Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Igitabu c’umwaka c’Ivyabona vya Yehova 2017

Kolombiya

 IBIKURUBIKURU VYARANZE UMWAKA UHEZE

Gushira imbere igikorwa co kwamamaza

Gushira imbere igikorwa co kwamamaza

KU WA gatatu itariki 23 Nyakanga 2015, Inama Nyobozi yaramenyesheje umuryango wa Beteli wo kw’isi yose amahinduka yariko aragirwa mu ntumbero yo gukoresha neza intererano turonka. Ku wa gatandatu itariki 3 Gitugutu 2015, Inama Nyobozi yaciye itangaza iti: “Mu Bafilipi 1:10 haturemesha ‘kwiyemeza neza ibihambaye kuruta ibindi.’ Twisunze iyo mpanuro iranga ubukerebutsi, twebwe [Inama Nyobozi] twipfuza gushira imbere canecane ibikorwa bituma abasavyi b’Imana bakomeza ubucuti bafitaniye na yo kandi bigateza imbere igikorwa co kwamamaza kw’isi yose.”

 Mu nyuma, Stephen Lett wo mu Nama Nyobozi yavugiye kuri ya televiziyo yacu ati: “Inama Nyobozi iritwararika cane guteza imbere ivyungura Ubwami mu ndimiro ku buryo twasubiye kwihweza ukuntu twogabanya amahera amashami akoresha, kugira twongereze ayakoreshwa mu ndimiro. Nk’akarorero, ibikorwa bimwebimwe vya misi yose vyari bimaze igihe bikorwa muri Beteli vyarabaganijwe canke birafutwa. Ivyo bizotuma igitigiri c’Abanyabeteli kigabanuka.”

Ku bw’ivyo, kuva muri Nyakanga 2015, Abanyabeteli bashika 5.500 bo kw’isi yose bararungitswe mu ndimiro. Naho ayo mahinduka atari yoroshe, biraboneka ko Yehova yayahezagiye kandi vyaratumye igikorwa co kwamamaza no kwigisha gitera imbere.

Hari umugabo n’umugore bo muri Beteli yo muri Sri Lanka barungitswe mu ndimiro. Bavuga ko iryo hinduka ryabahaye akaryo ko kwerekana ko bizigira Yehova n’ishirahamwe ryiwe. Banditse bati: “Ntitwari tuzi ico kazoza katubikiye. Ariko twari tuzi neza ko Yehova atazoduheba. Twaramusavye rero duti: ‘Uko ibintu vyogenda kwose, uzodufashe gukora ibishoboka kugira twese tugume turi abatsimvyi basanzwe.’ Mu kwezi kwa mbere twari dufise uduhera dukeyi, ariko twarabonye ko Yehova atwitwararika. Ubu turafise akazi katuronsa ivyo dukeneye. Dufise ibikorwa vyinshi: aho twovuga nk’udukorwa two muhira, akazi n’ubutsimvyi. Ariko turakoresha neza umwanya wacu kubera ukumenyerezwa twaronkeye muri Beteli. Gufasha abandi kumenya ukuri biraryoshe cane, kandi turahimbawe no kuba tubikora turi abatsimvyi.”

 Bamwe mu bahoze ari Abanyabeteli muri Kolombiya barize urundi rurimi, maze barimukira mu turere twa kure kugira baje kubwira inkuru nziza abantu baho. Amashengero bagiyemwo na yo nyene yarahatoreye akoyoko. Ku bijanye n’umugabo n’umugore barungitswe mw’ishengero rimwe, umucungezi w’umuzunguruko wabo yavuze ati: “Abavukanyi bo mw’ishengero barakenguruka ukuntu babafasha. Ishengero risigaye ryitabira cane igikorwa co mu ndimiro, kandi abavukanyi bariko baramenyerezwa kwitwararika ibikorwa bitandukanye vyo mw’ishengero.” Benshi mu bahoze ari Abanyabeteli basigaye bafasha kuri Beteli rimwe mu ndwi canke akarenga.

Umuvukanyi umwe yari amaze imyaka 31 kuri Beteli yo mu Buyapani yarungitswe mw’ishengero ryarimwo abakurambere babiri gusa. Kubera yuko iryo shengero ryari mu gusanura Ingoro y’Ubwami, yabaye arabangira kurondera akazi mu ndwi zibiri. Ariko imbere y’uko batangura gusanura, mu karere ka Kumamoto iryo shengero ririmwo haciye haba nyamugigima ikomeye. Yarashoboye guhagarikira igikorwa co gutabara no kuremesha abari bashikiwe n’ivyo vyago kubera ata kazi yari afise. Avuga ati: “Ntereje amaso inyuma, novuga ko Yehova yandungitse ahantu abona ko nkenewe cane.”

Phil na Sugar bahoze bakorera kw’ishami rya Ostralaziya. Bavuga bati: “Igihe twahindurirwa igikorwa, twaciye twiyemeza kugumana ubuzima bubayabaye. Twarasavye Yehova ngo adufashe gufata ingingo nziza yongere ahezagire ingingo zose dufata. Twaripfuza cane  kuja kwamamaza mu kindi gihugu. Nta gukeka ko Yehova yahezagiye ingingo twafashe yongera aragorora inzira yacu kugira tumukorere n’umutima wacu wose!” Ubu bari mu mugwi w’icongereza mw’izinga rya Samal i Davao muri Filipine, ukaba urimwo abamamaji 34 n’abatsimvyi basanzwe 9. Bafise abantu 120 bipfuza ko babagendera. Bavuga kandi bati: “Hariho ibikorwa vyinshi bihimbaye twokora. Turaryohewe no kuba twarihetse kuri Yehova. Emwe, vyarakomeje ukwizera kwacu vyongera biratuma turushiriza kumukunda!”

Hari mushiki wacu w’umuseribateri wo mu Burusiya yarungitswe kuba umutsimvyi adasanzwe. Yigana ati: “Ubutsimvyi buratuma ngira uruhara rushitse muri ca gikorwa gihambaye kuruta ibindi vyose kandi kitazokwigera gisubirwamwo co kwamamaza Ubwami bw’Imana. Ndahimbarwa cane no gukoreshwa na Yehova.” Ubu afise inyigisho zitandatu. Mu bo yigisha harimwo abava muri Iraki, Nijeriya, Sri Lanka, Siriya na Zambiya.

Zambiya: Abahoze muri Beteli bariko barahabwa ikaze mw’ishengero rishasha

Hari abavukanyi batari bake bahoze muri Beteli yo muri Zambiya barungitswe kuba abatsimvyi basanzwe. Bararyoherwa no kugira uruhara rushitse mu ndimiro. Andrew n’umugore wiwe ni abatsimvyi basanzwe. Andrew avuga ati: “Tukiva muri Beteli, twarigishije abantu babiri gusoma no kwandika. Agahungu k’imyaka cumi twigisha Bibiliya kari mu gutanga ikiganiro cako ca mbere mw’ikoraniro. Umugabo umwe n’umugore wiwe twabwiye inkuru nziza baritavye Icibutso, kandi kuva ico gihe ntibasiba amakoraniro. Ni inyigisho ziteye imbere. Ivyo vyose ntivyari gushoboka iyo tutisunga  ubuyobozi bwa Yehova, tukemera ko adufasha hama tukarindira umuhezagiro wiwe.”

Edson na Artness na bo nyene baba muri Zambiya. Bari bamaze amezi makeyi bubakanye igihe barungikwa mu ndimiro. Artness yigana ati: “Beteli yaratwigishije kudasesagura, kuguma duhimbawe no kutiremereza amadeni. Umwanya twamaze muri Beteli ntiwabaye impfagusa. Imigambi dufise mu murimo wa Yehova twarize kuyihuza n’uko ibintu vyifashe no kwiheka kuri we kugira tuyishikeko. Ukwizera kwacu kwarakomeye kandi turiteguriye kuguma turi intahemuka kuri Yehova.”