Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Azerbayijani

 KWAMAMAZA NO KWIGISHA KW’ISI YOSE

Uburaya

Uburaya
  • IBIHUGU 47

  • ABANYAGIHUGU 744.482.011

  • ABAMAMAJI 1.611.290

  • INYIGISHO ZA BIBILIYA 834.121

Inyishu irimwo ubwitonzi

Muri Jeworojiya, hari umugabo yaje atumbereye umuvukanyi yariko aramamaza ku mugaragaro, aca aramukankamira ati: “Kura ivyo bintu ng’aha! Jeworojiya ni igihugu c’aborotodogisi.” Uwo muvukanyi yaramubajije mu bwitonzi ko yoba arasoma ibitabu vyacu. Yishuye ati: “Oya.” Uwo muvukanyi abigiranye ukwiyubara, yaramusavye  ko yobisoma. Iyo nyishu irimwo ubwitonzi yaramutururuje, aca aratora ibitabu. Haheze imisi, yaragarutse arasaba ikigongwe. Yavuze ko yari yasomeye nyina wiwe w’impumyi kimwe mu binyamakuru vyacu. Carabaryoheye cane ku buryo bipfuza ibindi bitabu. Ubu yama aza gutora ibinyamakuru bishasha.

Uburyo bwiza bwo gutunganya ingorane

Abavukanyi babiri bo muri Azerbayijani bariko baramamaza, maze baregera umusore yari ahagaze imbere y’inzu baramubwira inkuru nziza. Uwo musore yabishuye ati: “Ivyo sindavyumviriza. Noba ncumuye.” Yaciye asokorora imbugita mu mupfuko w’inyuma, avuga ati: “Hari umuntu yandenganije. Ndagiye kandi turihurira.”

Abo bavukanyi barakangutse, baca bamubwira bati: “Kwica ni icaha.”

Na we ati: “None nkore iki?” Baramusomeye Abaroma 12:17-21 maze baramusigurira ko uguhōra ari ukw’Imana be n’uko tudakwiye kureka ngo ‘dutsindwe n’ikibi, ahubwo ko dukwiye kuguma dutsinda ikibi dukoresheje iciza.’ Baramubwiye ko ari vyiza kwishurana ubwitonzi be n’uko aramutse akomerekeje umuntu canke akamwica, azoguma yiyagiriza. Yarakozwe ku mutima n’ivyo bamubwiye, aca aragenda.

Haheze nk’isaha, uwo musore yararondeye ba bavukanyi ababwira ati: “Mvuye kuraba wa muntu nagomba kwica. Nta co namugize, ahubwo ikibazo twagikemuye.  Mwakoze kundinda ingorane.” Baciye bamusigurira ko Yehova ari we yamufashije.

Yaragarutse kuri Yehova

Mu myaka iheze, hari mushiki wacu wo muri Norveje yahevye ukuri. Abavukanyi baho bamaze gutangura kwamamaza ku mugaragaro, yarakunda guca aho bari agiye gusuma.

Naho atigera yegera abo bavukanyi, yarabona ivyapa vyiza bakoresha hamwe n’ibitabu baba bafise. Ivyo bintu yabona hamwe n’umutima mwiza w’abo bavukanyi be n’ukuntu baba bitunganije rupfasoni vyaratumye yipfuza kugaruka kuri Yehova no mu basavyi biwe.

Yarabonye kandi ikimenyetso c’urubuga rwacu (jw.org), aca afata ingingo yo kurujako. Yaratangaye abonye ukuntu vyoroshe gutora Ingoro y’Ubwami iri hafi y’aho aba hamwe n’amasaha amakoraniro aberako. Yaravomye ibitabu bimwebimwe aca araja ku Ngoro y’Ubwami atinyatinya. Bamwakiranye igishika, kandi abakurambere baciye bamuronderera uwomwigisha Bibiliya. Ntiyatevye kuronka abagenzi mw’ishengero maze arasubira kugarura agatege. Ubu ntasiba amakoraniro n’indimiro kandi arahimbawe no kuba yarasubiye kugiranira ubucuti bwiza na Yehova.

Yarabwiye inkuru nziza abo bigana

Ronja ni mushiki wacu w’imyaka 15 aba muri Norveje. Igihe yari muri bisi ibatwara kw’ishure, yaraganiriye ibijanye n’ihindagurika n’abahungu batatu bigana. Abo bahungu bararwanije ivyo Ronja yemera, kandi ivyo vyatumye abura amahoro. Kubera ko atabona neza  ingene yobajijura, yarasavye nyina wiwe ngo amufashe gutora ivyiyumviro bitomoye vyerekana ko hariho Umuremyi.

Norveje: Ronja ariko arabwira abandi ivyo yemera

Bukeye bari muri ya bisi, Ronja yarababwiye ivyiyumviro yari yateguye. Ariko abo bahungu baciye bamutwenga kubera yemera Yehova. Umwe muri bo yaciye avugira hejuru ati: “Muri iyi bisi nta n’umwe yemera Yehova! Uwumwemera naduze ukuboko.” Ronja yaratangaye abonye umuhungu yari yicaye hafi yiwe adugije ukuboko akavuga ati: “Jewe ndamwemera!” Hariho n’abandi bana babiri badugije ukuboko! Abandi banyeshure bari bumvise ivyo Ronja yari yasiguriye ba bahungu, kandi bamwe muri bo bari bajijuwe n’ivyiyumviro yari yashikirije!

 Umuntu atazi gusoma aronka igitabu

Umusi umwe ku muhingamo, hari abagabo babiri bo muri Siriya bavuga icarabu baje ku biro vy’ishami vyo muri Danemarke. Babwiye bashiki bacu bari kw’iyakiriro ko barondera Ivyabona vya Yehova. Igihe abo bashiki bacu bababwira ko batazimiye, bararyohewe cane. None bari bahamenye gute? Bari bafotoye urupapuro rwa kabiri rw’igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki? c’icarabu. Iyo foto ni yo beretse abakozi bo ku mangazini y’ibitabu yo muri ako karere, na bo baca barabarangira ku biro vy’ishami.

Abo bagabo vyarabagora kuvuga ikidanemarke. Bashiki bacu baciye bahamagara umuvukanyi azi icarabu. Vyaragaragaye ko umwe muri bo yipfuza cane kumenya vyinshi kuri Bibiliya. Uwo muvukanyi yaramusavye aderese yiwe maze amwemerera ko azomugendera vuba ari kumwe n’uwundi muvukanyi avuga icarabu.

Igihe abo bavukanyi baja kumuraba, basanze ata Cabona ca Yehova yari bwigere amugendera. Yababwiye ko ca gitabu yari yagisanze mu gasandugu kiwe k’amakete, naho ata zina ryariko ryerekana ko nyeneko avuga icarabu. Kubera ko atari azi gusoma, yarasavye umugenzi wiwe ngo akimusomere. Mu misi itatu bari bagihejeje. Ivyo yumvise vyaramujijuye ko yari yubuye ukuri.

Yari yaratuntuye cane kubera ko yari impunzi kandi akaba yari kure y’umuryango wiwe. Ariko Bibiliya yaramuhumurije. Igihe ba bavukanyi bamugendera ubwa mbere, yababajije ati: “Kubera iki mutari bwaze kundaba? Ibi nari ndabikeneye cane.” Ubu arabandanya kwiga n’abo bavukanyi kandi ivyo ariko ariga biramuryohera.

 Ubu arafise umunezero

Dmitry yari umukuru w’ishirahamwe rihingura itabi muri Ukraine. Igihe yamenya ko itabi rifise ingaruka mbi ku magara, yaciye aheba ako kazi kamuronsa amahera menshi. Yahavuye abura nyina na inabukwe mu kiringo c’amezi atatu. Ivyo vyaramusizemwo imvune. Yari yiteze ko idini yarimwo rimuhumuriza kandi rikamuronsa inyishu z’ibibazo yari afise, ariko si ko vyagenze. Hari umugenzi yamubwiye ko kuba umworotodogisi bisobanura “kugendana umusaraba mw’izosi ariko mu mutwe ata kiriyo.” Ukwo ni ko Dmitry yari amerewe. Yaratahuye ko ata na kimwe yari azi ku vyerekeye Imana na Bibiliya. N’umwiheburo n’akantu, yaratanguye gusaba Imana ngo imufashe. Yaciye yibuka ko yigeze kwumva ibijanye n’Ivyabona. Yarabonye kuri internet urubuga rwacu kandi yaratangajwe n’amakuru menshi yerekeye Bibiliya yarusanzeko. Yaciye arondera Ingoro y’Ubwami iri hafi y’aho aba. Agishika ku ngoro, umuvukanyi yaramuhaye ikaze aca aramubaza ikimugenza. Dmitry yamubwiye ati: “Nshaka kwiga Bibiliya.” Ubu aramaze amezi atandatu yiga Bibiliya kandi aritaba amakoraniro, akayagiramwo n’uruhara.

Barasigira udukete abo badasanze muhira

Paul na Faith bo mu Bwongereza baraganiriye n’umugore yitwa Susan, baca barasezerana kuzogaruka kumuraba. Bagarutse, basanze atari ho ari. Barakurikije ivyiyumviro biri mu Gikorwa dukorera Ubwami co muri Munyonyo 2014, barasiga agakete kamumenyesha ko bazogaruka kumuraba bukeye. Basubiyeyo, basanze ku  muryango hamaditse agakete Susan yabandikiye abamenyesha ko yagiye gusuma ibintu bazokoresha mu bugeni bw’umukobwa wiwe. Paul na Faith baciye basiga akandi gakete kamumenyesha ko bazogaruka mu ndwi ikurikira. Ico gihe basanze Susan abarindiriye, baca baratangura kwiga igitabu Ivyo Bibiliya yigisha.

Ubwongereza: Paul na Faith barasigira abantu udukete

Baramuhaye irindi sango, ariko Susan aca asaba ko boryunguruza kubera ubugeni bw’umukobwa wiwe bwari bwegereje. Bagarutse, baradodoye barabura uwubitaba. Baciye basiga agakete karimwo n’inomero zabo za telefone. Baranezerewe igihe Susan yabarungikira mesaje ababwira ko ababajwe no kuba batabonanye; igihe baza yari mu murima ariko araganira n’umubanyi wiwe. Kuva ico gihe, Susan ntasiba kwiga Bibiliya kandi aheruka kwitaba amakoraniro ari ryo rya mbere.

 Paul na Faith barakunda gusigira abantu udukete. Bagira bati: “Hariho abandi benshi bamaze kuduterefona kubera twari twabasigiye udukete. Ni igitangaza!”

Ukwizera kwiwe kwaratangaje umuforoma

Muri Myandagaro 2014, hari umuvukanyi yari mu bitaro muri Hongiriya arwaye indwara y’amahaha ikomeye cane. Ikibabaje, yahavuye apfa. Ku bijanye n’umuforoma yitwa Tünde yabafashije cane, umugore w’uwo muvukanyi yanditse ati:

“Mu ci ryo mu 2015, naritavye Ihwaniro ry’akarere ryavuga ngo ‘Niwigane Yezu!’ ndi kumwe n’umuhungu wanje. Umusi ugira gatatu urangiye, twari duhagaze kuri parikingi tugomba gutaha, nza mbona umugore ahagaze imbere yanje. Yaciye ata hasi amasakoshi yiwe, arangwa mu nda, aca atangura kurira. Yari wa muforoma nyene yitwararika cane umugabo wanje igihe yari mu bitaro, hakaba hari haheze nk’umwaka bibaye. Yavuze ko imisi yose mu gitondo, umuforoma wese yahabwa umurwayi aza kwitwararika. Yama asenga asaba ko bomuha kwitwararika umugabo wanje, kandi ukwo ni ko vyama bigenda!

“Tünde yavuze ko inyifato nziza y’umugabo wanje, ukwizera kwiwe be n’ukuntu yama ayagira abandi icizigiro afise ari vyo vyatumye atangura kwiga Bibiliya n’Ivyabona vya Yehova ata gufyina.

“Tünde ubu ariga Bibiliya kandi ariteganye umushasharo kuzokwakira umugabo wanje niyazuka. Ashaka kuzomubwira ko inyifato yiwe hamwe n’ukwizera gukomeye yari afise ari vyo vyamufashije kumenya Yehova n’ibintu vyiza yadusezeraniye.”

 Bamamaza bava ku modoka baja ku yindi

Bilgariya: Bariko barabwira inkuru nziza abashoferi b’ibikamyo

Amabariyeri amwamwe yo ku rubibe ruri hagati y’Ubugiriki na Bilgariya vyarashika akugarwa kubera imyiyerekano, imiduga myinshi igaca itonda umurongo irindiriye. Ishengero ryo muri Bilgariya ryari mu micungararo y’aho hantu ryaciye riboneraho akaryo ko guha ibitabu ababa bari muri iyo miduga. Abavukanyi baragiye kuri urwo rubibe bajanye ibitabu biri mu ndimi 12. Naho abashoferi benshi b’ibikamyo bari barushe kandi bababaye, baremeye kuganira n’abo bavukanyi. Abavukanyi barabateze yompi bongera barabaremesha. Umushoferi umwe yababajije ati: “Muri Ivyabona vya Yehova?” Bemeye, yaciye asubizayo ati: “Nari ndabizi. Ivyabona ni bo bonyene bamamaza gutyo.” Umushoferi umwe wo muri Otrishe yaciye abatwenza ati: “Mwe nta ho umuntu yobahungira! Ndabakuriye inkofero! Emwe, nimukomere kw’ibanga.” Uwundi mushoferi na we yavuze ati: “Sinahora nsoma ibitabu vyanyu, mugabo ubu ngiye kubisoma.” Hari umushoferi yaciye akorora amosozi umuvukanyi amubwiye inkuru nziza. Yavuze ko hari haciye imyaka myinshi ahevye kwifatanya n’ishengero. Abo bavukanyi baramuremesheje gusoma igitabu bari bamuhaye no gusubira kwifatanya n’ishengero.