Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 ICIGWA CA 11

Ni kubera iki tuja ku materaniro maninimanini?

Ni kubera iki tuja ku materaniro maninimanini?

Muri Megizike

Mu Budagi

Muri Botswana

Muri Nikaragwa

Mu Butaliyano

Ni kubera iki abo bantu bahimbawe? Bitavye rimwe mu materaniro yacu. Nka kurya nyene abasavyi b’Imana ba kera basabwa guteranira hamwe gatatu mu mwaka, si twe tubona harageze ko dukoranira hamwe tugize imigwi mininiminini. (Gusubira mu vyagezwe 16:16) Buri mwaka, turagira amateraniro atatu: amateraniro y’umuzunguruko abiri y’umusi umwumwe, n’ihwaniro ry’akarere rimara imisi itatu. None twungukira gute kuri ayo materaniro?

Arakomeza ubucuti dufitaniye n’abakirisu bagenzi bacu. Nka kurya nyene Abisirayeli banezerwa no gushemeza Yehova “mu makinja akoranye,” na twebwe turahimbarwa no kumusenga turi hamwe kuri mwene ivyo biringo bidasanzwe. (Zaburi 26:12; 111:1) Ayo materaniro araturonsa akaryo ko guhurira hamwe be no kwifatanya n’Ivyabona bo mu yandi mashengero canke bo mu bindi bihugu. Mu karuhuko ka sasita, turinovora imfungurwa turi mu kibanza kiberamwo iryo teraniro, ivyo bigatuma ivyo biringo vyo kwigishwa birushiriza kuba ibihimbaye. (Ivyakozwe 2:42) Kuri ayo materaniro turibonera ubwacu urukundo rutuma “umuryango wose w’abavukanyi” wo kw’isi wunga ubumwe.—1 Petero 2:17.

Aradufasha gutera imbere mu vy’Imana. Abisirayeli kandi barungukira ku kuba “bategereye amajambo” yo mu Vyanditswe baba basiguriwe. (Nehemiya 8:8, 12) Na twebwe turaha agaciro inyigisho zo muri Bibiliya turonkera kuri ayo materaniro yacu. Porogarama yose iba ishingiye ku ciyumviro cakuwe mu Vyanditswe. Biciye ku biganiro biryoshe bigizwe n’insiguro zigizwe n’igice kimwe be n’ibice vyinshi hamwe n’udukino dusubiramwo ivyabaye, turamenya ukuntu twokora ivyo Imana igomba mu buzima bwacu. Turaremeshwa no kwumva ivyabonywe vyiganwa n’ababa bariko baravyifatamwo neza mu ngorane ziterwa no kubaho umuntu ari umukirisu muri ibi bihe bigoye. Ku mahwaniro y’akarere, harakinwa ibikino bituma inkuru zivugwa muri Bibiliya ziba nk’aho ziriko ziraba koko kandi bikatwigisha ivyigwa ngirakamaro. Kuri buri teraniro, abipfuza kugaragaza ko biyeguriye Imana barabatizwa.

  • Ni igiki gituma ibiringo vy’amateraniro biba ibihimbaye?

  • Ushobora kwungukira gute ku kwitaba iteraniro?