Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 JEWOROJIYA | 1924-1990

Amakoraniro yarafashije bose gukomera mu kwizera

Amakoraniro yarafashije bose gukomera mu kwizera

Amakoraniro yarafashije cane abashasha gukomeza ukwizera kwabo. Ababa baherutse kubatizwa na bo nyene baremera gutanga amazu yabo kugira aberemwo amakoraniro, cokimwe n’ababa bamaze igihe kirekire mu kuri. Abitaba amakoraniro bose barakiranwa igishika, kandi ivyo biri mu vyatumye urukundo abavukanyi bafitaniye rukomera.

 Igihe haba hamaze kuboneka abigishwa benshi bageze kubatizwa, abavukanyi baca batunganya ku rwenge amakoraniro adasanzwe. Muri Myandagaro 1973, abavukanyi baratunganije mwene iryo koraniro iruhande y’ikiyaga Cirabura, inyuma y’igisagara ca Sokhumi. Ariko abantu 35 bari kubatizwa ntivyakunze ko babatizwa! Ikoraniro ritarahera, abapolisi baciye babashwaramwo, barafata abavukanyi na bashiki bacu bamwebamwe, harimwo na Vladimir Gladyuk.

Vladimir n’abo bandi bavukanyi bakimara kurekurwa, baciye basubira kurondera ba bantu bagomba kubatizwa. Haheze imisi ibiri habaye rya koraniro, ba bantu bahavuye babatizwa. Vladimir yigana ati: “Twariboneye ko Yehova adushigikiye. Ibatisimu irangiye, twese twarasengeye hamwe, turamushimira.”

Uruhamo rwarafashije gukwiragiza inkuru nziza

Haciye imisi ibiri abo bantu babatijwe, Vladimir yarasubiye gufatwa. Mu nyuma, we hamwe na Itta Sudarenko na Natela Chargeishvili baraciriwe umunyororo w’imyaka itari mike. Ivyo vyarababaje abavukanyi ariko ntivyabaciye intege. Ahubwo baciye biyemeza kuguma bamamaza, mugabo bakarushiriza kwiyubara.

Kugira abategetsi ntibabice n’ikanda, abamamaji baca baja kwamamaza mu bisagara no mu bigwati batabamwo. Uca wumva ko uruhamo rwatumye inkuru nziza ishika no mu tundi turere.

Mu gihe c’intwaro y’abakomunisita, abamamaji bo mu bisagara bininibinini bamamaza mu mabarabara atarimwo uruja n’uruza rwinshi no mu bibanza vyo kwisamarizamwo. Barakunda guhura n’abantu bo mu bindi  bisagara baje kuramutsa incuti canke gusuma. Hagize uwushimishwa, baca bamusaba aderese yiwe, bakavugana n’ingene bosubira kubonana.

Babutsa Jejelava yari mu bakoreye cane mu burengero bwa Jeworojiya. Yigana ati: “Kubera ko nari mfise incuti mu turere twinshi, nta n’umwe yanyikeka. Nk’inyuma y’imyaka ibiri, nari nsigaye nigisha Bibiliya abantu barenga 20 i Zugdidi n’abandi 5 mu gisagara ca Chkhorotsku, kandi bose barabatijwe.”

Bari bakeneye cane ibitabu vy’ikijeworojiya

Ntivyatevye kuboneka ko hari hakenewe cane ibitabu vy’ikijeworojiya. Igihe abamamaji baba basubiye kugendera abo bayaze canke abo bigana Bibiliya, barabona ko hakenewe Bibiliya n’ibindi bitabu mu rurimi abo bantu batahura neza. *

Babutsa aribuka ingene bitari vyoroshe kuyobora inyigisho ya Bibiliya ata gitabu na kimwe c’ikijeworojiya bafise. Avuga ati: “Nari mfise Bibiliya n’ibitabu biri mu kirusiya gusa; akenshi rero nabwirizwa guhindura mu kijeworojiya ivyo twiga n’inyigisho zanje.” Yarahinduye ibiganiro vyo mu binyamakuru vyacu mu kijeworojiya, ata kindi yifashishije atari kazinduzi. Yarashoboye no gushira mu kijeworojiya Injili ya Matayo yose!

Ivyabona b’umutima rugabo barakoreshereza mu mihana iwabo utumashini dukoporora igisomwa

Abashimishijwe barakunda cane ibitabu vyahinduwe mu rurimi rwabo ku buryo bemera kuvyimura n’intoke kugira baze baravyikorako. Kubera ko vyari bigoye kuronka Bibiliya y’ikijeworojiya, abantu bamwebamwe biga  Bibiliya bahavuye baba abahanga mu kwimura Ijambo ry’Imana.

“Nirirwa ndandika umusi wose”

Abavukanyi n’abashimishijwe baza barahanahana ibitabu vyahinduwe mu kijeworojiya kugira bose baronke akaryo ko kubisoma. Umwe wese yahabwa imisi mikeyi canke indwi nkeyi gusa kugira abe yahejeje kugisoma. Igihe abavukanyi baronka Ivyanditswe vy’ikigiriki mu kijeworojiya cari kigezweho, umuryango umwe waciye wiha igikorwa co kuvyimura.

Raul Karchava yari afise imyaka 13 gusa igihe se wiwe yamusaba ngo yimure Ivyanditswe vy’ikigiriki. Avuga ati: “Dawe yaranguriye ikarato yuzuye amakaye hamwe n’amakaramu n’amakereyo y’ubwoko bwose, yizigiye  ko vyari guca bituma ngira ishaka ryo gukora ico gikorwa. Naremeye naho nabona ko ari igikorwa kitoroshe. Nirirwa ndandika umusi wose, ngahagarika gusa kugira ngorore intoke gatoyi.”

Agatabu k’icanditswe c’umusi n’Umunara w’Inderetsi vyanditse n’intoke mu kijeworojiya

Abo mu muryango wa Raul bararyohewe cane bumvise ko abavukanyi babongeye izindi ndwi nkeyi kugira ka Raul gaheraheze ico gikorwa kitoroshe. Mu mezi abiri gusa, kari karangije kwimura ibitabu 27 bigize Ivyanditswe vy’ikigiriki!

Abavukanyi barakoze baratama kugira bimure ivyo bitabu, ariko ntibashoboye kuronka ibikwiye kuko igitigiri c’abiga Bibiliya caguma ciyongera. Kugira haboneke ibitabu bikwiye, abavukanyi na bashiki bacu b’umutima rugabo baremeye gukorera mu mihana yabo  igikorwa co kugwiza ibitabu bishingiye kuri Bibiliya no kubirungikira abavukanyi naho vyarimwo akaga.

Igikorwa co kwamamaza mu burengero bwa Jeworojiya cariko kiratera imbere cane. Ariko, bite ho mu buseruko? Ku murwa mukuru Tbilisi, hoba hariho umuntu yari gufasha abantu banyotewe ukuri, nk’umwe Vaso Kveniashvili twavuga mu ntango?

Ukuri gushika ku murwa mukuru

Mu myaka ya 1970, abategetsi b’Uburusiya baragerageje guca intege Ivyabona mu kuza barabaturatuza. Ivyo ni vyo vyashikiye Oleksii Kurdas na Lydia, umugabo n’umugore bo muri Ukraine bari bimukiye i Tbilisi. Bamaze imyaka myinshi bapfungiwe mu makambi yo mu Burusiya bahorwa ukwizera kwabo.

Larisa Kessaeva (Gudadze) mu myaka ya 1970

Oleksii na Lydia barabwiye ukuri Zaur Kessaev n’umugore wiwe Eteri, bakaba bari abantu bakunda gusenga. Umukobwa wabo Larisa, uwari afise imyaka 15 ico gihe, arigana ingene vyagenze igihe babonana na Oleksii na Lydia ari bwo bwa mbere. Agira ati: “Twaragerageje kubereka ko ishengero ry’aborotodogisi ari ryo dini ry’ukuri ryonyene. Tumaze kuyaga akatari gake, ivyiyumviro vyaradukamanye, ariko bobo babandanya kudufasha kuzirikana bakoresheje Ivyanditswe.”

Larisa abandanya ati: “Tugiye mu misa, narakunda gusoma ya Mabwirizwa cumi yari yanditse hagati y’ibishusho bibiri vyari ku ruhome. Ariko igihe Oleksii yadusomera muri Kuvayo 20:4, 5 kuri uwo mugoroba, narumiwe. Iryo joro sinatoye n’ak’imbwa kuko naguma nibaza nti: ‘Ni ivy’ukuri ko dusenze ibishusho tuba turenze kw’ibwirizwa ry’Imana?’”

 Kubera ko Larisa yipfuza kuronka inyishu y’ico kibazo, yaciye azindukira ku rusengero, arasubira arasoma rya bwirizwa rigira riti: “Ntukihingurire igishusho c’ikibazano . . . Ntukavyunamire.” Ryari ryo rya mbere mu buzima bwiwe atahuye ico iryo bwirizwa ry’Imana risobanura. Larisa n’abavyeyi biwe bahavuye babatizwa kandi bari mu bantu ba mbere b’i Tbilisi babaye Ivyabona.

Yararonse ubutungane yarondera

Haheze imyaka hafi 20 Vaso Kveniashvili yumvise ukuri, yarabonanye n’umuntu yigeze kwitaba amakoraniro y’Ivyabona vya Yehova i Tbilisi. Vaso yarahimbawe cane asubiye kubonana n’Ivyabona. Yari agiye yabaronka!

Vaso Kveniashvili yabaye Icabona haciye imyaka hafi 24 yumvise ukuri

Ariko rero, mu ntango Ivyabona bo muri ako karere baragonanwe kumwakira kuko bari bazi ko yari inkozi  y’ikibi. Bamwebamwe mbere bibaza ko yoba aje gusumira urusaku abategetsi b’Uburusiya. Ku bw’ivyo, haraheze imyaka ine bataramwemerera kwitaba amakoraniro.

Bamaze kubona ko Vaso ata kabi kiwe, bahavuye bamwemerera kwifatanya n’ishengero ryo muri ako karere hama arabatizwa. Vyakabaye kera, Vaso yariyegereje ya Mana y’ubutungane yari yararondeye kuva akiri muto! (Yes. 30:18) Yarabandanije gukorera Yehova adahemuka gushika apfuye mu 2014.

Mu 1990, igikorwa co kwamamaza cari kimaze gushinga imizi mu burengero no mu buseruko bwa Jeworojiya. Abamamaji nka 900 bariho ico gihe bayobora inyigisho za Bibiliya 942. Umushinge w’iterambere ryokurikiye wari umaze gushingwa.

^ ing. 12 Bibiliya zari nke cane mu gihe c’intwaro y’abakomunisita, naho ibice bimwebimwe vya Bibiliya vyari vyarahinduwe mu kijeworojiya kuva mu kinjana ca gatanu inyuma ya Kristu.​—Raba uruzitiro ruvuga ngo “Bibiliya mu kijeworojiya.”