Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Inkuru nziza iva ku Mana

Kubera iki Imana yaremye isi?

Kubera iki Imana yaremye isi?

Ni umugambi uwuhe Imana ifitiye isi? Yoba izoteba ikaba Iparadizo?

 

Raba n'ibindi

BE MASO!

Inkuru itazwi yerekeye irema

Inkuru yo muri Bibiliya yerekeye irema yoba ihuje n’ivyo abahinga bashitseko?

Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki?

Ni umugambi uwuhe Imana ifitiye isi?

Umugambi Imana ifise wo guhindura isi Iparadizo woba uzoranguka? Nimba uzoranguka, ni ryari?