Porogarama y’iteraniro ry’umuzunguruko ryo mu 2020-2021 ririmwo uwaserukiye ishami

Raba urutonde rwa porogarama y’iri teraniro ry’umuzunguruko, rukaba rurimwo insiguro zizoshikirizwa n’uwaserukiye ishami. Umutwe w’iri teraniro uvuga ngo ‘Nuhimbarirwe Yehova.’

‘Nuhimbarirwe Yehova’

Porogarama y’ikiringo co mu gitondo n’ico ku muhingamo y’iteraniro ry’umuzunguruko ririmwo uwaserukiye ishami.

Niwumvirize inyishu z’ibi bibazo

Ibi bibazo bizokwishurwa mu kiringo ca porogarama.