Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

ICIGWA CA 1

Iyo nkuru nziza ni iyihe?

Iyo nkuru nziza ni iyihe?

1. Iyo nkuru nziza iva ku Mana ni iyihe?

Imana ishaka yuko abantu baba kw’isi bamerewe neza. Yaremye isi be n’ibiyiriko vyose kubera ko ikunda abantu. Vuba igiye kugira ico ikoze kugira ngo itume abantu bo mu bihugu vyose babaho neza. Abantu izobakurako ibintu vyose bibatera imibabaro.—Soma Yeremiya 29:11.

Nta ntwaro n’imwe irashobora gukuraho ubukazi, indwara canke urupfu. Ariko hariho inkuru nziza womenya. Imana igiye gukuraho intwaro z’abantu, izisubirize intwaro yayo. Abazoba batwarwa n’iyo ntwaro bazobaho mu mahoro kandi bafise amagara meza.—Soma Yesaya 25:8; 33:24; Daniyeli 2:44.

2. Kubera iki vyihutirwa ko abantu bumva iyo nkuru nziza?

Imibabaro izohera igihe gusa Imana izokura kw’isi abantu babi. (Zefaniya 2:3) None ivyo bizoba ryari? Ibintu tubona ubu bitera ubwoba abantu, Ijambo ry’Imana ryari ryaravuze ko vyobayeho. Ibiba muri iki gihe birerekana ko igihe c’uko Imana igira ico ikoze cegereje.—Soma 2 Timoteyo 3:1-5.

3. None dukwiye gukora iki?

Turakwiye kwiga ivyerekeye Imana biciye kw’Ijambo ryayo Bibiliya. Bibiliya imeze nk’ikete twarungikiwe n’umuvyeyi adukunda. Iratubwira ukuntu twogira ubuzima bwiza ubu be n’ukuntu twoshobora kuzobaho ibihe bidahera hano kw’isi. Ego ni ko, hari abatohimbarwa n’uko uriko urafashwa gutahura Bibiliya. Ariko ntureke ngo hagire uwugutesha ako karyo gatuma uzobaho umerewe neza.—Soma Imigani 29:25; Ivyahishuwe 14:6, 7.