Porogarama y’iteraniro ry’umuzunguruko ryo mu 2020-2021 ririmwo umucungezi w’umuzunguruko

Nurabe iyi porogarama kugira umenye ibizovugwa kuri iryo teraniro ry’umuzunguruko. Ryataziriwe ngo “Nunezereze umutima wa Yehova!”

Nunezereze umutima wa Yehova!

Ikiringo co mu gitondo n’ico ku muhingamo vya porogarama y’iteraniro ry’umuzunguruko ririmwo umucungezi w’umuzunguruko.

Niwumvirize inyishu z’ibi bibazo

Ibi bibazo bizokwishurwa mu kiringo ca porogarama y’iteraniro.