Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 AMAYAGWA Y’INYONGERA

Yezu Kristu ni we Mesiya yari yarasezeranywe

Yezu Kristu ni we Mesiya yari yarasezeranywe

KUGIRA ngo Yehova Imana adufashe kumenya Mesiya, yarahumekeye abahanuzi batari bake bo muri Bibiliya, baratanga ido n’ido ry’ibintu vyerekeye ivuka, igikorwa be n’urupfu vy’Umurokozi yari yarasezeranywe. Ubwo buhanuzi bwose bwo muri  Bibiliya bwarangukiye kuri Yezu Kristu. Biratangaje kubona ukuntu ata gakosa na kamwe kari muri ubwo buhanuzi be n’ukuntu buvuga ibintu ido n’ido. Mu kubitangira akarorero, reka turimbure ubuhanuzi bukeyi bwari bwaravuze ibintu vyerekeye ivuka rya Mesiya be n’ubwana bwiwe.

Umuhanuzi Yesaya yari yaravuze ko Mesiya yokomotse ku Mwami Dawidi. (Yesaya 9:7) Ni ivy’ukuri Yezu yakomotse mu muryango wa Dawidi.​—Matayo 1:1, 6-17.

 Uwundi muhanuzi yavugishwa n’Imana yitwa Mika, yari yaravuze ko uwo mwana yohavuye aba umutware be n’uko yovukiye i “Betelehemu Efurata.” (Mika 5:2) Mu gihe c’ivuka rya Yezu, hari ibisagara bibiri muri Isirayeli vyitwa Betelehemu. Kimwe cari hafi ya Nazareti mu ntara iri mu buraruko bw’ico gihugu, ikindi kikaba hafi ya Yeruzalemu muri Yuda. Betelehemu yo hafi ya Yeruzalemu yari yahoze yitwa Efurata. Yezu yavukiye muri ico gisagara, nk’uko nyene ubuhanuzi bwari bwarabivuze!​—Matayo 2:1.

Hari ubundi buhanuzi bwo muri Bibiliya bwari bwaravuze ko Umwana w’Imana yohamagawe “ngo ave mu Misiri.” Yezu akiri umwana yarajanywe mu Misiri. Yagarukanywe inyuma y’urupfu rwa Herodi, gutyo ubwo buhanuzi buba burarangutse.​—Hoseya 11:1; Matayo 2:15.

Mu gicapo gifise umutwe uvuga ngo “ Ubuhanuzi bwerekeye Mesiya”, ivyanditswe bitondetse mu nkingi ivuga ngo “Ubuhanuzi,” birimwo ido n’ido ry’ibintu vyerekeye Mesiya. Turagusavye ubigereranye n’ivyanditswe bitondetse mu nkingi ivuga ngo “Iranguka.” Kubigenza gutyo bizotuma urushiriza kwizera ko Ijambo ry’Imana ari ukuri.

Igihe usuzuma ivyo vyanditswe, nugume wibuka ko ibivuga ivy’ubuhanuzi vyanditswe hagisigaye imyaka amajana ngo Yezu avuke. Yezu yavuze ati: “Ibintu vyose vyanditswe mw’itegeko rya Musa no mu Bahanuzi no mu Mazaburi ku binyerekeye bitegerezwa kuranguka.” (Luka 24:​44) Nk’uko ushobora kubisuzuma muri Bibiliya yawe, vyararangutse ata gahaze.