Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Ihwaniro ry’Abatohoji ba Bibiliya ryabereye i Tacoma muri Amerika

Haraciye imyaka ijana kuva mu 1917

Haraciye imyaka ijana kuva mu 1917

UMUNARA W’INDERETSI wo ku wa 1 Nzero 1917 wavuze uti: “Umwaka mushasha utanguranye n’intureka zikomeye, uruhagarara n’ugusesa amaraso.” Emwe, ya Ntambara ya mbere y’isi yose yariko irabandanya gutikiza inganda i Buraya.

Naho Abatohoji ba Bibiliya batari bwatahure neza ico kutagira uruhara mu ntambara bisobanura, benshi muri bo barakoze ibishoboka kugira ntibagirwe n’amaraso. Nk’akarorero, mu Bwongereza, uwitwa Stanley Willis w’imyaka 19 yari yariyemeje kutaja mu gisoda. Imbere y’uko arenguka  muri sentare, yanditse ati: “Ni iteka ridasanzwe kuba ndonse aka karyo ko gushinga intahe. Mu gitondo Koloneli yambwiye ko baza kuntegeka kwambara impuzu z’igisoda, nanse ngaca ncirwa urubanza na sentare ya gisirikare.”

Stanley yaranse, baca bamucira igihano co gukora ibikorwa vy’inguvu ari mu gasho, ariko ntiyaciye yihebura. Inyuma y’amezi abiri, yanditse ati: “Bivuye kuri ya ‘mpwemu y’ububasha’ ukuri gutanga, umuntu arashobora kwihanganira . . . ibintu abandi batoshobora kwihanganira.” Yarakoresheje neza ikiringo yamaze mw’ibohero. Mu nyuma yavuze ati: “Kimwe mu vyiza novuga ko nakuye muri ivyo bigeragezo, ni uko naronse umwanya uhagije wo gusenga, kuzirikana no kwiyigisha.”

Bidatevye, Amerika yaratangaje ko yinjiye mu ntambara. Mw’ijambo Prezida Woodrow Wilson yashikirije abashingamateka itariki 2 Ndamukiza 1917, yarabasavye ko bokwemeza yuko Amerika yinjiye mu ntambara n’Ubudagi. Inyuma y’imisi ine, Amerika yarinjiye muri iyo ntambara. Abakirisu bo muri Amerika bari bagiye guhangana n’ikibazo co kuja mu gisoda.

Kubera yuko hari hakenewe abasoda benshi, muri Rusama leta yaratoye itegeko rishiraho Urwego rujejwe gucagura abaja mu gisoda. Inyuma y’ukwezi kumwe, haragiyeho itegeko rigenga ivyo gusuma urusaku. Iryo tegeko rya mbere ryaraha leta uburenganzira bwo gushira umuntu mu gisoda ku nguvu, irya kabiri na ryo ryatuma abarwanya uwo mugambi bagirwa n’icaha. Abansi b’ukuri ntibatevye kwitwaza ayo mategeko kugira bategurire ivyago abasavyi ba Yehova b’abanyamahoro.​—Zab. 94:20.

Abatohoji ba Bibiliya ntibatangajwe n’iyo ntambara. Bari bamaze imyaka mirongo bereka abantu ubuhanuzi bwo muri Bibiliya bwari bwaravuze ko ivyo bintu vyobaye. Ariko  benshi baratangajwe n’ukutumvikana kwaciye kwaduka mu basavyi ba Yehova bamwebamwe.

Ikiringo c’ugusuzumwa

Inyuma gatoyi y’urupfu rwa Charles Taze Russell, muri Amerika haradutse ingorane. Ikibazo nyamukuru cari kijanye n’uwari kubandanya ahagarikira ishirahamwe. Mu 1884 umuvukanyi Russell yari yarandikishije mu mategeko ishirahamwe Zion’s Watch Tower Tract Society, kandi ni we yariserukira imbere y’amategeko gushika apfuye muri Gitugutu 1916. Igihe Joseph Rutherford yamusubirira, bakeyi mu bavukanyi bari bajejwe amabanga, ushizemwo bane mu bari bagize urwego nshingwantwaro, baciye bagira ishari.

Abo bane hamwe n’abandi batari bake, ntibashima ukuntu umuvukanyi Rutherford yakora. Kimwe mu bibazo vyari bihari cari ikijanye n’umucungezi w’umuzunguruko yitwa Paul Johnson.

Imbere gatoyi y’uko umuvukanyi Russell apfa, yari yararungitse Johnson mu Bwongereza ngo aje guserukira ishirahamwe. Johnson yategerezwa kwamamaza, kugendera amashengero no gutanga raporo y’ukuntu igikorwa kigenda muri ako karere. Igihe yashikayo muri Munyonyo 1916, abavukanyi baho bamwakiranye igishika. Ikibabaje, icubahiro cinshi abavukanyi bamuhaye catumye yishira hejuru, atangura kwiyumvira ko ari we azosubirira Russell.

Johnson yarihaye uburenganzira bwo kwirukana Abanyabeteli bo mu Bwongereza batari bamushigikiye. Yaragerageje no kwigarurira amahera yari kuri konte y’ishirahamwe i Londres. Bigeze aho, Rutherford yaciye amusaba kugaruka muri Amerika.

Johnson yaragarutse i Brooklyn, ariko aho guca bugufi ngo yemere gukosorwa, yagumye arondera kwumvisha umuvukanyi Rutherford ko yomureka agasubira mu Bwongereza kubandanya igikorwa ciwe. Abonye ata kivuyemwo,  yaciye aja mu matwi abagize urwego nshingwantwaro, kandi bane muri bo baramushigikiye.

Umuvukanyi Rutherford yaciye abogoza abo bagabo kuko yiketse ko bazohava barondera kwigarurira amahera y’ishirahamwe yari muri Amerika, nk’uko Johnson yari yabigerageje mu Bwongereza. Amategeko ya leta yasaba ko umwe wese mu bagize urwego nshingwantwaro atorwa buri mwaka n’abanywanyi b’ishirahamwe. Ariko rero, kw’iteraniro ishirahamwe ryari ryagize itariki 6 Nzero 1917, batatu gusa mu bagize urwo rwego ni bo bari batowe, ari bo Joseph Rutherford, Andrew Pierson na William Van Amburgh. Uwa mbere yari umukuru w’ishirahamwe, uwukurikira akaba icegera ciwe, uwa gatatu na we umunyamabanga akaba n’umunyabigega. Nta bari batowe ngo baje mu bibanza bine vyari bisigaye. Abari bahoze muri ivyo bibanza, ni ukuvuga ba bagabo bane, bari batowe mu mwaka wahera, kandi hari abiyumvira ko bociye baguma muri ivyo bibanza ubuzima bwabo bwose. Yamara rero, kubera yuko muri uwo mwaka batari batowe, amategeko ntiyari akibemerera kuba mu bagize urwo rwego! Ku bw’ivyo, muri Mukakaro 1917, umuvukanyi Rutherford yarakoresheje uburenganzira ahabwa n’amategeko, aragena abandi bagabo b’abizigirwa bane babasubirira.

Nk’uko vyari vyitezwe, ba bagabo bane baciye babambarwa, baca batangura urugamba rwo kurondera ko basubira muri vya bibanza. Ariko vyarabataye ku w’amazi. Naho hariho ababakurikiye bagashinga n’ayandi mashirahamwe, Abatohoji ba Bibiliya benshi bagumye ari intahemuka, kandi ba bagabo ntibigeze basubizwa muri vya bibanza.

Ingorane ntizababujije gutera imbere

Muri ico gihe, umuvukanyi Rutherford n’abandi bavukanyi b’intahemuka bo kuri Beteli babandanije guteza imbere ivyungura Ubwami. Igitigiri c’abacungezi b’ingenzi carongerekanye kiva kuri 69 gishika kuri 93. Igitigiri c’abatsimvyi basanzwe na co carongerekanye kiva ku 372 gishika ku  461. Vyongeye, haratanguye kugenwa abatsimvyi bafasha. Amashengero amwamwe yari afise abatsimvyi bafasha bashika 100.

Ku wa 17 Mukakaro 1917, harasohowe igitabu gishasha Akayobera karangizwa. Mu mpera z’uwo mwaka, ivyari vyacapuwe vyose vyari vyaheze. Baciye basaba ishirahamwe ryaducapurira ngo ridusohorere ibindi 850.000. *

Umugambi wo gutunganya bushasha ibikorwa vya Beteli wari watangujwe n’umuvukanyi Russell mu 1916 wararangiye mu 1917. Muri Kigarama uwo mwaka nyene, Umunara w’Inderetsi wavuze uti: “Umugambi wo gutunganya bushasha ibikorwa vya Beteli . . . wararangiye, kandi ubu ibintu biriko biragenda neza nka kurya nyene bigenda mw’ishirahamwe ryose ritunganijwe neza . . . Abagize umuryango wa Beteli baratahura ko kuba muri uwo muryango atari uburenganzira bafise, ahubwo ko ari agateka batewe.”

Muri Nyakanga 1917, Umunara w’Inderetsi wavuze uti: “Kuva itariki 1 Nzero, buri kwezi hagiye haraba iyongerekana [ry’ibitabu dutanga] ugereranije n’ukwo kwezi nyene kwo mu mwaka wa 1916 . . . Ico ni ikimenyamenya gikomeye kitwereka ko Umukama ariko arahezagira igikorwa kirangurirwa hano i Brooklyn.”

Isuzumwa ntiryari bwarangire

Abansi bari birukanywe mw’ishirahamwe, kandi ivyavuye mu matora yabaye mu mashengero (referendum) bigasohorwa no mu Munara w’Inderetsi, vyarerekanye ko abavukanyi benshi bari bashigikiye Rutherford n’abo bakorana. Ariko ikiringo c’ugusuzumwa nticari bwarangire. Naho umwaka wa 1918 watanguye neza, wabaye co gihe c’umwiza kuruta ibindi vyose muri kahise k’ishirahamwe.

^ ing. 18 Gushika mu 1920, ibitabu vyacu vyose vyacapurwa n’amashirahamwe y’ubudandaji.