Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 ICIGWA CA 44

Urusengero rwa Yehova

Urusengero rwa Yehova

Salomo amaze kuba umwami wa Isirayeli, Yehova yamubajije ati: ‘Ushaka ndaguhe iki?’ Salomo yishuye ati: ‘Ndacari muto, simbona ico nokora. Ndagusavye umpe ubwenge kugira menye ingene ntwara abantu bawe.’ Yehova yamubwiye ati: ‘Ko unsavye ubwenge, nzoguha ubwenge bwinshi buruta ubw’abandi bantu bose kw’isi. Nzoguha n’ubutunzi bwinshi. Kandi niwangamburukira, nzotuma ubaho imyaka myinshi.’

Salomo yaratanguye kwubaka urwo rusengero. Yakoresheje inzahabu, ifeza, ibiti hamwe n’amabuye mezameza cane. Abagabo n’abagore ibihumbi barafashije kwubaka urwo rusengero. Inyuma y’imyaka indwi, urwo rusengero rwari rwuzuye. Baciye barushikiriza Yehova. Salomo yarapfukamye imbere y’igicaniro c’urwo rusengero maze asenga ati: ‘Ewe Yehova, uru rusengero ni rutoyi cane kuri wewe kandi si rwiza cane ku buryo worubamwo, ariko turagusavye wumvirize amasengesho yacu.’ Yehova yoba yarashimye urwo rusengero n’iryo sengesho rya Salomo? Salomo agiheza gusenga, umuriro waciye utibuka uvuye mw’ijuru uraturira ibimazi vyari kuri ico gicaniro. Yehova yari yerekanye ko ashima urwo rusengero. Abisirayeli baranezerewe cane babonye ivyo bintu.

Muri Isirayeli hose no mu bihugu vya kure, abantu bari bazi ko Umwami Salomo afise ubwenge bwinshi. Abantu baraza kwa Salomo kugira abafashe gutorera umuti ingorane zabo. N’umwamikazi w’i Sheba yaraje kumubaza ibibazo bigoye kugira yumve ko ashobora kuvyishura. Igihe yumva inyishu ziwe, uwo mwamikazi yavuze ati: ‘Nari naranse kwemera ivyo bambwiye ku bikwerekeye, ariko ubu ndabonye ko ufise ubwenge burenze n’ivyo bambwiye. Imana yawe Yehova yaraguhezagiye.’ Abisirayeli bari babayeho neza kandi bari bahimbawe. Ariko ibintu vyagira bihinduke.

“Ehe ng’aha hari ikiruta Salomo.”​—Matayo 12:42