Abisirayeli bamaze gushika mu Gihugu c’isezerano, itaberenakulo ni yo yabaye intimatima y’ugusenga kw’ukuri. Abaherezi barigisha iryo hanga amategeko, abacamanza na bo bakariyobora. Iki gihimba kiratwereka ingene ingingo umuntu afata hamwe n’ivyo akora bishobora kugira ingaruka zikomeye ku bandi. Umwisirayeli wese yabaho azi ko hari ico abazwa na Yehova kandi akitwararika ineza ya mugenziwe. Nushimike ku kuntu Debora, Nawomi, Yosuwa, Hana, umukobwa wa Yefuta na Samweli babereye abandi akarorero keza. Niwerekane ko n’abantu bamwebamwe batari Abisirayeli bafashe ingingo yo kuja ku ruhande rw’Abisirayeli kubera yuko babonye ko Imana iri kumwe na bo. Aho twovuga nka Rahabu, Rusi, Yayeli n’Abanyagibeyoni.