Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Inkuru nziza iva ku Mana

 ICIGWA CA 6

Ni icizigiro ikihe kiriho ku bapfuye?

Ni icizigiro ikihe kiriho ku bapfuye?

1. Ni inkuru nziza iyihe yerekeye abapfuye?

Igihe Yezu yashika i Betaniya hafi y’i Yeruzalemu, umugenzi wiwe Lazaro yari amaze imisi ine apfuye. Yezu yaciye aja ku mva yiwe ari kumwe na bashiki b’uwo mugabo yari yapfuye, ari bo Marita na Mariya. Isinzi ntiryatevye gukorana. Woba ushobora kwiyumvira umunezero Marita na Mariya bagize igihe Yezu yazura Lazaro agasubira kuba muzima?—Soma Yohani 11:21-24, 38-44.

Marita yari asanzwe azi neza inkuru nziza yerekeye abapfuye. Yari azi ko muri kazoza Yehova azozura abapfuye kugira basubire kuba kw’isi.—Soma Yobu 14:14, 15.

2. Abapfuye bamerewe gute?

Imana yabwiye Adamu iti: “Uri umukungugu, kandi umukungugu ni wo uzosubiramwo.”—ITANGURIRO 3:19.

Abantu baremwe mu mukungugu. (Itanguriro 2:7; 3:19) Nta mutima w’ubwenge udupfa uri muri twebwe. Turi ibiremwa vy’inyama n’amaraso, akaba ari co gituma ata kintu na kimwe kiri muri twebwe kibandanya kubaho iyo dupfuye. Igihe dupfuye, n’ubwonko bwacu burapfa, ivyiyumviro vyacu bigaca bihera. Ni co gituma ata na kimwe Lazaro yavuze ku kuntu yari ameze igihe yari yapfuye kubera ko abapfuye ata co bazi.—Soma Zaburi 146:4; Umusiguzi 9:5, 6, 10.

Imana yoba ibabariza abapfuye mu muriro? Kubera ko Bibiliya yerekana ko abapfuye ata co bazi, biratomoye rero ko inyigisho y’umuriro udahera ari iy’ikinyoma kandi isiga iceyi Imana. Mbere n’iciyumviro co kubabariza abantu mu muriro ubwaco kirayisesema.—Soma Yeremiya 7:31.

 3. Abapfuye boba bashobora kutuvugisha?

Abapfuye ntibashobora kuvuga canke kwumva. (Zaburi 115:17) Ariko hariho abamarayika b’ababisha bashobora kuvugana n’abantu, bakigira nk’aho ari imizimu y’abo bapfuye. (2 Petero 2:4) Yehova aratubuza ivyo kugerageza gusiguza abapfuye.—Soma Gusubira mu vyagezwe 18:10, 11.

4. Ni bande bazosubira kuba bazima?

Abantu amamiliyoni bapfuye bari mu mva bazosubira kuba bazima babe kw’isi. Hari n’abantu batari bazi Imana kandi bakoze ibintu bibi bazozurwa.—Soma Luka 23:43; Ivyakozwe 24:15.

Abazoba bazutse bazoshobora kwiga ukuri ku vyerekeye Imana no kwerekana ko bizera Yezu mu kumugamburukira. (Ivyahishuriwe 20:11-13) Abazosubira kuba bazima maze bagakora ivyiza bazoshobora kwiberaho ibihe bidahera kw’isi.—Soma Yohani 5:28, 29.

5. Izuka ritwereka iki ku bijanye na Yehova?

Mu kurungika Umwana wayo kugira ngo adupfire, Imana yaratumye icizigiro c’uko abapfuye bazozuka gishoboka. Izuka rero riratwereka urukundo rwa Yehova be n’ubuntu ata wari abukwiriye bwiwe. Abapfuye nibasubira kuba bazima, ni bande canecane wipfuza kuzobona?—Soma Yohani 3:16; Abaroma 6:23.

 

Raba n'ibindi

Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Abapfuye bari hehe?

Raba ico Bibiliya ivuga ku bijanye n’iyo abapfuye bari be n’igituma abantu bapfa.

Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Icizigiro nyakuri ku bawe bapfuye

Woba warabuze abawe? Vyoba bishoboka ko usubira kubabona? Raba ivyo Bibiliya yigisha ku bijanye n’izuka.

Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Ukuntu abamarayika bagira ico bakoze kuri twebwe

Bibiliya iravuga ibijanye n’abamarayika be n’amadayimoni. Boba babaho koko? Boba bashobora kukugirira neza canke nabi?