Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 JEWOROJIYA | 1991-1997

Abungere beza baramenyereje abandi

Abungere beza baramenyereje abandi

Joni Shalamberidze na Tamazi Biblaia mu ntango z’imyaka ya 1990

Mu ntango z’imyaka ya 1990, amashengero menshi muri Jeworojiya yari afise umukurambere umwe canke umukozi w’ishengero umwe. Nka yose wasanga agizwe n’imigwi itari mike igirira amakoraniro ukwayo, kuko abamamaji bari bashwiragiye mu bisagara no mu bigwati bitandukanye.

Joni Shalamberidze na Pavle Abdushelishvili bari barigeze gukorera mu vyibare vya kure. Barasabwe gufasha mu gisagara ca Telavi co mu karere ka Kakheti. Ishengero ryaho ryarimwo abamamaji 300, ariko nta  mukurambere ryari rifise. Ryari rigizwe n’imigwi 13 yagirira amakoraniro mu bibanza bitandukanye.

Pavle Abdushelishvili

Joni na Pavle ntibatevye kubona ingorane ikomeye yabuza abavukanyi gutera imbere. Joni asigura ati: “Abavukanyi benshi bari bafise amatongo manini n’imirima y’imizabibu. Kubera ko wasanga abantu bakunda gufashanya ibikorwa vyo mu ndimo, vyatuma abavukanyi bamarana umwanya munini n’abatizera.”​—1 Kor. 15:33.

Joni na Pavle bahanuye abavukanyi ko boza barasaba ibindi Vyabona ngo abe ari bo babafasha. Ivyo vyari gutuma bakora ibikorwa vyo mu mirima bari kumwe n’abagenzi beza. (Umus. 4:9, 10) Joni avuga ati: “Urukundo rwari hagati y’abavukanyi rwarongerekanye.” Igihe Joni na Pavle bava i Kakheti inyuma y’imyaka itatu, muri ako karere hari abakurambere 5 n’abakozi b’ishengero 12.

Amakoraniro yarabigishije kwamamaza

Kubera ko Ivyabona batari bwemerwe n’amategeko gushika mu ntango z’imyaka ya 1990, bagirira amakoraniro mu migwi mitomito, na ho nyene bakagira Inyigisho y’igitabu n’Umunara w’Inderetsi gusa. Naho ayo makoraniro yaremesha, ntiyari agenewe kumenyereza abavukanyi kwamamaza.

Ivyo vyarahindutse igihe intwaro y’abakomunisita yatemba. Ishirahamwe ryaciye risaba amashengero ko buri ndwi yoza aragira Ishure ry’ubusuku bwa gitewokarasi n’Ikoraniro ry’umurimo.

Naili Khutsishvili na mwene wabo Lali Alekperova baribuka uko vyari bimeze igihe bitaba ayo makoraniro.  Lali yigana ati: “Vyari biryoshe cane. Bose barahimbawe n’uko abagore na bo nyene bari bagiye kuza barashikiriza ibiganiro ku makoraniro.”

Naili na we avuga ati: “Mu mwerekano umwe, umunyamuhana yari ku mukiruruko ariko arasoma ikinyamakuru co mw’isi, aza yumva umuntu adodoye. Avuze ‘karibu,’ abadada babiri baciye binjira baragenda gushika ku mukiruruko!” Lali yongerako ati: “Naho rimwe na rimwe ayo makoraniro yaba atwengeje, yaradufashije kuryohora ubuhanga bwacu bwo kwamamaza.”

Hari hakenewe ibindi binyamakuru

Hari abavukanyi bakeyi bari bamaze imyaka myinshi bagwiza ibitabu bakoresheje imashini z’iminwe, bakabigirira iwabo. Kubera ko abakeneye ibitabu baguma biyongera, abavukanyi baciye barondera amashirahamwe yodusohorera ibinyamakuru ku giciro kitavuna.

Kugira bategure ikinyamakuru c’ikijeworojiya bafatirako mu gukora ibindi, barakata indome ku binyamakuru vyo mw’isi, bagaca bazimadika ku gipfukisho c’icongereza

Abavukanyi barateka umutwe mu gutegura ikinyamakuru bafatirako mu gukora ibindi. Barandika n’imashini igisomwa c’ikijeworojiya, bakagipanga nk’uko ic’icongereza gipanze. Baca bakata amashusho ari mu kinyamakuru c’icongereza bakayamadika mu gisomwa c’ikijeworojiya. Kugira baronke umutwe wo ku gipfukisho, bararondera ibinyamakuru vyo mw’isi bifise indome nziza, bagaca bazikata bakazimadika ku gipfukisho. Ikinyamakuru bafatirako mu gukora ibindi caba kibonetse!

Ibinyamakuru vya kera vyakorewe muri Jeworojiya

Igihe abavukanyi baronka orodinateri, abasore babiri Levani Kopaliani na Leri Mirzashvili baciye baja kwiga kuzikoresha. Leri yigana ati: “Ntitwari bwamenyere kuzikoresha, kandi ibintu ntivyama bitworohera. Ariko  tubifashijwemwo na Yehova, mu misi mikeyi twari dusigaye twandika igisomwa tukongera tukagipanga.”

Naho ingorane zitari zibuze, amashengero yose yaratanguye kuronka ibinyamakuru vy’amabara bikorewe aho muri Jeworojiya. Ariko rero, harageze igihe na vyo nyene bitaba bigikwira. Yehova yahavuye aronsa abasavyi biwe bo muri Jeworojiya ubuyobozi buje hageze biciye kw’ishirahamwe ryiwe.

Ihinduka rikomeye

Kw’ihwaniro mpuzamakungu ryabereye i Saint-Pétersbourg mu Burusiya mu 1992, abavukanyi bo muri Jeworojiya barabonanye n’abari baserukiye ishami ryo mu Budagi. Genadi yigana ati: “Baradusiguriye ukuntu ubuhinduzi bugenda. Baratubwiye ko hari abavukanyi bazoza kutumenyereza ico gikorwa.”

Gusohora ibitabu vy’ikijeworojiya ntihari aho gutuma umwana. Kubera ko indome z’urwo rurimi zidasa n’izindi ndome, ya porogarama y’ishirahamwe ifasha gutunganya ivyandikano mu ndimi nyinshi (MEPS) ntiyarimwo indome z’ikijeworojiya. Abavukanyi rero babwirizwa gushira izo ndome muri iyo porogarama.

Mu mpera z’imyaka ya 1970, umuryango wo muri Jeworojiya w’umugabo yitwa Datikashvili wari warimukiye muri Amerika. Umwe mu bana biwe yitwa Marina yahavuye yiga ukuri. Yarafashije cane igihe abavukanyi b’i Brooklyn batangura gucapa indome z’ikijeworojiya kugira bazishire muri ya porogarama. Bidatevye, udupapuro tw’inkuru nziza tumwetumwe n’agatabu “Ehe ibintu vyose ndiko ndabigira bishasha” vyarakorewe mu Budagi.

 Bafashwa gutunganya igikorwa c’ubuhinduzi

Mu 1993, Michael Fleckenstein n’umugore wiwe Silvia bo kw’ishami ryo mu Budagi baraje i Tbilisi gushinga ibiro vy’ubuhinduzi. Michael avuga ati: “Nari ngifise mu bwenge ca kiganiro twagirira i Saint-Pétersbourg. Igihe twashika i Tbilisi haciye umwaka n’igice, twarumiwe tuhasanze umugwi w’abahinduzi ukora neza!”

Leri Mirzashvili, Paata Morbedadze na Levani Kopaliani bari mu biro vy’ubuhinduzi i Tbilisi mu 1993

Mu mezi makeyi gusa, hari hamaze gushingwa umugwi w’abahinduzi 11. Kuba ishirahamwe rya Yehova ryaramenyereje abavukanyi, vyatumye amashengero adasubira gukena ibitabu.

Kwinjiza ibitabu mu gihe c’uruhagarara

Aho rya shirahamwe ry’ibihugu vyari bigize Uburusiya risambukiye, haradutse imigumuko n’indyane zishingiye ku moko muri ivyo bihugu, na Jeworojiya idasigaye inyuma. Ivyo vyatumye kugira ingendo bibamwo akaga, na canecane kujabuka imbibe z’igihugu.

Umuvukanyi Zaza Jikurashvili na Aleko Gvritishvili n’abakenyezi babo

Muri Munyonyo 1994, Aleko Gvritishvili yariko arajabuka urubibe rw’igihugu ari kumwe n’abandi bavukanyi.  Abitwaje ibirwanisho barabahagaritse, babategeka kuva mu modoka. Aleko yigana ati: “Babonye ibitabu vyacu baciye barungura. Baciye badutondeka ku murongo nk’abagomba kutwica. Twarasenze dukobeje. Haheze nk’amasaha abiri, umwe muri bo yaciye atubwira ati: ‘Tora ibitabu vyanyu mugende. Mukabona musubiye guca ng’aha, imodoka yanyu duca tuyiturira namwe tubamene imitwe.’”

Iryo terabwoba ntiryababujije gushira ibitabu abavukanyi. Umuvukanyi Zaza Jikurashvili yaritanze cane kugira yinjize ibitabu muri Jeworojiya. Avuga ati: “Twari tuzi ko abavukanyi banyotewe ijambo ry’Imana. Abakenyezi bacu twikundira baradushigikiye cane.”

Aleko agira ati: “Benshi mu bavukanyi bafasha gutwara ibitabu bari ba serugo.” Ni igiki none catumye babandanya ico gikorwa naho carimwo akaga? Abandanya ati: “Imbere ya vyose, twashaka gukengurukira Yehova no kumwereka ko tumukunda. Twashaka kandi kwigana ukuntu yitwararika abavukanyi bacu.”

Bivuye ku kwitanga kw’abo bavukanyi, ibitabu ntivyigeze bibura mu myaka yose y’uruhagarara. Abavukanyi bahavuye babona inzira zitarimwo akaga bocamwo mu kwinjiza ibitabu muri Jeworojiya babikuye mu Budagi.

Ihwaniro ryaje hageze

Umutekano umaze kugaruka mu 1995, Ivyabona baciye batunganya ihwaniro ry’intara rya mbere. Mu ci ryo mu 1996, abantu nka 6.000 bo muri Jeworojiya baritavye iryo hwaniro ryabereye mu bibanza bitatu, ari vyo Gori, Marneuli na Tsnori.

Ivyabona bari bitavye ihwaniro ry’intara hafi y’i Gori mu 1996

 Ihwaniro ryabereye hafi y’i Gori ryabaye intibagirwa ku baryitavye. Ibintu vyari bitandukanye cane na ca gihe abavukanyi biyumvira ko badashobora kwuzura ca kibanza bagomba kugiriramwo Icibutso. Ico gihe bari biteze abantu barenga 2.000, ariko barabuze ikibanza cobakwira. Baciye bafata ingingo yo kugirira iryo hwaniro ku musozi wari hafi y’igisagara, ahantu hateye igomwe abantu bakunda kwisamariza.

Umuvukanyi Kako Lomidze yari muri Komite y’ihwaniro. Avuga ati: “Ihwaniro rirangiye, abavukanyi barateramiye hamwe, bararirimba n’indirimbo z’Ubwami. Bose bariboneye ko abasavyi b’Imana bunze ubumwe bivuye ku rukundo rukomeye bafitaniye.”​—Yoh. 13:35.

Abacungezi baratumye haba iyongerekana

Kuva mu 1996, haratunganijwe ko abacungezi baza baragendera amashengero yose yo mu gihugu bakamarayo indwi yose. Kugira bishoboke, haragenywe abandi bacungezi biyongera ku bari bamaze igihe bakorera mu burengero no mu buseruko bwa Jeworojiya.

Emwe, “akuya” abo bacungezi babize babitumwe n’urukundo be n’ukwizera karafashije amashengero gutera imbere no gukurikiza neza ubuyobozi bw’ishirahamwe. (1 Tes. 1:3) Kuva mu 1990 gushika mu 1997, harabaye iyongerekana ry’agatangaza. Mu 1990, abamamaji bari 904, ariko inyuma y’imyaka indwi gusa bari bageze ku 11.082!

Iterambere hari haciye imyaka mirongo ritanguye, ryari rigiye ryibonekeza mu gihugu cose. Ariko hariho iyindi mihezagiro Yehova yari abikiye abasavyi biwe bo muri Jeworojiya.