Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Igitabu c’umwaka c’Ivyabona vya Yehova 2017

 JEWOROJIYA

Baributse Umuremyi wabo Ahambaye

Baributse Umuremyi wabo Ahambaye

Benshi mu bamamaji bo muri Jeworojiya bavuzwe muri iki gitabu ni abakiri bato ‘bibutse Umuremyi wabo Ahambaye mu misi y’ubuto bwabo.’ (Umus. 12:1) Mbere ica gatatu c’abatsimvyi 3.197 bo muri Jeworojiya usanga bafise imyaka 25 canke munsi yayo. Kubera iki benshi muri urwo rwaruka bariko baratera imbere?

Hariho ibintu vyinshi bibituma. Kimwe muri vyo ni uko imiryango yo muri Jeworojiya usanga yunze ubumwe. Konstantine, akaba yarereye abana batanu mu kuri, asigura ati: “Ikintu catumye nkunda ukuri ni ukumenya ko Yehova ari Umuvyeyi w’umunyarukundo. Igihe nanje naba umuvyeyi, narabonye ko nkwiye gutuma abana banje banyiyumvamwo.”

Malkhazi n’umugore wiwe bafise abana batatu. Barakora ibishoboka vyose kugira umuryango wabo ugume wunze ubumwe. Malkhazi avuga ati: “Rimwe na rimwe turasaba abana bacu ngo biyumvire ibintu bashima kuri twebwe no ku bo bavukana. Duca tubasaba ngo bazobitubwire mu gusenga kwo mu muryango. Ivyo vyatumye biga kubona ivyiza mu bandi no kubashima.”

 “Ubu ndahimbawe vy’ukuri!”

Abakurambere barafasha abavyeyi kumenyereza abana babo mu kubashinga ibikorwa mw’ishengero kuva bakiri bato cane. Nestori yabatijwe afise imyaka 11. Avuga ati: “Abakurambere batanguye kunshinga udukorwa kuva nkiri muto cane. Ivyo vyatumye numva ko hari ico maze mw’ishengero.”

Akarorero keza k’abakurambere n’ukuntu bafasha abakiri bato na vyo nyene birahambaye. Mwene wabo na Nestori yitwa Koba avuga ati: “Nkiri umuyabaga nari ntandukanye n’abo tuvukana. Narakubagana cane. Hari umukurambere akiri muto yambereye akarorero keza. Yarantahura kandi ntiyancira urubanza. Yaramfashije cane kugaruka kuri Yehova.”

Ubu, Nestori na Koba na mushiki wabo Mari bakorera mu karere ka kure. Koba avuga ati: “Ubu ndahimbawe vy’ukuri!”

 “Abana banje babandanya kugendera mu kuri”

Ibiro vy’ishami birafasha abavyeyi kumenyereza abana babo mu gutumira abakiri bato mu bikorwa biteza imbere Ubwami. Umwe mu bagize Komite y’ishami avuga ati: “Turakunda urwaruka rwacu, ni co gituma tugerageza kubafata mu mugongo kugira bashikire imigambi bafise ijanye no gukorera Imana.”

Ivyabona bo muri Jeworojiya barakoranye n’abubatsi mvamakungu mu kwubaka Ingoro y’amateraniro y’i Tbilisi

Gukorana n’abavukanyi bahumuye usanga ari ikintu c’intibagirwa ku bakiri bato. Mamuka yarakoranye n’abubatsi mvamakungu mu kwubaka Ingoro y’amateraniro y’i Tbilisi. Avuga ati: “Gukorana n’abo bavukanyi vyarampaye akaryo keza cane ko kwigira ku bandi. Uretse ubuhinga nahigiye, vyaramfashije no gutera imbere mu kwizera.”

Ubumwe mu miryango, indemesho z’abakurambere n’akarorero keza abavukanyi batanga vyarafashije cane abakiri bato bo muri Jeworojiya. Abavyeyi babo biyumva nka kumwe kw’intumwa Yohani, uwanditse ati: “Nta kindi mfise contera gukenguruka kiruta ibi bintu: ni uko nokwumva ko abana banje babandanya kugendera mu kuri.”​—3 Yoh. 4.

Guhindura ibitabu mu zindi ndimi

Mu 2013, Inama Nyobozi yarasavye amashami yose kuraba ko hoba hakenewe ibitabu mu zindi ndimi zivugwa mu vyibare vyayo. Intumbero yari iy’uko inkuru nziza yoshikira abantu benshi kuruta.

Ishami rya Jeworojiya ryaciye ritangura guhindura ibitabu mu gisvani no mu kimingreliya, indimi zigomba gusa n’ikijeworojiya ku buryo bamwe babona ko ari ubundi buryo bwo kwatura ikijeworojiya.

 Abatsimvyi b’abanyamwete b’i Svaneti banditse bati: “Abanyasvani barakunda ibintu vy’Imana kandi barubaha cane Bibiliya. Mbere n’abahora banka kwakira ibitabu vyacu basigaye bavyakira kubera biri mu rurimi rwabo kavukire.”

Abamamaji bavuga ikimingreliya bararyohewe cane igihe batangura kugira amakoraniro mu rurimi bonse. Umutsimvyi akiri muto yitwa Giga avuga ati: “Ubu mu makoraniro ndatanga inyishu mu majambo yanje. Sindinda guhindura mu rundi rurimi ivyiyumviro ngira nshikirize.”

 Zuri, umukurambere mw’ishengero ry’ikimingreliya riri i Tkaia, avuga ati: “Nariboneye ibintu vyinshi mu buzima, vyaba vyiza canke bibi, ariko nta na kimwe cigeze kinkoroza amosozi. Mugabo igihe ku makoraniro twaririmba indirimbo z’Ubwami z’ikimingreliya ari ryo rya mbere, abari aho bose bararize, naje ntasigaye inyuma.”

Ibintu vy’intibagirwa biherutse kuba

Ikindi kintu c’intibagirwa muri kahise k’Ivyabona bo muri Jeworojiya cabaye ku wa gatandatu itariki 6 Ndamukiza 2013. Ico gihe umuvukanyi David Splane wo mu Nama Nyobozi yarashikirije insiguro yo kwegurira Imana inyubakwa z’ishami zari zasubiwemwo, Ingoro y’amateraniro n’inyubakwa y’amashure y’ivya Bibiliya.  Ivyabona baho barahaye indaro abashitsi 338 bari bavuye mu bihugu 24.

Bukeye, umuvukanyi Splane yaratanze insiguro idasanzwe yakurikiwe n’abantu 15.200, ushizemwo n’abayikurikiye biciye ku buhinga bwa none bari mu bindi bibanza. Ryari ryo rya mbere muri Jeworojiya habereye ikoraniro ririmwo abantu benshi bavuye mu bindi bihugu. Abavukanyi barakozwe ku mutima cane n’umunezero hamwe n’indemesho vyaharangwa. Umusore umwe yavuze ati: “Ubu ndiboneye ingene isi nshasha izoba imeze.”

Kwegurira Imana ibiro vy’ishami i Tbilisi mu 2013

Ishure ry’ivya Bibiliya ry’abakirisu bubakanye, ubu rikaba ryitwa Ishure ry’abamamaji b’Ubwami, ryarabereye umuhezagiro udasanzwe abasavyi ba Yehova bo muri Jeworojiya. Kuva mu 2013, abamamaji 200 ni bo bamaze gusohoka iryo shure. Abaryitavye baremera kuja gukorera aho bikenewe hose kubera bakenguruka ukumenyerezwa baronse.

‘Baramiriza ku biri imbere’

Inkuru nziza yarakwiragiye muri Jeworojiya bivuye ku mwete w’abamamaji bo mu ntango. Yehova yarahezagiye cane urukundo bamukunda n’urwo bakunda bagenzi babo, ukwizera kwabo, uburindutsi bwabo hamwe n’agatima ko kwitanga.

Abamamaji barenga 18.000 bo muri Jeworojiya barahimbarwa no kubandanya igikorwa barazwe n’ababitangiye imbere, kandi barafasha ababanyi babo kwibonera ko Ijambo ry’Imana riri n’ububasha.​— Flp. 3:13; 4:13.

Komite y’ishami ya Jeworojiya: Wayne Tomchuk, Levani Kopaliani, Joni Shalamberidze, Michael E. Jones