Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

ICIGWA CA 8

Ni kubera iki Imana ireka hakaba ibibi be n’imibabaro?

Ni kubera iki Imana ireka hakaba ibibi be n’imibabaro?

1. Ikibi catanguye gute?

Imana yararetse abantu baramara igihe kitari gito bitegeka kugira yerekane ko badashobora gutorera umuti ingorane zihanze umuryango w’abantu

Ikibi catanguye kw’isi igihe Shetani yavuga ikinyoma ca mbere. Mu ntango Shetani yari umumarayika atunganye, ariko “ntiyashikamye mu kuri.” (Yohani 8:44) Yaratsimbataje icipfuzo c’ugusengwa kubereye Imana yonyene. Shetani yarahenze wa mugore wa mbere Eva, aramujijura ngo amugamburukire aho kugamburukira Imana. Adamu yarifatanije na Eva mu kugambararira Imana. Ingingo Adamu yafashe yatumye habaho imibabaro n’urupfu.—Soma Itanguriro 3:1-6, 19.

Igihe Shetani yosha Eva ngo agambararire Imana, yari atanguje ivyo kugarariza ubusegaba bw’Imana, ni ukuvuga ikibanza ifise co kuba Musumbavyose. Abantu benshi barifatanije na Shetani mu gutera akagere Imana ngo ntibabere Umutware. Rero Shetani yaciye acika “umutware w’isi.”—Soma Yohani 14:30; 1 Yohani 5:19.

2. Ibiremwa vy’Imana vyoba vyari bifise akanenge?

Ibintu vyose Imana ikora biratunganye. Abantu be n’abamarayika Imana yaremye, bari bashoboye kuyigamburukira ata gahaze. (Gusubira mu vyagezwe 32:4, 5) Imana yaturemanye umwidegemvyo wo guhitamwo gukora iciza canke ikibi. Uwo mwidegemvyo uraduha akaryo ko kwerekana ko dukunda Imana.—Soma Yakobo 1:13-15; 1 Yohani 5:3.

3. Kubera iki Imana yaretse imibabaro ikabandanya gushika ubu?

Yehova yararetse ngo ubusegaba bwiwe bube buramaze ikiringo kanaka bugararizwa. Uti kubera iki? Kugira yerekana ko ata twigoro two gutegeka umuntu adafashijwe na we twogirira akamaro abantu. (Umusiguzi 7:29; 8:9) Muri iyi myaka 6.000 iheze abantu batanguye kubaho, ivyo vyaragaragaye ko ari kwo biri. Ubutegetsi bw’abantu bwarananiwe gukuraho intambara, ubugizi bwa nabi, akarenganyo canke indwara.—Soma Yeremiya 10:23; Abaroma 9:17.

Mu buryo butandukanye n’ubutegetsi bw’abantu, ubutegetsi bw’Imana bwobwo buragirira akamaro ababwemera. (Yesaya 48:17, 18) Vuba, Yehova azokuraho intwaro z’abantu zose. Abantu bahitamwo gutwarwa n’Imana bonyene ni bo bazokwibera kw’isi.—Yesaya 11:9; Soma Daniyeli 2:44.

Raba ividewo Kubera iki Imana ireka tugashikirwa n’ingorane?

4. Ukwihangana kw’Imana gutuma turonka akaryo ko gukora iki?

Shetani yivugishije yuko ata muntu n’umwe yokoreye Yehova abitumwe n’urukundo ruzira ubwikunzi. Woshima kubeshuza ico kinyoma? Emwe wobishobora! Ukwihangana kw’Imana kuraduha twese akaryo ko kwerekana nimba duhitamwo gutegekwa n’Imana canke gutegekwa n’abantu. Ukuntu tubaho ni vyo vyerekana ico twahisemwo.—Soma Yobu 1:8-12; Imigani 27:11.

5. Ni gute twohitamwo ko Imana itubera Umutware?

Amahitamwo tugira arerekana nimba dushaka ko Imana itubera Umutware

Turahitamwo ko Imana itubera Umutware igihe turondera kumenya uburyo nyakuri bwo gusenga bushingiye kw’Ijambo ryayo Bibiliya, maze tugasenga muri ubwo buryo. (Yohani 4:23) Turiyamiriza ko Shetani atubera umutware igihe tuguma twirinda kwisuka mu vya politike no mu ntambara, nk’uko na Yezu yabigira.—Soma Yohani 17:14.

Shetani arakoresha ububasha bwiwe mu kuremesha ingeso z’ubuhumbu zonona. Igihe twamiriye kure ibikorwa nk’ivyo, bamwebamwe mu bagenzi bacu canke mu ncuti zacu boshobora kudutyekeza canke bakaturwanya. (1 Petero 4:3, 4) Rero, tubwirizwa guhitamwo. Twoba tuzokwifatanya n’abantu bakunda Imana? Twoba tuzogamburuka amategeko yayo aranga ubukerebutsi n’urukundo? Tubigize, tuzoba twerekanye ko Shetani yabeshe igihe yivugisha ko ata muntu n’umwe yokoze ivyo Imana ivuga hamwe yoba ari mu mikazo.—Soma 1 Abakorinto 6:9, 10; 15:33.

Urukundo Imana ikunda abantu ni icemeza ko izokuraho ibibi be n’imibabaro. Abagaragaza ko ivyo bavyemera bazokwibera kw’isi ibihe bidahera.—Soma Yohani 3:16.