Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Ikoraniro ryabereye ku nkengera y’ikiyaga, hafi y’i Sokhumi mu 1989

 JEWOROJIYA | 1924-1990

Kurondera abanyotewe ukuri

Kurondera abanyotewe ukuri

 KUVA mu myaka ya 1920, Abatohoji ba Bibiliya bariko bararondera bivuye inyuma abantu banyotewe ukuri muri Jeworojiya. Mu 1924, i Beirut muri Libani haruguruwe ibiro bihagarikira igikorwa co kwamamaza mu turere twa Armeniya, Jeworojiya, Siriya na Tirkiya.

Naho imbuto z’ukuri zishobora kuba zarabibwe muri Jeworojiya ico gihe, ntizashotse zikura mu buryo bwibonekeje. (Mat. 13:33) Ariko uko igihe cagiye kirarengana, ubutumwa bw’Ubwami bwarakwiragiye hose, buranatuma abantu benshi bo muri Jeworojiya bahinduka.

Yari anyotewe ubutungane

Igihe intambara ya kabiri y’isi yose yatangura, Vaso Kveniashvili yari umuyabaga. Kubera ko Jeworojiya yari  mu bihugu vyari bigize Uburusiya, se wiwe yarasabwe kuja mu gisoda c’Uburusiya. Ico gihe nyina wa Vaso yari yarapfuye. Kubera ko Vaso ari we yari imfura, yaciye atangura kwiba kugira ngo we n’abo bivukana baronke ibibatunga.

Vaso yaragiye mu mugwi w’ababandi kandi yahavuye aba umusuma karuhariwe. Yigana ati: “Nabona ko muri iyo migwi ari ho hari ubutungane kuruta muri leta canke mu kibano.” Ariko Vaso ntiyatevye kubona ko yariko arondera ikintu abantu badashobora gutanga. Avuga ati: “Nari nyotewe ubutungane.”

Vaso Kveniashvili mu 1964, haciye igihe gito arekuwe

Vaso yahavuye afatwa kubera ubwo busuma, aca arungikwa muri Siberiya mw’ikambi yakorerwamwo  ibikorwa vy’inguvu. Yahahuriye n’Icabona ca Yehova yari apfunzwe ahorwa ivyo yemera. Vaso agira ati: “Nari ngiye naronka ico narondera. Nta gitabu na kimwe twari dufise, ariko nta na kimwe cancika mu vyo uwo muvukanyi yanyigisha.”

Igihe Vaso yarekurwa mu 1964, yaciye asubira muri Jeworojiya maze ararondera Ivyabona vya Yehova. Ico gihe yagumye ahanahana amakuru na wa muvukanyi bari kumwe mw’ikambi biciye ku makete. Ikibabaje, uwo mugenzi wiwe yahavuye apfa kandi Vaso ntiyasubiye kubonana n’Ivyabona. Imyaka hafi 20 yaraheze atarasubira kubabona. Inkuru yiwe turaza kuyigarukako.

Ingorane zaravuyemwo ivyiza

Ikoraniro ryabereye mw’ishamba

Valentina Miminoshvili, umugore akiri muto w’Umunyajeworojiya, yarapfungiwe mw’ikambi y’Abanazi ariko vyahavuye bimuzanira ivyiza vyinshi. Yarahahuriye  n’Ivyabona vya Yehova ari ryo rya mbere. Ukwizera kwabo kutanyiganyiga kwaramutangaje cane. Ibintu bamwigishije muri Bibiliya vyaramushitse ku nyota.

Intambara irangiye, Valentina yarasubiye iwabo, aca atangura kubwira abandi ivyo yari yize. Ariko budakeye na kabiri, abategetsi baramufashe baca bamucira umunyororo w’imyaka cumi mw’ikambi yo mu Burusiya yakorerwamwo ibikorwa vy’inguvu. Yaciye asubira kubonana n’Ivyabona, kandi yahavuye abatizwa.

Valentina yarekuwe mu 1967, aca yimukira mu burengero bwa Jeworojiya, aho yabandanirije igikorwa co kwamamaza, ariko yihishije. Ntiyari azi ko Yehova yagira amukoreshe mu kwishura isengero rivuye ku mutima ry’umusavyi wiwe.

Yehova yarishuye amasengesho yiwe

Mu 1962, Antonina Gudadze yarimukiye muri Jeworojiya avuye muri Siberiya. Yimutse kuko umugabo wiwe yari yafashe ingingo yo gusubira mu gihugu ciwe c’amavukiro. Antonina yari yabwiwe ukuri n’Ivyabona bari barangarijwe muri Siberiya. Antonina amaze gushika mu gisagara ca Khashuri bari bimukiyemwo mu buseruko bwa Jeworojiya, ntiyasubiye kubonana n’Ivyabona.

Umuryango wa Gudadze mu myaka ya 1960

Antonina aribuka ingene Yehova yishuye amasengesho yiwe. Yigana ati: “Umusi umwe, nararonse ibintu mawe yari andungikiye bivuye muri Siberiya, nsanga hanyegejemwo ibitabu bishingiye kuri Bibiliya. Mu myaka itandatu yakurikiye, narabandanije kuronka ibindi bitabu muri ubwo buryo nyene. Narashimira Yehova buri gihe kubona andonsa ubuyobozi bwo mw’Ijambo ryiwe, akandemesha kandi akanyitwararika.”

 Ariko Antonina yari wenyene. Avuga ati: “Naguma nsaba Yehova ngo amfashe gusubira kubonana n’abavukanyi. Umusi umwe, hari abagore babiri binjiye mu mangazini nakoreramwo. Bambajije bati: ‘Woba uri Antonina?’ Ndavye ukuntu bari bakeye mu maso, naciye mbona ko ari Ivyabona bagenzanje. Twaciye turwana mu nda, turarira.”

Valentina Miminoshvili yari umwe muri ivyo Vyabona. Urazi ukuntu Antonina yaryohewe yumvise ko hari ahantu habera amakoraniro mu burengero bwa Jeworojiya! Yaraja ku makoraniro rimwe mu kwezi, naho yabera ku bilometero 300 uvuye aho yaba.

Ukuri gushinga imizi mu burengero

Mu myaka ya 1960, Ivyabona bamwebamwe bariko barahamwa n’ubutegetsi mu bindi bihugu vyari bigize Uburusiya, bararondeye ahantu hakiri agahengwe boba barimukiye. Umuvukanyi w’umunyamwete yitwa Vladimir Gladyuk yari umwe muri bo. Mu 1969, yaravuye muri Ukraine yimukira mu gisagara ca Zugdidi co mu burengero bwa Jeworojiya.

Lyuba na Vladimir Gladyuk

 Mu ntango, abimukira muri Jeworojiya bagira amakoraniro mu kirusiya. Ariko rero, igitigiri c’Abanyajeworojiya bitaba amakoraniro cagumye congerekana, baca baratangura kugira amakoraniro mu kijeworojiya. Igikorwa co guhindura abantu abigishwa caragenze neza ku buryo Abanyajeworojiya 12 babatijwe muri Myandagaro 1970.

Mu 1972, Vladimir n’umuryango wiwe barimukiye mu gisagara ca Sokhumi ku nkengera y’ikiyaga Cirabura. Vladimir asigura ati: “Twari dutunze mu vy’impwemu kandi twarakengurukira Yehova cane kubera yaduhezagira. Ishengero ryo ng’aho ntiryatevye kwongerekana.” Muri uwo mwaka, i Sokhumi harabereye Icibutso ari ryo rya mbere, kikaba citabwe n’abantu 45.

 “Narabumvirije nitonze”

Mushiki wacu Babutsa Jejelava ari mu bantu ba mbere b’i Sokhumi banyarutse kwakira ukuri mu ntango za 1973. Ubu ageze mu myaka 90. Avuga ati: “Umusi umwe, narabonye abagore bane bariko baraganira, emwe ikiyago caryoshe. Babiri bari ababikira, abandi babiri na bo nahavuye nsanga ari Ivyabona vya Yehova.” Umwe muri ivyo Vyabona yari Lyuba umukenyezi wa Vladimir Gladyuk, uwundi na we yari Itta Sudarenko, umutsimvyi w’umunyamwete yava muri Ukraine.

Babutsa Jejelava mu 1979 no mu 2016

Babutsa aribuka ingene yumvise amerewe igihe ikiyago cabo camugwa mu matwi. Agira ati: “Narabumvirije nitonze.” Igihe yumva ko Imana ifise izina, yaciye ajamwo muri ico kiyago, arabasaba ko bomwereka iryo zina muri Bibiliya. Yarabajije ibibazo vyinshi ku buryo ico kiyago cahavuye kimara amasaha atatu.

Babutsa yarahagaritse umutima yibaza ko atosubiye kubona ivyo Vyabona. Yaciye ababaza ati: “Murampevye muragiye?”

Bamwishuye bati: “Oya ntituguhevye. Tuzogaruka ku wa gatandatu.”

Kuri uwo wa gatandatu, Babutsa yararyohewe cane abonye Lyuba na Itta bamutuyeko amaguru! Baciye ubwo nyene batangura kumwigisha Bibiliya. Barangije kwiga, Babutsa yariyumviriye ko vyohava bishika ntasubire kubonana n’abo bantu b’Imana. Yibwiye ati: ‘Ko twamenyanye n’aba bantu, ndakwiye kuraba neza ntibazohave banca mu myanya y’intoke.’

Babutsa yaciye atora umugambi w’ico yokora. Avuga ati: “Nari nsanzwe nzi ko Lyuba yubatse. Naciye rero  mbaza Itta ko na we nyene yubatse. Yanyishuye ko atubatse. Naciye ndamubwira nti: ‘Ingo twibanire none! Mfise ibitanda bibiri, kandi hagati yavyo hariho itara. Turashobora kuryatsa tukaganira kuri Bibiliya naho hoba mw’ijoro!’” Itta yaremeye aca arimukira kwa Babutsa.

Babutsa arigana ivyaba ico gihe, ati: “Vyarashika sinsinzire mw’ijoro, nkaguma nzirikana ku vyo naba nize. Hari igihe naca numva ikibazo kinje mu bwenge, nkaca mvyura Itta nkamubwira nti: ‘Itta, tora Bibiliya. Ndafise ikibazo!’ Itta yaca anyishura ariko arivyiringira mu maso ati: ‘Nta ngorane, ncuti.’ Yaca azingurura Bibiliya akanyereka inyishu.” Inyuma y’imisi itatu gusa Itta yimutse, Babutsa yari amaze gutangura kuvuga ubutumwa!

Babutsa yari afise umugenzi somambike yitwa Natela Chargeishvili. Babutsa yigana ati: “Nibaza ko atazokwemera ukuri kubera yari umutunzi, ariko kwari ukwihenda. Umusi wa mbere dutangura kuyaga, yaciye yemera ukuri n’umunezero mwinshi.” Bidatevye, bompi bari basigaye babwira ukuri abagenzi, abo bikorana n’ababanyi babo babigiranye umwete.