Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

ICIGWA CA 15

Kubera iki ukwiye kubandanya wiga Bibiliya?

Kubera iki ukwiye kubandanya wiga Bibiliya?

1. Uzokwungukira gute ku kubandanya wiga Bibiliya?

Nta gukeka ko uku guca ku masonga inyigisho z’ishimikiro zo muri Bibiliya kwatumye urushiriza gukunda Yehova. Urakeneye kuguma utsimbataza urwo rukundo. (1 Petero 2:2) Utegerezwa kubandanya wiyegereza Imana mu kwiga Ijambo ryayo kugira ngo ugire icizigiro co kuzobaho ibihe bidahera.—Soma Yohani 17:3; Yuda 21.

Uko uzorushiriza kumenya Imana, ni ko ukwizera kwawe kuzorushiriza gukomera. Ukwizera kuzotuma uhimbara Imana. (Abaheburayo 11:1, 6) Kuzokuvyurira umutima wo kwigaya no kugira amahinduka ahambaye mu buzima bwawe.—Soma Ivyakozwe 3:19.

2. Abandi bokwungukira gute ku vyo umaze kumenya ku vyerekeye Imana?

Urashobora kugiranira ubucuti budasanzwe na Yehova

Ni ibisanzwe ko uzogira icipfuzo co kubwira abandi ivyo umaze kwiga, kanatsinda umwe wese muri twebwe araryoherwa no kubwira abandi agakuru keza. Niwabandanya kwiga Bibiliya, uzomenya ukuntu wokoresha Bibiliya mu gusigurira abandi ukwizera ufise ku bijanye na Yehova be n’inkuru nziza.—Soma Abaroma 10:13-15.

Abenshi usanga batangurira ku kubwira inkuru nziza abagenzi babo canke incuti zabo. Ariko ivyo ukwiye kubigirana ukwiyubara. Aho kubabwira ko bari mw’idini ry’ikinyoma, nubabwire ibijanye n’ivyo Imana yasezeranye. Vyongeye, niwibuke ko abantu badakwegerwa ahanini n’ivyo uvuga, ariko ko akenshi bakwegerwa n’ukuntu wigenza.—Soma 2 Timoteyo 2:24, 25.

3. Ni ubucuti ubuhe ushobora kugiranira n’Imana?

Kwiga Ijambo ry’Imana bizogufasha gutera imbere mu vy’Imana. Uzoshika aho ugiriranira ubucuti budasanzwe na Yehova. Mu vy’ukuri, urashobora kuba mu bagize umuryango wiwe.—Soma 2 Abakorinto 6:18.

4. Ushobora gute kuguma utera imbere?

Urashobora kuguma utera imbere mu vy’Imana mu kubandanya wiga Ijambo ry’Imana. (Abaheburayo 5:13, 14) Nusabe Icabona ca Yehova mwigane Bibiliya mukoresheje igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki? Uko uzorushiriza kwiga Ijambo ry’Imana, ni uko uzorushiriza kuvyifatamwo neza mu buzima.—Soma Zaburi 1:1-3; 73:27, 28.

Inkuru nziza iva kuri Yehova, ya Mana ihimbawe. Urashobora kumwiyegereza mu kwiyegereza abasavyi biwe. (Abaheburayo 10:24, 25) Niwaguma ukora uko ushoboye kwose kugira ngo uhimbare Yehova, uzoshikira ubuzima nyakuri, ni ukuvuga ubuzima bw’ibihe bidahera. Kwiyegereza Imana ni co kintu vy’ukuri ciza kuruta ibindi vyose ushobora gukora.—Soma 1 Timoteyo 1:11; 6:19.