Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 IKIGABANE CA CUMI N’ICENDA

Nugume mu rukundo rw’Imana

Nugume mu rukundo rw’Imana
  • Gukunda Imana bisobanura iki?

  • Dushobora gute kuguma mu rukundo rw’Imana?

  • Yehova azoha impera iyihe abaguma mu rukundo rwiwe?

Woba uzogira Yehova ubuhungiro bwawe muri ibi bihe bidurumbanye?

1, 2. Muri iki gihe, ni hehe dushobora kuronka ubuhungiro butagiramwo inkomanzi?

NIWIYUMVIRE ko uriko uragendagenda mw’ibarabara mu mvura y’igihuhusi. Ijuru ririje. Imiravyo itanguye kurabagiza, imituragaro iti natanzwe, maze imvura y’isegenya igaca itangura kugwa. Uciye ugenda uranyaragasa kurondera aho wugama, utazi ko uharonka. Nuko ugize utya, ubonye ubwugamo iruhande y’inzira. Burakomeye, ntibuva, kandi ni bwiza cane. Emwe, ntiwobura gushima aho hantu!

2 Turi mu bihe bidurumbaye. Ivy’iyi si bitera vyunyuka. Ariko rero, hariho ubwugamo butagiramwo inkomanzi, ubuhungiro bushobora kudukingira. Ubwo na bwo ni ubuhe? Raba ico Bibiliya yigisha: “Nzobwira Yehova nti: ‘Uri ubuhungiro bwanje n’igihome canje gikomeye, Imana yanje nzokwizigira.’”​—Zaburi 91:2.

3. Dushobora gute kugira Yehova ubuhungiro bwacu?

3 Iyumvire nawe! Yehova, we Muremyi w’ibiriho vyose akaba na we Segaba wavyo, arashobora kutubera ubuhungiro budukingira. Arashobora gutuma tubaho ata nkomanzi, kubera yuko afise ububasha buruta kure n’iyo ubw’umuntu uwo ari we wese canke ikintu ico ari co  cose coza kirondera kutugirira nabi. Naho twoba twagiriwe nabi, Yehova arashobora gukuraho ingaruka mbi zose. Dushobora gute kugira Yehova ubuhungiro bwacu? Tubwirizwa kumwizigira. Vyongeye, Ijambo ry’Imana riduhimiriza riti: “Mwigumize mu rukundo rw’Imana.” (Yuda 21) Ego cane, turakeneye kuguma mu rukundo rw’Imana, tukaguma dufitaniye na Dawe wa twese wo mw’ijuru ubucuti burangwa n’urukundo. Aho ni ho tuzobaho tuzi neza ko ari we buhungiro bwacu. Ariko none, dushobora gute kugiranira na we ubwo bucuti?

DUTAHURE URUKUNDO RW’IMANA MAZE TUGIRE ICO DUKOZE

4, 5. Uburyo bumwebumwe Yehova yakoresheje kugira ngo aduserurire urukundo ni ubuhe?

4 Kugira ngo tugume mu rukundo rw’Imana, turakeneye gutahura ingene Yehova yatugaragarije urukundo. Zirikana inyigisho zimwezimwe zo muri Bibiliya wize wifashishije iki gitabu. Kubera ko Yehova ari we Muremyi, yaraduhaye isi kugira ngo itubere ahantu h’akaroruhore ho kuba. Yayujujemwo ibifungurwa umuyoro n’amazi menshi, ubutunzi kama, ibikoko biryoheye ijisho be n’uturere duteye igomwe. Kubera ko Imana ari yo yandikishije Bibiliya, yaraduhishuriye izina ryayo na kamere zayo. Vyongeye, Ijambo ryayo rihishura ko yarungitse kw’isi Umwana wayo ikunda cane Yezu, iremera ko ababara ku bwacu akongera akadupfira. (Yohani 3:16) None iyo ngabirano itwungura iki? Iratuma twizigira kuzogira kazoza gateye igomwe.

5 Icizigiro cacu cerekeye kazoza gihagaze no ku kindi kintu Imana yakoze. Yehova yarashinze intwaro yiwe yo mw’ijuru, ari bwo Bwami burongowe na Mesiya. Bugiye gukuraho imibabaro yose, maze buhindure isi Iparadizo. Iyumvire gatoyi. Turashobora kuzoyibamwo ibihe bidahera mu mahoro kandi duhimbawe. (Zaburi 37:29) Mu kurindira ko ico gihe gishika, Imana yaraduhaye ubuyobozi butwereka ingene no muri iki gihe twogira ubuzima bwiza bushoboka. Yaraduhaye kandi ingabirano y’isengesho, ukaba ari umuhora wama wuguruye ducako mu kumuserurira iryo tugona. Ubwo ni bumwebumwe mu buryo  Yehova yagaragaje ko akunda abantu muri rusangi be n’uko agukunda ku giti cawe.

6. Ko Yehova agukunda, nawe ukwiye gukora iki?

6 Ikibazo gihambaye cane ukwiye kurimbura ni iki: Ko Yehova ankunda, nanje nkwiye gukora iki? Benshi barashobora kuvuga bati: “Emwe, nanje nkwiye kumukunda.” Woba nawe ari ko ubibona? Yezu yavuze ko iri bwirizwa ari ryo rihambaye kuruta ayandi yose: “Utegerezwa gukunda Yehova Imana yawe n’umutima wawe wose n’ubuzima bwawe bwose n’umuzirikanyi wawe wose.” (Matayo 22:37) Nta gukeka ko ufise imvo nyinshi zo gukunda Yehova Imana. Ariko none kwiyumvamwo ko ufise bene urwo rukundo, vyoba bihagije kugira ngo uvuge ko ukunda Yehova n’umutima wawe wose n’ubuzima bwawe bwose n’umuzirikanyi wawe wose?

7. Gukunda Imana vyoba bigarukira ku kuvyiyumvamwo gusa? Sigura.

7 Nk’uko bivugwa muri Bibiliya, gukunda Imana si ukugira inyiyumvo gusa. Nkako, naho kwiyumvamwo yuko ukunda Yehova bikenewe, iyo nyiyumvo ni intango gusa yo kumukunda urukundo nyakuri. Akabuto k’icamwa karakenewe kugira ngo haboneke igiti kizokwama ivyo vyamwa. Ariko none igihe woba wipfuza ico camwa, maze umuntu agaca aguha akabuto kaco, woca wumva ko uronse ico warondera? Urumva nawe ko bidashoboka. Muri ubwo buryo nyene, kwiyumvamwo ko ukunda Yehova Imana, ni intango gusa. Bibiliya yigisha iti: “Iki [ni] co ugukunda Imana gusobanura: ni uko twubahiriza amabwirizwa yayo; yamara amabwirizwa yayo si umuzigo.” (1 Yohani 5:3) Kugira ngo urukundo dukunda Imana rube urw’ukuri, rutegerezwa kwama ivyamwa vyiza. Rutegerezwa kubonekera mu bikorwa.​—Soma Matayo 7:16-20.

8, 9. Twokwerekana gute ko dukunda Imana be n’uko tuyikengurukira?

8 Twerekana ko dukunda Imana igihe twubahiriza amabwirizwa yayo tukongera tugashira mu ngiro ingingo ngenderwako zayo. Ntibigoye. Aho kuba umuzigo, amategeko ya Yehova yagenewe  kudufasha kugira ubuzima bwiza, buhimbaye kandi bumara akanyota. (Yesaya 48:17, 18) Igihe tubaho twisunga ubuyobozi Yehova atanga, tuba tweretse uwo Dawe wa twese wo mw’ijuru ko dukenguruka vy’ukuri ivyo yatugiriye vyose. Ikibabaje ni uko mw’isi ya none abagaragaza ukwo gukenguruka ari bake cane. Ntitwipfuza kuba intashima nk’abantu bamwebamwe bariho igihe Yezu yari ng’aha kw’isi. Yezu yarakijije abanyamibembe cumi, ariko umwe wenyene aba ari we agaruka kumushimira. (Luka 17:12-17) Nta gukeka ko twoshima kuba nk’uwo yakengurutse aho kuba nk’abo icenda babaye intashima.

9 None ni amabwirizwa ya Yehova ayahe dukeneye kwubahiriza? Twarihweje ayatari make muri iki gitabu, ariko reka twihweze ayandi make muri yo. Kwubahiriza amabwirizwa y’Imana bizodufasha kuguma mu rukundo rwayo.

NURUSHIRIZE KWIYEGEREZA YEHOVA

10. Sigura igituma bihambaye ko tubandanya kwiga ivyerekeye Yehova Imana.

10 Kwiga ivyerekeye Yehova ni intambwe ihambaye ku wushaka kurushiriza kumwiyegereza. Ni ikintu kidakwiye kwigera  gihagarara. Hamwe woba uri hanze mw’ijoro hari imbeho y’igikonyozi ukaba uriko urota, ubwo woreka urubeya rukagabanuka gushika aho ruzima? Ishwi da! Woguma uza urongeramwo inkwi kugira ngo umucanwa ugume waka, hagume hasusurutse. Uwo mucanwa utagumye waka, woshobora kumererwa nabi! Nk’uko nyene inkwi zituma umucanwa uguma waka, ni ko n’“ukumenya Imana” gutuma urukundo dukunda Yehova ruguma rukomeye.​—Imigani 2:1-5.

Nka kurya kw’umucanwa, urukundo ukunda Yehova rurakeneye inkwi kugira rugume rururumba

11. Inyigisho za Yezu zagize ico zikoze gute ku bayoboke biwe?

11 Yezu yashaka ko urukundo abayoboke biwe bakunda Yehova n’Ijambo ryiwe ry’ukuri rifise agaciro, ruguma rukomeye kandi rurimwo igishika. Yezu amaze kuzuka, yarigishije babiri mu bigishwa biwe bumwebumwe mu buhanuzi bwo mu Vyanditswe vy’igiheburayo bwamurangukiyeko. None vyavuyemwo iki? Mu nyuma bavuze bati: “Mbega imitima yacu ntiyariko irarurumba igihe yariko avugana natwe ku nzira, igihe yariko adusigurira Ivyanditswe?”​—Luka 24:32.

12, 13. (a) Ivyo gukunda Imana na Bibiliya bisigaye vyifashe gute ku bantu benshi muri kino gihe? (b) Twokora iki kugira ngo urukundo rwacu ntirukanye?

12 Igihe watangura kumenya ico mu vy’ukuri Bibiliya yigisha, woba warumvise umutima wawe utanguye kururumba kubera umunezero, umwete hamwe n’ugukunda Imana? Nta gukeka ko ari ukwo vyagenze. Benshi ni ko vyabagendeye. Igikorwa kitoroshe ufise ubu, ni ico gutuma urwo rukundo ruguma rukomeye no gutuma rugenda rwiyongera. Ntidushaka kwigana isi ya none. Yezu yari yaravuze ati: “Urukundo rwa benshi ruzokanya.” (Matayo 24:12) Wokora iki kugira ngo utume urukundo ukunda Yehova n’ukuri kwo muri Bibiliya rudakanya?

13 Nubandanye kwiga ivyerekeye Yehova Imana na Yezu Kristu. (Yohani 17:3) Nuzirikane, ni ukuvuga wiyumvire bimwe bigera kure ivyo wiga mw’Ijambo ry’Imana maze wibaze uti: ‘Ivyo binyigisha iki ku vyerekeye Yehova Imana? Ni imvo yindi iyihe yotuma ndamukunda n’umutima wanje wose, n’umuzirikanyi wanje wose hamwe n’ubuzima bwanje bwose?’ (Soma 1 Timoteyo 4:15.) Ukuzirikana nk’ukwo, kuzotuma urukundo ukunda Yehova ruguma rururumba.

14. Isengesho rishobora gute gutuma tuguma dukunda Yehova?

 14 Ubundi buryo bwo gutuma urukundo ukunda Yehova ruguma rururumba, ni ugusenga ubudahengeshanya. (1 Abatesalonika 5:17) Mu kigabane ca 17 c’iki gitabu, twize ko isengesho ari ingabirano y’agaciro iva ku Mana. Nka kurya nyene ubucuti abantu bagiranira bukomera igihe bama bayaga badahishanya, ni ko n’ubucuti tugiranira na Yehova buguma burangwa igishika kandi bukomeye igihe tumutura isengesho ubudahengeshanya. Birahambaye ko tutareka ngo amasengesho yacu abe ayo guheza umwuga, aho tuguma tuvuga vya bindi nyene, ata nyiyumvo nyakuri dushiramwo kandi ntibigire insobanuro. Dukwiye kuyagira Yehova nka kurya umwana yoyagira se akunda. Ariko ntiwumve, twipfuza kuvugana urupfasoni, yamara dutomora ibintu kandi tubikuye ku mutima. (Zaburi 62:8) Ego cane, kwiyigisha Bibiliya no gutura amasengesho avuye ku mutima, ni ibintu bihambaye mu gusenga kwacu, kandi biradufasha kuguma mu rukundo rw’Imana.

NUNEZERWE NO GUSENGA IMANA

15, 16. Ni kubera iki tutoba twihenze tuvuze ko igikorwa co kwamamaza Ubwami ari agateka n’itunga?

15 Kwiyigisha be n’isengesho ni ibintu bijanye n’ugusenga twokora turi twenyene. Ariko rero ubu, reka twihweze umuce w’ugusenga tugirira ku mugaragaro, uwo na wo ukaba ari ukubwira abandi ivyo twemera. Woba umaze kubwira abandi ukuri kunaka kwo muri Bibiliya? Nimba warabigize, warironkeye agateka kadasanzwe. (Luka 1:74) Igihe tuyagira abandi ukuri twize ku vyerekeye Yehova Imana, tuba turiko turakora igikorwa gihambaye cashinzwe abakirisu b’ukuri bose, igikorwa co kwamamaza inkuru nziza y’Ubwami bw’Imana.​—Soma Matayo 24:14; 28:19, 20.

16 Intumwa Paulo yabona ko ubusuku yarangura cari ikintu c’agaciro, akaba yabwise itunga. (2 Abakorinto 4:7) Kubwira abantu ivyerekeye Yehova Imana n’imigambi yiwe, ni co gikorwa ciza kuruta ibindi vyose wokora. Ni igikorwa uba uriko urakorera Shobuja aruta abandi bose, kandi kirakuronsa ivyiza biruta ibindi vyose woronka. Igihe uriko uragira uruhara muri ico  gikorwa, uba uriko urafasha abantu bafise imitima nziraburyarya kwiyegereza Dawe wa twese wo mw’ijuru no guca mu nzira ijana mu buzima budahera. Hari ikindi gikorwa none coza gihimbaye kurusha ico? Ikigeretseko, gushinga intahe ku vyerekeye Yehova n’Ijambo ryiwe, birakomeza ukwizera kwawe bikongera  bigatuma urushiriza kumukunda. Vyongeye, Yehova arashima cane utwigoro ugira. (Abaheburayo 6:10) Kuguma ufise vyinshi ukora muri ico gikorwa, biragufasha kuguma mu rukundo rw’Imana.​—Soma 1 Abakorinto 15:58.

17. Ni kubera iki ubusuku bwa gikirisu bwihutirwa muri iki gihe?

17 Birahambaye ko twibuka yuko igikorwa co kwamamaza Ubwami cihutirwa. Bibiliya ivuga iti: “Wamamaze rya jambo, uvyihatire.” (2 Timoteyo 4:2) Ni kubera iki gukora ico kintu vyihutirwa cane muri kino gihe? Ijambo ry’Imana ritubwira riti: “Umusi uhambaye wa Yehova uri hafi. Uri hafi, kandi urihuta cane.” (Zefaniya 1:14) Egome, igihe c’uko Yehova akuraho ivy’iyi si vyose kiriko kiregereza cihuta. Abantu barakeneye kuburirwa. Barakeneye kumenya ko iki ari co gihe co guhitamwo Yehova ngo ababere Segaba. Iherezo ‘ntirizocererwa.’​—Habakuki 2:3.

18. Ni kubera iki dukwiye gusenga Yehova ku mugaragaro twifatanije n’abakirisu b’ukuri?

18 Yehova yipfuza ko tumusenga ku mugaragaro twifatanije n’abakirisu b’ukuri. Ni co gituma Ijambo ryiwe rigira riti: “Twiyumvirane kugira tuvyuriranire ugukundana n’ibikorwa vyiza, tudaheba kwa gukoranira hamwe kwacu, nk’uko bamwe babimenyereye, mugabo turemeshanya, kandi birushirize kumera gutyo uko mubona wa musi wegereza.” (Abaheburayo 10:24, 25) Igihe dukoraniye hamwe n’abo dusangiye ukwemera turi ku makoraniro ya gikirisu, kaba ari akaryo keza ko gushemeza no gusenga Imana yacu dukunda. Vyongeye, turakomezanya tukongera tukaremeshanya.

19. Twokora iki kugira ngo dutume mw’ishengero rya gikirisu harushiriza kurangwa urukundo?

19 Igihe twifatanya n’abandi basenga Yehova, biratuma mw’ishengero harushiriza kurangwa urukundo n’ubugenzi. Birahambaye ko umwe wese muri twebwe arondera iciza mu wundi nk’uko na Yehova arondera iciza muri twebwe. Ntiwitege ko abo musangiye ukwemera baba abatunganye. Uribuka ko twese tudakuze mu vy’impwemu ku rugero rumwe kandi ko uwo ari we wese muri twebwe bishika agakora amakosa. (Soma Abakolosayi 3:13.) Nurondere kugiranira ubucuti bwa hafi  n’abakunda Yehova cane, maze uzosanga na wewe uciye ukura mu vy’impwemu. Ego cane, gusenga Yehova uri kumwe n’abo musangiye ukwemera, bizogufasha kuguma mu rukundo rw’Imana. Yehova aha impera iyihe abamusenga badahemuka bigatuma baguma mu rukundo rwiwe?

NURONDERE “UBUZIMA NYAKURI”

20, 21. “Ubuzima nyakuri” ni iki, kandi ni kubera iki ari icizigiro ciza igitangaza?

20 Yehova araha impera y’ubuzima abasavyi biwe b’intahemuka. Ariko none, abaha ubuzima nyabaki? Ubiravye, ubwo wovuga ko muri kino gihe ubayeho koko? Benshi muri twebwe bokwishura bati: “Urinda kubaza?” Nakare turahumeka, tugafungura kandi tukanywa. Nta gukeka ko dufise ubuzima. Mbere igihe twinezererewe, twoshobora no kuvuga duti: “Uku ni kwo kubaho vy’ukuri!” Ariko rero, Bibiliya irerekana ko ubiravye neza, ata muntu n’umwe muri kino gihe yovuga ko abayeho vy’ukuri.

Yehova yipfuza ko uronka “ubuzima nyakuri.” Woba uzoburonka?

21 Ijambo ry’Imana riduhimiriza ‘gucakira ubuzima nyakuri.’ (1 Timoteyo 6:19) Ayo majambo yerekana ko “ubuzima nyakuri” ari ikintu twizigiye kuzoronka muri kazoza. Ego cane, igihe tuzoba dutunganye, ayo majambo azoranguka mu buryo bushitse, kubera ko tuzoba tubayeho nk’uko Imana yari yarabitegekanije kuva mu ntango. Igihe tuzoba tuba mw’Iparadizo ng’aha kw’isi dufise amagara atagira agahaze, turi mu mahoro kandi duhimbawe, tuzoba tugiye twashikira “ubuzima nyakuri,” ari bwo buzima budahera. (1 Timoteyo 6:12) Ico none si icizigiro ciza igitangaza?

22. Ushobora gute ‘gucakira ubuzima nyakuri’?

22 Dushobora gute ‘gucakira ubuzima nyakuri’? Paulo akiri kuri ico ciyumviro nyene, yahimirije abakirisu “gukora ivyiza” no “kuba abatunzi mu bikorwa vyiza.” (1 Timoteyo 6:18) Mu buryo butomoye rero, ahanini bivana n’ukuntu dushira mu ngiro ukuri twize muri Bibiliya. Ariko none Paulo yoba yashaka kuvuga ko duca “ubuzima nyakuri” mu gukora ibikorwa vyiza? Oya, kuko ico cizigiro ciza igitangaza mu vy’ukuri tukironka kubera “ubuntu ata wari abukwiriye” Imana itugirira. (Abaroma  5:15) Ariko rero, Yehova aranezerezwa no guha impera abamukorera badahemuka. Ashaka kukubona uri muri bwa “buzima nyakuri.” Ubuzima nk’ubwo buhimbaye, burangwa amahoro kandi budahera, burindiriye abantu baguma mu rukundo rw’Imana.

23. Ni kubera iki bihambaye ko uguma mu rukundo rw’Imana?

23 Vyoba vyiza umwe wese muri twebwe yibajije ati: ‘Noba nsenga Imana nk’uko ivyerekana muri Bibiliya?’ Nimba twiyemeza ku musi ku musi yuko inyishu ari ego, turi mu nzira ibereye rero. Turashobora kwizigira ko Yehova ari ubuhungiro bwacu. Azozigama abasavyi biwe b’abizigirwa muri ibi bihe bidurumbanye vy’iyi si ishaje. Yehova kandi azoturokora adushire mw’isi nshasha nziza igitangaza yimirije. Ese ukuntu tuzohimbarwa no kwibonera ico gihe! Vyongeye, ese ukuntu tuzonezerwa no kuba twaragize amahitamwo meza muri iyi misi ya nyuma! Niwagira ayo mahitamwo ubu, uzokwironkera “ubuzima nyakuri” ibihe bidahera, ubuzima Yehova Imana yari yarategekanije.