Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 ICIGWA CA 3

Ukuri kwo muri Bibiliya kwasubiye kwuburwa gute?

Ukuri kwo muri Bibiliya kwasubiye kwuburwa gute?

Abatohoji ba Bibiliya mu myaka ya 1870

Inomero ya mbere y’Umunara w’Inderetsi, mu 1879

Ikinyamakuru Umunara w’Inderetsi muri iki gihe

Bibiliya yari yaravuze ko inyuma y’urupfu rwa Kristu abigisha b’ikinyoma bokwadutse mu bakirisu bo mu ntango maze bakonona ukuri kwo muri Bibiliya. (Ivyakozwe 20:29, 30) Ivyo ni vyo nyene vyahavuye biba. Barasukiranije inyigisho za Yezu be n’ivyiyumviro vyo mu madini ya gipagani, ivyo bica bituma ubukirisu bw’ikinyoma bushinga imizi. (2 Timoteyo 4:3, 4) None dushobora gute kumenya ko muri iki gihe dufise ugutahura nyakwo ku bijanye n’ivyo mu vy’ukuri Bibiliya yigisha?

Igihe c’uko Yehova ahishura ukuri caza cashika. Yehova yari yaravuze ko mu ‘gihe c’iherezo, ubumenyi nyakuri bwogwiriye.’ (Daniyeli 12:4) Mu 1870, umugwi w’abantu bakeyi barondera ukuri warabonye ko inyigisho nyinshi zo mu madini zitari zishingiye ku Vyanditswe. Ivyo vyatumye batangura kurondera gutahura inyigisho zo mu ntango zo muri Bibiliya, kandi Yehova yarabafashije gutahura neza ivyanditswe.

Abantu b’imitima nziraburyarya barize Bibiliya bitonze. Abo Batohoji ba Bibiliya b’abanyamwete batwitangiye imbere barakoresheje uburyo bwo kwiga na twe tugikoresha muri iki gihe. Barazirikanira hamwe ibiri muri Bibiliya, iciyumviro ku kindi. Igihe baba bashikiriye umurongo wo muri Bibiliya ugoye gutahura, baca barondera iyindi mirongo yowusigura. Bashitse ku ciyumviro gihuye n’ibivugwa mu bindi vyanditswe, baca bacandika. Mu kureka Bibiliya ubwayo ikaba ari yo yisigura, barasubiye kwubura ukuri ku vyerekeye izina ry’Imana n’Ubwami bwayo, umugambi ifitiye abantu n’isi, ukuntu abapfuye bamerewe be n’icizigiro c’izuka. Ubushakashatsi bagize bwaratumye bavavanura n’inyigisho nyinshi be n’imigenzo myinshi bitari vyo.—Yohani 8:31, 32.

Mu 1879 abo Batohoji ba Bibiliya baratahuye ko ico cari co gihe c’uko ukwo kuri kumenyekana cane. Ni co gituma muri uwo mwaka baciye batangura gusohora ikinyamakuru n’ubu kigisohoka ari co Umunara w’Inderetsi Utangaza Ubwami bwa Yehova. Ubu turabwira ukuri kwo muri Bibiliya abantu bo mu bihugu 240 no mu ndimi zirenga 750. Ubu ubumenyi nyakuri bwaragwiriye kuruta ikindi gihe ico ari co cose!

  • Ni ibiki vyashikiye ukuri kwo muri Bibiliya inyuma y’urupfu rwa Kristu?

  • Ni igiki cadufashije gusubira kwubura ukuri kwo mw’Ijambo ry’Imana?