Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Igitabu c’umwaka c’Ivyabona vya Yehova 2017

 JEWOROJIYA

Narihetse kuri Yehova

Tamazi Biblaia

Narihetse kuri Yehova
  • YAVUTSE 1954

  • YABATIJWE 1982

  • IVYIWE MURI MAKE Yarafashije gusohora ibitabu mu kinyegero, kandi ari mu bacungezi ba mbere bakoreye muri Jeworojiya, naho yari afise abana bane.

MAWE yarashavuye cane igihe twe n’umugore wanje Tsitso twaba Ivyabona. Umusi umwe yarakoranije incuti zacu zose, yizigiye ko baza kungondoza ngo mve mu Vyabona. Barampitishijemwo hagati yo guheba Ivyabona no gucibwa mu muryango.

Naciye mfata ingingo yo kuva mu gisagara twabamwo. Kubera ko nari umucuzi, niyumviriye kwimukira mu gisagara kigira kabiri muri Jeworojiya citwa Kutaisi, kuko ari ho vyari vyoroshe ko ndonka akazi. Nari nzi kandi ko muri ico gisagara hari hakenewe cane abamamaji, ariko Narihetse kuri Yehova.

Haciye igihe gito, narabonanye n’umuntu nigisha Bibiliya yaba mu gasagara kitwa Jvari. Yumvise ko ngomba kwimukira i Kutaisi, yaciye anyinginga ngo nimukire mu gasagara yabamwo. Yambwiye ati: “Ndafise inzu. Twe n’umugore wanje n’abana tuzoba mu cumba kimwe, wewe n’umugore wawe mube mu kindi.”

 Kubera ko nashaka ko Yehova anyobora, namubwiye ko hamwe noca ndonka akazi n’inzu yo gupanga aho i Jvari, ari ho gusa nokwemera ivyo ansavye. Naratangaye agarutse kuri uwo mugoroba nyene afise urutonde rw’ubuzi yari yandonkeye.

Haheze imisi mikeyi, twaciye twimukira i Jvari. Nashitse ndonka akazi k’umushahara munini cane. Umukoresha wanje yarampaye inzu nini yo kubamwo yegukira ishirahamwe nakorera. Inyuma y’aho, narasabwe gufasha mu gikorwa co gusohora ibitabu bishingiye kuri Bibiliya mu kinyegero. Inzu twabamwo yari yagutse; rero twe n’umugore wanje twaremeye ko yokorerwamwo ico gikorwa.

Twaramaze imyaka tugirira Icibutso n’ayandi makoraniro adasanzwe muri iyo nzu. Abantu barenga 500 barabatirijwe mu nzu yacu! Ndanezerewe kubona nariboneye ingene Yehova anyobora kandi ngakurikiza ubuyobozi bwiwe!