Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Igitabu c’umwaka c’Ivyabona vya Yehova 2017

 IBIKURUBIKURU VYARANZE UMWAKA UHEZE

“Sinari bwabone ababanyi beza nkamwe!”

“Sinari bwabone ababanyi beza nkamwe!”

KW’IGENEKEREZO rya 7 n’irya 8 Rusama 2016, uruyogoyogo rwari rwinshi mu kibanza bakiriramwo abantu ku cicaro gikuru c’Ivyabona vya Yehova kiri i Brooklyn muri New York. Naho batari basanzwe batembereza abashitsi ku wa gatandatu no ku wa mungu, ico gihe abantu baba mu micungararo ya Beteli bari batumiwe kuza kuraba iratiro ryacu ry’ivya Bibiliya.

Isekeza ryo kubatumira ryarashinze intahe nziza mu kibano kandi ryararemesheje abarigizemwo uruhara. Barakozwe ku mutima cane no kwumva ibintu vyiza ababanyi bacu bo kuva kera batuvugako.

 Umugabo umwe yavuze ati: “Nabaye mu mihana myinshi [yegereye Beteli] kuva mu za 60, ariko nta babanyi beza nkamwe nari bwabone. Tuzobakumbura cane. Ntitwashaka ko mugenda.”

Umugore umwe na we yavuze ati: “Aka karere ntikari gutera imbere iyo ataba mwebwe. Twarahimbawe cane no kubana namwe muri iyi myaka yose.”

Benshi mu batsimvyi bakoreye muri ico cibare barahimbawe n’ukuntu abo babanyi babakiranye urweze. Umushingantahe ari mw’ishirahamwe riharanira umubano mwiza muri ako karere yarakengurukiye cane ishirahamwe ryacu, yongera avuga ko ababaye kubona atariho azoba ari muri ico gihe imiryango izoba yugururiwe abipfuza gutembera.

Ntiworaba ivyiza vyavuyemwo. Muri iyo misi ibiri, abantu 48 batari Ivyabona baraje kuraba iryo ratiro ry’ivya Bibiliya. Muri ico gihe, hari Abanyabeteli baza barabaha ikaze, bakabaganiriza.

Umwigeme yitwa Sally yamaze nk’iminuta 30 yose muri iryo ratiro. Igihe yashika, yahasanze abatsimvyi bari bamutumiye. Sally yavuze ko atari azi yuko ng’aho hariho iratiro ry’ivya Bibiliya. Abo batsimvyi baramubwiye ko baryohewe no guhura n’uwukiri muto w’incabwenge yubaha Bibiliya. Sally yababwiye ati: “Bibiliya irakenewe cane. Ni co gitabu conyene kitubwira ivyerekeye Imana. Ni ngirakamaro mu buzima.”

Sally yavuze ko gukunda Bibiliya vyatumye yiga ikilatini n’ikigiriki be n’uko akunda cane igikorwa c’ubuhinduzi. Yavuze kandi ko umuhinduzi mwiza yirinda guhengamira ku vyiyumviro vyiwe igihe ashira  igisomwa mu rundi rurimi. Igihe abo batsimvyi bamubwira ko urubuga rwacu rwa jw.org ruriko ibintu bishingiye kuri Bibiliya mu ndimi zirenga 800, yaraguye mu gahundwe. Igihe na ho bamubwira ko abahinduye Bibiliya bagiye barakuramwo izina rya Yehova, yarababaye aca ababaza ati: “Barikuriyemwo iki?” Hageze ko ataha, yavuze ati: “Sinari bwabone ababanyi beza nkamwe!”

Bukeye ku wa mbere, hari umukuru w’idini yasanze Umunyabeteli yitwa John aho yariko aramamaza ku mugaragaro hafi ya Beteli. Yamubwiye ko yanezerejwe cane no gutembera kuri Beteli be n’uko ashima ukuntu twisunga Bibiliya. Haciye akanya, John yagiye yumva uwo mukuru w’idini avuga ati: “Ivyabona murambabaje!” John yarazazaniwe aca aramubaza igituma. Uri uwundi ati: “Kubera mugira mwimuke! NIMUGUME NG’AHA! Nimugure amazu manini, canke mwubake ibindi vyose mushaka, ariko mugume ng’aha. Ni mwe mutuma iki gisagara cacu gitekana. Ndababaye kubona mugiye!”

Muri rusangi, iryo sekeza hamwe n’ako karyo ko kuraba iratiro ryacu ry’ivya Bibiliya vyarashinze intahe nziza mu kibano, kandi izina ry’Imana ryaramenyekanye kuruta uko vyahora.