Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 ICIGWA CA 74

Yezu aba Mesiya

Yezu aba Mesiya

Yohani yari amaze igihe yamamaza ati: ‘Uwuhambaye kundusha ariko araza.’ Igihe Yezu yari afise nk’imyaka 30, yaravuye i Galilaya aza ku ruzi Yorodani, aho Yohani yariko arabatiriza. Yashaka ko Yohani amubatiza, ariko Yohani amubwira ati: ‘Simbereye kukubatiza, ahubwo ni wewe ukwiye kumbatiza.’ Yezu yamwishuye ati: ‘Yehova ashaka ko umbatiza.’ Baciye baja mu ruzi Yorodani, Yohani aca aramwibiza mu mazi.

Yezu yiburutse mu mazi, yaciye asenga. Ako kanya ijuru ryarugurutse, impwemu y’Imana ica imanuka kuri we imeze nk’inuma. Yehova yaciye avugira mw’ijuru ati: “Uri Umwana wanje, umukundwa; naragushimye.”

Igihe impwemu ya Yehova yaza kuri Yezu, yaciye aba Kristu ari we Mesiya. Hari hageze rero ko atangura igikorwa Yehova yari yaramurungitse gukora.

Yezu agiheza kubatizwa, yaciye aja mu gahinga amarayo imisi 40. Avuyeyo yaciye aja kuraba Yohani. Yohani abonye Yezu ariko araza, yaciye avuga ati: ‘Ng’uyu Umwagazi w’Imana uzokuraho igicumuro c’isi.’ Yohani yari ashatse kubwira abantu ko Yezu ari we Mesiya. None urazi ivyashikiye Yezu igihe yari mu gahinga? Reka tubirabe.

“Ijwi riva mw’ijuru riti: ‘Uri Umwana wanje, umukundwa; naragushimye.’”​—Mariko 1:11