibibatsi mu muco. Kari kanditsweko amajambo avuga ngo: “Ubweranda ni ubwa Yehova.” (Kuvayo 28:36, NW) Rero, ukudahumana n’ugutyoroka mu buryo buhanitse ni vyo vyategerezwa kuranga ugusenga kwabo n’uburyo bwabo bwo kubaho. Yehova yababwiye ati: “Mube abera, kuk’Uhoraho Imana yanyu na we ar’uwera.” (Abalewi 19:2) Magingo Abisirayeli babayeho bisunga impanuro z’Imana ku rugero abantu b’abanyagasembwa bagezako, baba ari abera mu buryo buri n’aho bugarukira.

10. Ku vyerekeye ubweranda, ni irihe tandukaniro ryari hagati ya Isirayeli ya kera be n’amahanga yari ayikikuje?

10 Ukwo gushimika ku bweranda kwari gutandukanye cane n’ugusenga kw’amahanga yari akikuje Isirayeli. Ayo mahanga y’abapagani yasenga imana wasanga bihenda bakongera bakanguha ngo zirabaho kandi zitabaho, izerekanwa ko ari inkazi, inyamwina be n’ibihumbu. Nta muce n’umwe ubaho wovugwa ko izo mana ari nyeranda. Gusenga imana nk’izo vyatuma abantu bahumana. Ni co catumye Yehova agabisha abasavyi biwe kuzibukira abasenzi b’abapagani be n’imigenzo yabo y’ivy’ugusenga ihumanye.Abalewi 18:24-28; 1 Abami 11:1, 2.

11. Ubweranda bw’ishirahamwe rya Yehova ryo mw’ijuru bugaragarira gute (a) mu bamarayika? (b) mu baserafi? (c) muri Yezu?

11 No mu gihe nyene ihanga rya Isirayeli ya kera Yehova yari yaritoranirije ryaba ryifashe neza, ryashobora gusa kugaragaza umuce muto w’ubweranda bw’ishirahamwe ry’Imana ryo mw’ijuru. Amamiliyoni y’ibiremwa vy’impwemu bisukurira Imana bidahemuka, bivugwa yuko ari “[a]masinzi y’abera.” (Gusubira mu Vyagezwe 33:2; Yuda 14) Biragaragaza mu buryo buzira akanenge ubwiza bukayangana kandi butyoroye bw’ubweranda bw’Imana. Ibuka kandi abaserafi Yesaya yabonye mu vyo yeretswe. Amajambo yari agize indirimbo yabo yumvikanisha yuko ivyo biremwa vy’impwemu vy’ibinyabubasha bifise  uruhara ruhambaye mu kumenyekanisha ubweranda bwa Yehova mu vyaremwe vyose. Ariko rero, hari ikiremwa c’impwemu kimwe kiri hejuru y’ivyo bindi vyose, akaba ari wa Mwana w’ikinege w’Imana. Yezu ni we agaragaza ubweranda bwa Yehova kuruta abandi bose. Mu buryo bubereye, yitwa “Uwera w’Imana.”Yohana 6:68, 69.

Izina Ryera, Impwemu Yera

12, 13. (a) Ni kubera iki izina ry’Imana ridondorwa mu buryo bubereye ko ari ryeranda? (b) Izina ry’Imana ritegerezwa kwezwa kubera iki?

12 Tuvuge iki kw’izina ry’uruharo ry’Imana? Nk’uko twabibonye mu Kigabane ca 1, iryo zina si izina ry’icubahiro gusa canke izina rimudondora. Rirerekana uko Yehova Imana ameze, rigaserurwamwo kamere ziwe zose. Kubera ico, Bibiliya itubwira yuko ‘izina ryiwe ryera.’ (Yesaya 57:15) Ivyagezwe vya Musa vyashinze yuko kurogota kw’izina ry’Imana ari icaha gikomeye. (Abalewi 24:16) Raba kandi ikintu Yezu yashize mu kibanza ca mbere mw’isengesho: “Data wa twese wo mw ijuru, izina ryawe ry[ez]we.” (Matayo 6:9) Kweza ikintu bisigura kugishira ku ruhande ugafata ko ari gitagatifu, ukongera ukacubaha cane, ukabona ko ari ceranda. Ariko none, ni kubera iki ikintu gisanzwe gityoroye nk’izina ry’uruharo ry’Imana, cokenera kwezwa?

13 Izina ryeranda ry’Imana ryaratyojwe, rirambikwa ibara n’ibinyoma be n’agacokoro. Muri Edeni, Shetani yarabesheye Yehova, ashaka kwerekana yuko Yehova ari Segaba arenganya. (Itanguriro 3:1-5) Kuva ico gihe, Shetani we mutware w’iyi si ihumanye, yarakoze uko ashoboye kwose kugira ngo ikinyoma caremetswe Imana gikwiragire. (Yohana 8:44; 12:31; Ivyahishuriwe 12:9) Amadini yerekanye ko Imana irenganya, ititwararika abantu canke itagira ikigongwe. Yaremeje yuko iyafata mu mugongo mu ntambara zayo zisesa amaraso. Ibikorwa vy’irema bitangaje vy’Imana kenshi vyitirirwa igihamana canke ihindagurika. Egome, izina ry’Imana ryaratutswe bimwe bikomeye. Ritegerezwa kwezwa; ubuninahazwa bwaryo ryari rikwiriye butegerezwa gusubizwaho. Turacambirwa kubona ukwezwa kw’izina ryiwe n’iyemezwa ry’ubusegaba bwiwe, kandi turahimbarwa no kugira uruhara urwo ari rwo rwose muri uwo mugambi uhambaye.

14. Ni kubera iki impwemu y’Imana yitwa iyera, kandi ni kubera iki kurogota kuri yo ari icaha gikomeye cane?

 14 Hariho ikindi kintu gifitaniye isano rinini na Yehova, ku buryo cama nantaryo citwa ceranda, ico kikaba ari impwemu yiwe, ni ukuvuga inguvu yiwe ikora. (Itanguriro 1:2) Yehova arakoresha iyo nguvu ikomeye kuruta ibindi vyose kugira ngo arangure imigambi yiwe. Ivy’Imana ikora vyose, ibishitsa mu buryo bweranda, butyoroye kandi budahumanye, ari co gituma inguvu yiwe ikora bibereye kuba yitwa impwemu yera. (Luka 11:13; Abaroma 1:4) Kurogota ku mpwemu yera, ibirimwo kurwanya n’ibigirankana imigambi ya Yehova, ni icaha umuntu adashobora guharirwa.Mariko 3:29.

Igituma Ubweranda bwa Yehova Budukwegera Kuri We

15. Ni kubera iki gutinya Imana ari inyifato ibereye kubera ubweranda bwa Yehova, kandi gutinya gutyo biseruka mu buryo ki?

15 Ntibigoye rero gutahura igituma Bibiliya yerekana ko hariho isano hagati y’ubweranda bw’Imana n’ukuyitinya kw’abantu. Nk’akarorero, muri Zaburi 99:3 dusoma duti: “Ni batazire izina ryiwe rihambaye riteye ubgoba: Ni we yera.” Ariko rero ukwo gutinya si ugucika ivutu. Ahubwo, ni ukwumva akoba karangwa n’ukwubaha kugera ibwina, icubahiro kirushirije kuba ico hejuru. Birabereye ko twiyumva tumerewe ukwo, kubera yuko ubweranda bw’Imana buturengeye cane rwose. Buratyoroye bisubiye buraninahaye bimwe bitagira akarohe. Naho ari ukwo, ntibukwiye gutuma tutamwegera. Ahubwo riho, mu gihe tubona ubweranda bw’Imana mu buryo bubereye bizotuma turushiriza kuyiyegereza. Kubera iki?

Nk’uko nyene ubwiza budukwegera, ni ko n’ubweranda bukwiye kudukwegera

16. (a) Ubweranda bufitaniye gute isano n’ubwiza? Tanga akarorero. (b) Ukuntu Yehova adondorwa mw’iyerekwa bishimika gute ku kudahumana, ku gutyoroka no ku muco?

16 Kimwe coco, Bibiliya yerekana ko hariho isano hagati y’ubweranda n’ubwiza. Muri Yesaya 63:15, ijuru ridondorwa yuko ari ho ‘ubweranda bw’Imana n’ubwiza bwayo biri.’ Ubwiza buradukwegera. Nk’akarorero, nurabe ishusho iri ku rupapuro rwa 33. None ntukwegerwa n’ivyo bintu? Ni igiki gituma biba ibikwegera gutyo? Raba ukuntu ayo mazi ari umusarara. Mbere n’ikirere gitegerezwa kuba kidatosekaye, kubera yuko ijuru risa  n’ubururu, umuco na wo ukaba usa nk’uwuca ibibatsi. Ubu na ho, mu gihe ivyo bintu nyene vyohindurwa, nk’akarorero uwo mugezi bakawuzuzamwo umwavu, ivyo biti n’ivyo bitandara bakavyandikako ibijambo bibi, ico kirere kikuzuramwo ivyotsi, ntivyoba bikidukwegera. Mu bisanzwe tubona ko ubwiza bufitaniye isano n’ukudahumana, ugutyoroka hamwe n’umuco. Amajambo nk’ayo nyene arashobora gukoreshwa mu kudondora ubweranda bwa Yehova. Nta mazinda yuko ubwo buryo Yehova adondorwa mw’iyerekwa budukwegera! Buca ibibatsi, bukayangana nk’utubuyenge, bururumba nk’umuriro canke nk’ubutare bw’agaciro butyoroye kandi bukayangana kuruta ubundi. Ukwo ni ko ubwiza bw’Imana yacu nyeranda budondorwa.Ezekiyeli 1:25-28; Ivyahishuriwe 4:2, 3.

17, 18. (a) Ivyo Yesaya yeretswe vyabanje kumugirako izihe ngaruka? (b) Yehova yakoresheje gute umuserafi kugira ngo ahumurize Yesaya, kandi ico uwo muserafi yakoze cari gifise iyihe nsobanuro?

17 Ariko none, ubweranda bw’Imana bwoba bukwiye gutuma twumva yuko turi hasi tuyigereranijeko? Birumvikana, dukwiye kwiyumva ko tumeze gutyo. Ntitworonka ingene twigereranya kuri yo kubera yuko turi hasi cane ya Yehova. None kumenya ivyo vyoba bituma twumva turi kure yiwe? Rimbura inyifato Yesaya yagize aho amariye kwumva abaserafi batangaza ubweranda bwa Yehova. “Maze ndavuga, nti Mbonye ibara, ndapfuye; kuko nd’umunyaminwa yanduye, kandi mba hagati y’ubgoko bufise iminwa yanduye; kukw amaso yanje abonye Umwami, Uhoraho Nyen’ingabo.” (Yesaya 6:5) Egome, ubweranda bwa Yehova butagira urugero bwaribukije Yesaya ukuntu yari umunyavyaha akongera akaba umunyagasembwa. Uwo mugabo w’umwizerwa ubwanwa bwabanje gupfuka umunwa. Mugabo Yehova ntiyamuretse ngo agume amerewe gutyo.

18 Umuserafi yaciye ahumuriza mu maguru masha uwo muhanuzi. Gute? Ico kiremwa c’ikinyabubasha caragurutse kija ku gicaniro, kirahura ikara, maze kirikoza ku munwa wa Yesaya. Ivyo bishobora gusa n’ibibabaza aho kuba ibihumuriza. Ariko rero niwibuke yuko iryo ryari iyerekwa ryari ryuzuye insobanuro ngereranyo. Uwo Muyuda w’umwizerwa Yesaya, yari azi neza yuko ibimazi vyashikanwa ku musi ku musi ku gicaniro co mu rusengero kugira ngo ivyaha bihongerwe. Kandi nya  muserafi yaramwibukije abigiranye urukundo yuko naho nyene Yesaya yari vy’ukuri umunyagasembwa, “umunyaminwa yanduye,” yari agishoboye kugira impagararo idahumanye imbere y’Imana. * Yehova yari n’umutima ukunze wo kubona umuntu w’umunyagasembwa bisubiye w’umunyavyaha nk’umweranda, n’imiburiburi mu buryo buri n’aho bugarukira.Yesaya 6:6, 7.

19. Naho turi abanyagasembwa, bishoboka gute ko tuba abera mu buryo buri n’aho bugarukira?

19 No muri iki gihe nyene ni ko bimeze. Ibimazi vyose vyashikanwa ku gicaniro muri Yeruzalemu vyari ibitutu gusa vy’ikintu gihambaye kuruta, ico kintu kikaba ari inkuka imwe itagira agasembwa yatanzwe na Yezu Kirisitu mu 33 G.C. (Abaheburayo 9:11-14) Iyo vy’ukuri twigaye ivyaha twakoze, tugakosora ingendo yacu mbi, vyongeye tukagaragaza ukwizera muri iyo nkuka, turarekurirwa. (1 Yohana 2:2) Natwe nyene turashobora kugira impagararo idahumanye imbere y’Imana. Kubera ico, intumwa Petero aratwibutsa ati: “Vyanditswe, ngo Mube abera, kuko nanje  nd’uwera.” (1 Petero 1:16) Urabona yuko Yehova atavuze yuko dutegerezwa kuba abera neza na neza nk’uko ari. Ntiyigera na rimwe atwitegako ibidashoboka. (Zaburi 103:13, 14) Ahubwo, Yehova atubwira kuba abera kubera yuko na we nyene ari uwera. Bwa “bana [a]kunda,” turagerageza kumwigana gushika aho twebwe abantu b’abanyagasembwa tugeza. (Abanyefeso 5:1) Gutyo rero gushikira ubweranda ni igikorwa kibandanya. Uko dukura mu vy’impwemu, umusi ku wundi turihatira “kuba abera.”2 Ab’i Korinto 7:1.

20. (a) Ni kubera iki ari ngirakamaro ko dutahura yuko dushobora kuba abatyoroye mu nyonga z’Imana yacu nyeranda? (b) Igihe Yesaya yamenya ko ivyaha vyiwe vyari vyahongewe, vyagize iki kuri we?

20 Yehova akunda ibigororotse n’ibityoroye. Icaha aracanka. (Habakuki 1:13) Mugabo twebwe ntatwanka. Magingo tubona icaha nk’uko akibona, ni ukuvuga tukanka ikibi, tugakunda iciza tugaheza tukihatira kugera ikirenge mu ca Yezu Kirisitu gitunganye, Yehova araduharira ivyaha vyacu. (Amosi 5:15; 1 Petero 2:21) Igihe dutahuye yuko dushobora kuba abatyoroye mu nyonga z’Imana yacu nyeranda, ivyo bigira ico bidukozeko mu buryo bugera ibwina. Ibuka yuko ubweranda bwa Yehova bwabanje kwibutsa Yesaya yuko ahumanye. Yarasemereye ati: “Mbonye ibara!” Mugabo amaze gutahura yuko ivyaha vyiwe vyari vyahongewe, yaciye atangura kubona ibintu mu bundi buryo. Igihe Yehova yabaza uwokwitanga avyishakiye kugira arangure igikorwa kinaka, Yesaya yishuye adahigimanze, naho nyene atari anazi ivyo yosabwe gukora. Yavuze ati: “Ndi hano, ba ari jewe utuma.”Yesaya 6:5-8.

21. Dufise irihe shimikiro ryo kugira icizigiro c’uko dushobora gutsimbataza kamere y’ubweranda?

21 Twebwe twaremwe mw’ishusho y’Imana nyeranda, duhabwa kamere z’ivy’ukwigenza runtu be n’ubushobozi bwo gutahura ivy’impwemu. (Itanguriro 1:26) Twese turi n’ubushobozi bwo kuba beranda. Uko tubandanya gutsimbataza ubweranda, Yehova arahimbarwa no kudufasha. Mu gihe tuzoba turiko turabutsimbataza, tuzorushiriza kwiyegereza Imana yacu nyeranda. Vyongeye, uko tuzoba turiko turarimbura kamere za Yehova mu bigabane biri imbere, tuzotahura yuko hariho imvo nyinshi zikomeye zotuma tumwiyegereza!

^ ing. 18 Imvugo ngo “umunyaminwa yanduye” irabereye, kubera yuko kenshi iminwa ikoreshwa muri Bibiliya mu kugereranya imvugo canke ururimi ruvugwa. Mu bantu b’abanyagasembwa bose ivyaha vyinshi bishobora kwitirirwa ukuntu dukoresha ububasha bwacu bwo kuvuga.Imigani 10:19; Yakobo 3:2, 6.