Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Igitabu c’umwaka c’Ivyabona vya Yehova 2017

 IBIKURUBIKURU VYARANZE UMWAKA UHEZE

Ikoraniro rishasha ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu

Ikoraniro rishasha ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu

HARI kw’igenekerezo rya 3 Gitugutu 2015 kuri rya koraniro ishirahamwe ryacu rigira buri mwaka. Ico gihe umuvukanyi Anthony Morris wo mu Nama Nyobozi yaratangaje ko Ishure ry’ubusuku bwa gitewokarasi, Ikoraniro ry’umurimo n’Inyigisho ya Bibiliya y’ishengero bigiye gusubirirwa n’ikoraniro rimwe ryitwa Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu. Yaravuze kandi ko Igikorwa dukorera Ubwami cari kigiye gusubirirwa n’agatabu gashasha k’impapuro umunani kitwa Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu. Ako gatabu karimwo urutonde rwa buri ndwi rw’iryo koraniro hamwe n’amafoto afasha umuntu gutahura neza ivyo asoma muri Bibiliya, kandi gasohoka buri kwezi.

Iryo koraniro rishasha rigizwe n’ibihimba bitatu nyamukuru:

  1.   Ubutunzi bwo mw’Ijambo ry’Imana. Ico gihimba gitangurwa n’insiguro y’iminuta cumi ishingiye ku busomyi bwa Bibiliya bw’iyo ndwi no ku mashusho ari mu gatabu k’ikoraniro. Haca hakurikira ikiganiro c’ibibazo n’inyishu kimara iminuta umunani kivuga ngo “Ducukure ubutunzi bwo muri Bibiliya” gishingiye ku busomyi bwa Bibiliya bw’iyo ndwi. Gica gikurikirwa n’igisomwa ca Bibiliya kimara iminuta ine.

  2. Niwijukire igikorwa co mu ndimiro. Muri ico gihimba, abanyeshure batatu barerekana ukuntu bigisha umuntu bahuye irya mbere, uwo basubiye kuraba n’uwo basanzwe biga Bibiliya.

  3. Ubuzima bw’umukirisu. Ico gihimba kirerekana ukuntu twoshira mu ngiro ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya mu buzima bwa misi yose. Ikintu nyamukuru kiranga ico gihimba ni Inyigisho ya Bibiliya y’ishengero igizwe n’ibibazo n’inyishu.

Abamamaji bo kw’isi yose baravuze ko bakenguruka inyigisho baronka kuri iryo koraniro. Umuvukanyi umwe wo muri Ostraliya yanditse ati: “Ikoraniro ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu riraryoshe cane! Ivyo twiga birahuye cane n’ivyo dukeneye mu buzima, kandi uburyo bwo gutanguza ibiganiro buroroshe. Iryo koraniro rihera ata wari avyiteze kuko ibiganiro ari bigufibigufi, bidomako kandi biryoshe, canecane kubera amavidewo n’ibiganiro vy’abana.”

Hari inama y’abakurambere yo mu Butaliyano yanditse iti: “Twarabonye ko iri koraniro rishasha risaba ko twese twitegura neza, ivyo bikaba vyongereza akanovera k’inyigisho. Iryo koraniro riragaragaza ko Yehova aguma aryohora ukuntu yigisha abasavyi biwe. Umwamamaji umwe w’imyaka 15 yavuze ati: ‘Kare ntivyanyorohera  gukurikira neza amakoraniro yose. Ariko iri koraniro rishasha ryaramfashije gukurikira nitonze no kwitegura neza nkiri muhira.’”

Umuryango umwe wo muri Otrishe wanditse uti: “Gusoma igisomwa ca Bibiliya c’umushamvu turi kumwe n’agakobwa kacu k’imyaka cumi ntivyatworohera. Ariko igihimba kivuga ngo ‘Ubutunzi bwo mw’Ijambo ry’Imana’ caraduhaye akaryo ko kwishura mu makoraniro ata kwitinya. Twese ubu turaryoherwa no gutegura igisomwa ca Bibiliya. N’ikirushirije, turabona ko agakobwa kacu kariko karatera imbere.”

Ines wo mu Budagi avuga ati: “Narabonye ko nkwiye gutegura ivyo tuzokwiga kw’ikoraniro kandi nkabizirikanako cane. Sinahora ngira ubushakashatsi bwinshi ukuraho. Ubucuti mfitaniye na Yehova bwararushirije gukomera. Isi ya Shetani iranduhisha cane, ariko amakoraniro arantera intege, agatuma ntatana n’akabando.”

Amashengero yo mu Mazinga ya Salomo araryoherwa cane n’iryo koraniro rishasha kandi nta ko atagira ngo aryungukireko. Menshi usanga ari mu turere tutagiramwo umuyagankuba canke internet, kandi abavukanyi baho batunzwe n’uburimyi. None baronka gute amavidewo dukoresha mu makoraniro buri kwezi, kandi bakura hehe ivyuma vyo kuyaraba? Abamamaji bo mw’ishengero rimwe ryo mw’izinga rya Malaita barigiriye umugambi wo kurimira hamwe inazi. Amahera yavuyemwo baciye bayatanga mw’ishengero kugira bagure akuma kabayabaye kerekana amavidewo gakoreshwa n’umuyagankuba uva ku mishwarara y’izuba. Kugira na ho baronke amavidewo bakoresha buri kwezi, barafata urugendo bakaja kuyavoma mu gisagara ca hafi kirimwo internet, bagaca bayahanahana.

 Umuvukanyi umwe wo muri Amerika yanditse ati: “Birangora gutahura ikintu iyo ntakibona n’amaso. Iyo ngorane ndayimaranye imyaka irenga 40. Kugira ntahure ikintu ku buryo nshobora kugisigurira uwundi, bisaba ko ndagisoma nka kangahe. Ndashimiye Inama Nyobozi kubona ituronsa amavidewo n’amashusho bidufasha kwiga. Amavidewo yerekana incamake y’ibitabu vyo muri Bibiliya araryoshe cane. Amashusho ari mu gatabu k’ikoraniro na yo yaje hageze! Biraboneka ko Yehova yahezagiye utwigoro mugira kugira mufashe abasavyi biwe. Ndabakengurukiye cane.”

Malawi