Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IKIGABANE CA 12

Ingene woba umugenzi w’Imana

Ingene woba umugenzi w’Imana

1, 2. Bamwe mu bagenzi ba Yehova bari bande?

NI NDE wokwipfuza ko akubera umugenzi? Ni umuntu ushima, umuntu muhuza. Umuntu afise umutima mwiza n’ingeso nziza.

2 Yehova Imana arahitamwo abantu bamwebamwe ngo bamubere abagenzi. Nk’akarorero, Aburahamu yari umugenzi wa Yehova. (Yesaya 41:8; Yakobo 2:23) Yehova kandi yarakunda Dawidi. Yavuze ko Dawidi yari ‘umuntu ahimbara umutima wiwe.’ (Ivyakozwe 13:22) Vyongeye, Yehova yabona ko umuhanuzi Daniyeli yari umuntu “ahimbaye cane.”Daniyeli 9:23.

3. Ni igiki catumye Aburahamu, Dawidi na Daniyeli baba abagenzi ba Yehova?

3 Ni igiki catumye Aburahamu, Dawidi na Daniyeli baba abagenzi ba Yehova? Yehova yabwiye Aburahamu ati: “Wumvirije ijwi ryanje.” (Itanguriro 22:18) Abo Yehova yemera ko bamubera abagenzi ni abantu bamugamburukira bicishije bugufi. Mbere n’ihanga ryose rirashobora kumubera umugenzi. Yehova yabwiye ihanga rya Isirayeli ati: “Nimugamburuke ijwi ryanje, maze nzoba Imana yanyu, namwe mube abantu banje.” (Yeremiya 7:23) Na wewe rero utegerezwa kugamburukira Yehova nimba wipfuza vy’ukuri kuba umugenzi wiwe.

YEHOVA ARAKINGIRA ABAGENZI BIWE

4, 5. Yehova akingira gute abagenzi biwe?

4 Bibiliya ivuga ko Yehova aguma arondera ingene “yerekan[a] inkomezi ziwe ku bw’abafise umutima  ukwiye kuri we.” (2 Ngoma 16:9) Muri Zaburi 32:8, Yehova asezeranira abagenzi biwe ati: “Nzotuma ugira ugutahura kwimbitse nongere nkwigishe inzira ukwiye gucamwo. Nzokugīra inama ijisho ryanje riri kuri wewe.”

5 Hariho umwansi akomeye agomba kutubuza kuba abagenzi b’Imana. Ariko Yehova ashaka kudukingira. (Soma Zaburi 55:22.) Kubera yuko turi abagenzi ba Yehova, turamukorera n’umutima wacu wose. Ntitumuhemukira, mbere no mu bihe bigoye. Kandi turamwizigira nk’uko umwanditsi wa Zaburi yamwizigira. Ku vyerekeye Yehova, yanditse ati: “Kubera ko ari iburyo bwanje, sinzonyiganyizwa.” (Zaburi 16:8; 63:8) None Shetani agerageza gute kutubuza kuba abagenzi b’Imana?

IBIREGO VYA SHETANI

6. Ni ibiki Shetani yagiriza abantu?

6 Mu kigabane ca 11 twarabonye ko Shetani yagirije Yehova ko ari umubeshi be n’uko yarenganije Adamu na Eva mu kutabaha uburenganzira bwo kwihitiramwo iciza n’ikibi. Igitabu ca Yobu kiratwereka ko Shetani yagiriza n’abantu bipfuza kuba abagenzi b’Imana. Shetani avuga ko bakorera Imana kubera ivyo ibaha, atari kubera bayikunda. Shetani mbere avuga ko ashobora gukura abantu bose ku Mana. Reka turabe icigwa dukura kuri Yobu hamwe n’ukuntu Yehova yamukingiye.

7, 8. (a) Yehova yabona gute Yobu? (b) Shetani yagirije iki Yobu?

7 Yobu yari nde? Yari umuntu ameze neza, hakaba haciye nk’imyaka 3.600 abayeho. Ico gihe Yehova yavuze ko ata muntu n’umwe yari ameze nka we kw’isi. Yobu yarubaha cane Imana, kandi yaranka ikibi. (Yobu 1:8) Yobu yari umugenzi wa Yehova vy’ukuri.

 8 Shetani yagirije Yobu ko akorera Imana kubera ubwikunzi. Shetani yabwiye Yehova ati: “Ubwawe ntiwamukikuje uruzitiro, ukarukikuza n’inzu yiwe be n’ibintu vyose afise, hirya no hino? Igikorwa c’amaboko yiwe waragihezagiye, n’ibitungwa vyiwe vyarakwiye mw’isi. Mugabo kugira bihinduke, ndakwinginze utume ukuboko kwawe, ukore ku bintu vyose afise urabe ko atakuvuma amaso mu yandi.”Yobu 1:10, 11.

9. Ni igiki Yehova yaretse Shetani agakora?

9 Shetani yagirije Yobu ko akorera Yehova kubera ibintu amuha. Shetani yavuze kandi ko ashobora kubuza Yobu gukorera Yehova. Yehova ntiyemeye ivyo Shetani avuze, ariko yaramuretse aragerageza Yobu kugira biboneke ko akunda Yehova canke atamukunda.

SHETANI ATEZA IVYAGO YOBU

10. Ni ivyago ibihe Shetani yateje Yobu? Yobu yavyifashemwo gute?

10 Ubwa mbere, Shetani yaratumye ibitungwa vyose vya Yobu vyibwa, ibisigaye na vyo biricwa. Ubukurikira, Shetani yaciye yica benshi mu basuku ba Yobu. Yobu yaratakaje ibintu vyose yari atunze. Ubwa nyuma, Shetani yarishe abana cumi ba Yobu akoresheje igihuhusi. Ariko Yobu ntiyigeze ahemukira Yehova. Bibiliya ivuga iti: “Muri ivyo vyose Yobu ntiyacumuye canke ngo aherereze ku Mana ikintu na kimwe kitabereye.”Yobu 1:12-19, 22.

Yehova yarahaye impera Yobu kubera yanse kumuhemukira

11. (a) Ni ibiki kandi Shetani yakoreye Yobu? (b) Yobu yavyifashemwo gute?

11 Shetani ntiyaciye aheba. Yabwiye Imana ati: “[Nu]kore gushika no kw’igufa ryiwe no ku mubiri wiwe, urabe ko atakuvuma amaso mu yandi.” Shetani yaciye ateza Yobu indwara ibabaza cane. (Yobu 2:5, 7) N’ico gihe nyene, Yobu ntiyahemukiye Yehova. Yavuze ati:  “Gushika ncikanye, sinzokwiyambura [canke, sinzoheba] ugutungana kwanje!”Yobu 27:5.

12. Yobu yerekanye gute ko Shetani ari umubeshi?

12 Yobu ntiyari azi ivyo Shetani yamwagirije canke igituma ivyo vyago vyariko biramushikira. Yibaza ko Yehova ari we ariko aramuteza ivyo vyago. (Yobu 6:4; 16:11-14) Ariko naho vyari ukwo, Yobu yagumye ari intahemuka kuri Yehova. Ukuri kwari kugiye ahabona. Yobu ntiyakorera Imana kubera ivyo imuha. Yayikorera kubera ayikunda. Ivyo Shetani yamwagirije vyose vyari ibinyoma!

13. Ukudahemuka kwa Yobu kwavuyemwo iki?

13 Naho Yobu atari azi ivyariko biraba mw’ijuru, ntiyahemukiye Imana kandi yarerekanye ko Shetani ari umubisha. Yehova yarahaye impera Yobu kubera yari umugenzi wiwe w’intahemuka.Yobu 42:12-17.

NA WEWE SHETANI ARAKWAGIRIZA

14, 15. Ni igiki Shetani yagiriza abantu bose?

14 Urashobora gukura ivyigwa bihambaye ku vyashikiye Yobu. Muri iki gihe, Shetani atwagiriza yuko dukorera Yehova kubera ivyo aduha. Muri Yobu 2:4, Shetani yavuze ati: “Ivyo umuntu afise vyose yobitanga ku bw’ubuzima bwiwe.” Ku bw’ivyo, Shetani ntiyagirije Yobu wenyene, ahubwo yagirije abantu bose yuko ari abikunzi. Inyuma y’imyaka amajana Yobu apfuye, Shetani yari agituka Yehova yongera yagiriza abasavyi biwe. Nk’akarorero, mu Migani 27:11 hagira hati: “Ba inkerebutsi mwananje, unezereze umutima wanje, kugira ngo nshobore kwishura uwuncokora [canke, uwuntuka].”

15 Urashobora guhitamwo kugamburukira Yehova no kumubera umugenzi w’intahemuka, gutyo ukaba  werekanye ko Shetani ari umubeshi. Naho vyogusaba kugira ibintu vyinshi uhinduye mu buzima kugira ube umugenzi w’Imana, uzoba ugize ikintu ciza! Ivyo birahambaye. Shetani avuga ko ushikiwe n’ingorane woca uhemukira Imana. Aragerageza kuduhenda kugira duhemukire Imana. None abigira gute?

16. (a) Ni uburyo ubuhe Shetani akoresha kugira atubuze gukorera Yehova? (b) Ubona ari uburyo ubuhe yokoresha kugira akubuze gukorera Yehova?

16 Shetani akoresha uburyo bwinshi kugira atubuze kuba abagenzi b’Imana. Aragaba ibitero nka kurya kw’“intambwe iroha, arondera uwo arotsa.” (1 Petero 5:8) Ntuze utangare abagenzi, incuti canke abandi nibagerageza kukubuza kwiga Bibiliya no gukora ibigororotse. Woshobora kubona umengo ni igitero bakugavyeko. * (Yohani 15:19, 20) Shetani kandi arigira “umumarayika w’umuco.” Ku bw’ivyo, yoshobora kuduhenda ngo tugambararire Yehova. (2 Abakorinto 11:14) Ubundi buryo Shetani akoresha kugira atubuze gukorera Yehova, ni ugutuma twiyumvira yuko tutabereye na gato gukorera Imana.Imigani 24:10.

NUGAMBURUKIRE YEHOVA

17. Kubera iki tugamburukira Yehova?

17 Igihe tugamburukiye Yehova, tuba twerekanye ko Shetani ari umubeshi. None ni igiki codufasha kugamburuka? Bibiliya ivuga iti: “Utegerezwa gukunda Yehova Imana yawe n’umutima wawe wose n’ubuzima bwawe bwose n’inguvu zawe zose.” (Gusubira mu  vyagezwe 6:5) Tugamburukira Yehova kubera tumukunda. Urukundo dukunda Yehova nirwongerekana, bizotworohera gukora ivyo adusaba vyose. Intumwa Yohani yanditse ati: “Iki [ni] co ugukunda Imana gusobanura: ni uko twubahiriza amabwirizwa yayo; yamara amabwirizwa yayo si umuzigo.”1 Yohani 5:3.

18, 19. (a) Ni ibintu bimwebimwe ibihe Yehova yanka? (b) Ni igiki kitwereka ko Yehova atadusaba gukora ivyo tudashoboye?

18 Ni ibintu bimwebimwe ibihe Yehova yanka? Bikeyi muri vyo turabisanga mu ruzitiro ruvuga ngo “ Niwanke ivyo Yehova yanka.” Ukibona bimwebimwe muri vyo, woshobora kwiyumvira ko atari bibi cane. Ariko umaze gusoma imirongo yo muri Bibiliya yatanzwe kandi ukayizirikanako, uzobona akamaro ko kugamburuka amategeko ya Yehova. Woshobora kandi kubona ko ukeneye kugira ivyo uhinduye mu buzima bwawe. Naho rimwe na rimwe bigoye, niwagira ivyo uhinduye,  uzogira amahoro n’umunezero abagenzi b’Imana b’intahemuka bifitiye. (Yesaya 48:17, 18) Ni igiki kitwereka ko umuntu ashobora guhinduka?

19 Yehova ntiyigera adusaba gukora ivyo tudashoboye. (Gusubira mu vyagezwe 30:11-14) Kubera ko ari Umugenzi wacu somambike, aratuzi neza kuruta uko twiyizi. Arazi aho dukomeye n’aho tugoyagoya. (Zaburi 103:14) Intumwa Paulo aturemesha ati: “Imana ni inyizigirwa, ntizobareka ngo mugeragezwe ibirenze ivyo mushobora kwihanganira, mugabo hamwe na nya kigeragezo, izobacira kandi icanzo kugira mushobore kucihanganira.” (1 Abakorinto 10:13) Twokwizigira tudakeka ko Yehova azokwama aduha inkomezi zo gukora ibibereye. Azoguha “ububasha burengeye ubusanzwe” kugira bugufashe kwihanganira ingorane. (2 Abakorinto 4:7) Paulo amaze kwibonera ingene Yehova yamufashije mu bihe vy’ingorane, yavuze  ati: “Muri vyose, ndonka inkomezi ndabikesheje umwe ampa ububasha.”Abafilipi 4:13.

NUKUNDE IVYO IMANA IKUNDA

20. Ni kamere izihe ukwiye kugaragaza, kandi kubera iki?

20 Nimba dushaka kuba abagenzi ba Yehova, dutegerezwa kwirinda gukora ivyo Yehova yanka. Ariko hariho ikindi kintu dutegerezwa gukora. (Abaroma 12:9) Abagenzi b’Imana barakunda ivyo ikunda. Muri Zaburi 15:1-5 haradondora uko bameze. (Soma.) Abagenzi ba Yehova baramwigana mu kugaragaza “urukundo, akanyamuneza, amahoro, ukwiyumanganya, ubuntu, ukumera neza, ukwizera, ubwitonzi, ukwigumya.”Abagalatiya 5:22, 23.

21. Ni igiki cogufasha kugaragaza kamere Imana ikunda?

21 Ni igiki cogufasha kugaragaza izo kamere nziza cane? Urakeneye kumenya ivyo Yehova akunda mu gusoma Bibiliya no mu kuyiga udahengeshanya. (Yesaya 30:20, 21) Niwabigenza gutyo, urukundo ukunda Yehova ruzokwongerekana, kandi uko ruzokwongerekana ni ko uzokwipfuza kumugamburukira.

22. Niwagamburukira Yehova bizovamwo iki?

22 Amahinduka wokenera kugira mu buzima yoshobora kugereranywa no kwambura impuzu ishaje ukambara nshasha. Bibiliya ivuga ko ukwiye ‘kwambura wa muntu wa kera’ maze ukambara “umuntu mushasha.” (Abakolosayi 3:9, 10) Naho vyoba bitoroshe, igihe tugize ivyo duhinduye kandi tukagamburukira Yehova, adusezeranira kuduha “impera nini.” (Zaburi 19:11) Ego cane, nuhitemwo kugamburukira Yehova maze werekane ko Shetani ari umubeshi. Nukorere Yehova kubera umukunda vy’ukuri, atari kubera impera azoguha muri kazoza. Ivyo bizotuma uba umugenzi w’Imana vy’ukuri!

^ ing. 16 Ivyo ntibisobanura ko Shetani ari we akoresha abantu bakubuza kwiga Bibiliya. Ariko Shetani ni “imana y’iki gihe,” kandi “isi yose iri mu bubasha [bwiwe].” Ku bw’ivyo, ntidutangara igihe abantu bagerageje kutubuza gukorera Yehova.2 Abakorinto 4:4; 1 Yohani 5:19.