Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 ICIGWA CA 102

Ivyahishuriwe Yohani

Ivyahishuriwe Yohani

Igihe intumwa Yohani yari apfungiwe mw’izinga rya Patimo, Yezu yaramweretse ibizoba muri kazoza. Muri ayo mayerekwa uko yari 16, yarabonye ingene izina rya Yehova rizokwezwa, Ubwami bwiwe bukaza, ivyo agomba na vyo bigakorwa kw’isi nko mw’ijuru.

Mw’iyerekwa rimwe, Yohani abona Yehova yicaye ku ntebe yiwe y’ubuninahazwa mw’ijuru, akikujwe n’abakurambere 24 bambaye impuzu zera n’ingori z’inzahabu ku mitwe. Kuri nya ntebe haguma hava imiravyo n’imituragaro. Abo bakurambere 24 barunama imbere ya Yehova bakamusenga. Mu rindi yerekwa, Yohani abona isinzi rinini ry’abasavyi ba Yehova bo mu mahanga yose, mu moko yose no mu ndimi zose. Yezu wa Mwagazi w’intama arabaragira, akabajana ku mazi y’ubuzima. Mu rindi yerekwa, Yezu aratangura kuganza mw’ijuru, ari kumwe na ba bakurambere 24. Mw’iyerekwa rikurikira, Yohani abona Yezu ariko ararwana n’igisato, ari co Shetani, hamwe n’amadayimoni yiwe. Yezu arabirukana mw’ijuru akabaterera kw’isi.

 Yohani aca abona wa Mwagazi w’intama na bamwe 144.000 bahagaze ku Musozi Siyoni. Arabona kandi umumarayika aguruka mu kirere ariko abwira abantu ngo batinye Imana kandi bayininahaze.

Mw’iyerekwa rikurikira, abona intambara ya Harumagedoni. Muri iyo ntambara, Yezu n’ingabo ziwe baranesha Shetani n’isi yiwe. Mw’iyerekwa rya nyuma, Yohani abona kw’isi no mw’ijuru ibintu vyose bimeze neza. Shetani n’uruvyaro rwiwe barakurwaho buhere. Abo kw’isi no mw’ijuru bose baraninahaza izina rya Yehova kandi akaba ari we basenga wenyene.

“Nzoshira inyankane hagati yawe na wa mugore no hagati y’uruvyaro rwawe n’uruvyaro rwiwe. Uyo azogukomeretsa mu mutwe, nawe uzomukomeretsa ku gitsintsiri.”​—Itanguriro 3:15