Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Igitabu c’umwaka c’Ivyabona vya Yehova 2017

Jeworojiya

Jeworojiya

WA MUGANI wa Yezu w’umwambiro wanyegejwe mu gikandu, urerekana neza ukuntu ubutumwa bw’Ubwami bwakwiragiye muri Jeworojiya. (Mat. 13:33) Cokimwe n’uwo mwambiro, mu ntango iterambere ntiryashotse ryibonekeza. Ariko bidatevye, ubutumwa bw’Ubwami bwarakwiragiye hose, buranatuma abantu benshi bahinduka.

Niwisomere inkuru ikora ku mutima y’ukuntu abasavyi b’Imana bo muri Jeworojiya bagaragaje urukundo, ukwizera, ukudahemuka, ukwibwiriza n’umutima rugabo “mu gihe ciza [no] mu gihe kigoye.”​—2 Tim. 4:2.

IBIRI MURI IKI GIHIMBA

Ibiranga Jeworojiya

Niwirabire muri make ibiranga ico gihugu kiri ku nkengera y’ikiyaga Cirabura, abantu baho, imico yaho n’ururimi rwaho ata ho ruhuriye n’izindi.

Kurondera abanyotewe ukuri

Abantu b’umutima ukenguruka bigiye ukuri kwo muri Bibiliya mu tundi turere baraje kwamamaza Ubwami muri Jeworojiya.

Amakoraniro yarafashije bose gukomera mu kwizera

Amakoraniro n’ibitabu vy’ikijeworojiya vyafashije gute mw’iterambere ryabaye muri Jeworojiya?

Naripfuza guhinduka

Davit Samkharadze amaze kurangiza ikiringo ciwe mu gisirikare, yarasavye Imana ngo imufashe guhinduka. Bukeye, yarabonanye n’Ivyabona vya Yehova.

Narihetse kuri Yehova

Tamazi Biblaia yarasavye Imana ngo imuyobore imbere y’uko yimukira mu kindi gisagara kandi yaramuyoboye.

“Ku Mana vyose birashoboka”

Igihe Natela Grigoriadis yariko arafasha ibindi Vyabona gusohora ibitabu vy’ikijeworojiya, yarahuye n’intambamyi isa n’iyidashobora kuva mu nzira.

Bibiliya mu kijeworojiya

Bivugwa yuko ivyandikano vya Bibiliya vyo mu kijeworojiya ca kera vyanditswe nko hagati mu kinjana ca gatanu inyuma ya Kristu canke imbere yaho.

“Imana yaguma ikuza.”​—1 Kor. 3:6.

Jeworojiya imaze kwikukira, Ivyabona vya Yehova baciye batera imbere bimwe bitangaje.

Abungere beza baramenyereje abandi

Inyuma y’aho intwaro y’abakomunisita itembagarijwe, Ivyabona batunganije gute amashengero yabo, amakoraniro, amahwaniro n’igikorwa co guhindura ibitabu?

Vyaranse ko ayishira hasi!

Badri Kopaliani yari ashashaye gusoma Bibiliya yari aherutse kuronka ku buryo yasavye ikonje kugira aheze kuyisoma.

Murazi aho twabarondereye?

Hatarahera n’umwaka Artur Gerekhelia abatijwe, yarimukiye ahari hakenewe abamamaji.

Nabona ko ata kindi nkeneye

Madona Kankia yahoze ari umunywanyi akomeye w’umugambwe w’abakomunisita muri Jeworojiya, ariko yahisemwo guhindura ubuzima.

Urukundo nyakuri ntirwigera runanirwa

Mu gihe c’intambara y’i Abkhazia, Igor Ochigava na Gizo Narmania barafashije Ivyabona bagenzi babo hamwe n’abandi bantu kuronka ibifungurwa vy’umubiri n’ivy’umutima.

Nariboneye ivyo Bibiliya ivuga!

Naho Pepo Devidze yari afise amakenga ku Vyabona vya Yehova, yarakurikije impanuro nyina wiwe amuhaye, ati: “Uragenda wirabire ivyo bigisha.”

Imihezagiro “mu gihe ciza [no] mu gihe kigoye.”​—2 Tim. 4:2.

Muri iyo myaka igitigiri c’abamamaji carongerekanye ningoga, ariko haciye haduka uruhamo batari biteze.

Iterabwoba ntiryababujije gukorera Yehova

Abantu bavyakiriye gute igihe Ivyabona bo muri Jeworojiya bariko barakubagurwa?

“Iyo ni yo ntoranwa y’abasavyi ba Yehova.”​—Yes. 54:17.

Abamamaji bagira akigoro ko kwagura umurimo baribonera ko Yehova abahezagira.

Baributse Umuremyi wabo Ahambaye

Ica gatatu c’abatsimvyi bo muri Jeworojiya usanga bafise imyaka 25 canke munsi yayo.

Abakirde bakira ukuri

Abantu bubaha Imana baranezerwa no kwumva ukuri mu rurimi bonse.

Urukundo nta kirutangira

Abatamakazi babiri bariboneye ko Ivyabona bakundana.