Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 ICIGWA CA 50

Yehova atabara Yehoshafati

Yehova atabara Yehoshafati

Yehoshafati umwami wa Yuda yarakuye mu gihugu ibicaniro vya Bayali be n’ibigirwamana. Yashaka ko abantu bamenya amategeko ya Yehova. Ku bw’ivyo, yaciye arungika abaganwa n’Abalewi mu gihugu cose ngo baje kwigisha abantu amategeko ya Yehova.

Abami b’ibihugu vyari hafi ya Yuda baratinya gutera Yuda kubera bari bazi ko Yehova yari ashigikiye abantu biwe. Barazanira n’ibintu Umwami Yehoshafati. Ariko Abanyamowabu, Abamoni be n’abo mu karere ka Seyiri baraje gutera Yuda. Yehoshafati yari azi ko atobatsinda adafashijwe na Yehova. Yaciye ategeka ko abantu bose baza i Yeruzalemu, ni ukuvuga abagabo, abagore n’abana. Ahagaze imbere y’abo bantu bose, yasenze ati: ‘Yehova, utadufashije ntidushobora gutsinda. Turagusavye utubwire ico twokora.’

Yehova yabishuye ati: ‘Ntimugire ubwoba. Nzobafasha. Muraja ahazobera intambara, mwihagararire, muheze murabe ingene ndabarokora.’ None Yehova yabarokoye gute?

Bukeye, Yehoshafati yaratoye abaririmvyi, ababwira ngo bagendere imbere y’abasoda. Baciye bava i Yeruzalemu baja i Tekowa, aho bari kurwanira.

Igihe abaririmvyi batangura kuririmbira Yehova n’ijwi rirenga, Yehova yaciye atera umuvurungano mu Bamoni n’Abanyamowabu. Baciye batangura kwicana ku buryo ata n’umwe asigara. Ariko Yehova yarakingiye abanyagihugu bo muri Yuda, abasoda n’abaherezi. Abantu bo mu bihugu vyose vyari bibakikuje barumvise ivyo Yehova yari yakoze, baca baramenya ko Yehova yari akirwanira abasavyi biwe. None Yehova arokora gute abasavyi biwe? Abigira mu buryo bwinshi, kandi ntakenera ko abantu barinda kumufasha.

“Ntimuzorinda kurwana ico gihe. Muze mufate ikibanza canyu, muhagarare mudakoma maze mubone ubukiriro bwa Yehova muzokirishwa.”​—2 Ngoma 20:17