Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Igitabu c’umwaka c’Ivyabona vya Yehova 2017

I Warwick muri New York: Icicaro gikuru

Ibikurubikuru vyaranze umwaka uheze

Ibikurubikuru vyaranze umwaka uheze

 UKO ivyago biguma bikurakuranwa muri ino si ya Shetani, abasavyi ba Yehova baguma bafise “vyinshi [ba]kora mu gikorwa c’Umukama.” (1 Kor. 15:58) Raporo zikurikira zirashira ahabona ingene Ivyabona vya Yehova bo kw’isi yose berekana ko ‘bizigira Yehova, bagakora iciza kandi bagakorana ubwizigirwa.’​—Zab. 37:3.

Kwimura icicaro gikuru n’ibiro vy’ishami

Igikorwa co kwagura inyubakwa z’i Wallkill carangiye ku wa 1 Ruhuhuma 2016. Ivyo vyatumye Komite y’ishami rya Amerika, Urwego rujejwe umurimo hamwe n’izindi nzego zo kuri iryo shami vyimukira muri izo nyubakwa nshasha. Vyongeye, umuryango wa Beteli w’i Brooklyn waratanguye kwimukira ku cicaro gikuru gishasha c’i Warwick giheruka kwubakwa.

Ku wa mbere itariki 3 Ndamukiza 2017 ni ho abashitsi  bazotangura gutembera ku cicaro gikuru c’i Warwick. Bazogendera amaratiro atatu ari bonyene, hanyuma bace babaha uwubatembereza ahasigaye. Ayo maratiro ni aya:

  1. “Bibiliya be n’izina ry’Imana.” Iryo ratiro ririmwo Bibiliya z’imbonekarimwe be n’ibimenyamenya vyerekana ko izina ry’Imana rikwiye kuboneka muri Bibiliya.

  2. “Igisata ku bw’izina rya Yehova.” Iryo ratiro ririmwo ibintu vya kera bigize iragi ry’Ivyabona vya Yehova. Rirerekana ingene Yehova yagiye arayobora abasavyi biwe, arabigisha yongera arabashira hamwe kugira bakore ivyo agomba.

  3. “Icicaro gikuru: Ukwizera mu bikorwa.” Ni iratiro ryerekana ivyo amakomite y’Inama Nyobozi akora kugira abasavyi ba Yehova bashobore gukoranira hamwe, kwamamaza, kuronka inyigisho zishingiye kuri Bibiliya no kwerekana urukundo bakundana.

Abashitsi bazohora baratira ijisho ivyo bibanza ari bonyene kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, isaha 2 z’igitondo gushika isaha 10 z’umuhingamo. Bazoca bamara iminuta 20 bariko baratemberezwa mu bice bimwebimwe vy’inyubakwa y’amabiro n’iyindi mirimo hamwe no mu bindi bibanza vy’ikigo ca Beteli. Imisi yo gutemberezwa ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, isaha 2 z’igitondo gushika isaha 5, n’isaha 7 z’umuhingamo gushika isaha 10.

Imbere yo kudutemberera, nubanze uje kuri jw.org urabe ahavuga ngo IBITWEREKEYE > AMABIRO / GUTEMBEREZWA > Leta Zunze Ubumwe za Amerika.

IBIRI MURI IKI GIHIMBA

Gushira imbere igikorwa co kwamamaza

Abahoze ari Abanyabeteli barungitswe mu ndimiro bamenyereye gute ubuzima bushasha?

“Sinari bwabone ababanyi beza nkamwe!”

Kw’igenekerezo rya 7 n’irya 8 Rusama 2016, abantu baraje kugendera iratiro ry’ivya Bibiliya ry’i Brooklyn muri New York. Ivyo vyarashinze intahe nziza mu babanyi.

Ikoraniro rishasha ry’Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu

Muri Nzero 2016, Ishure ry’ubusuku bwa gitewokarasi, Ikoraniro ry’umurimo n’Inyigisho ya Bibiliya y’ishengero vyarasubiriwe n’ikoraniro rimwe ryitwa Ubuzima bwacu n’igikorwa cacu.

Televiziyo yacu ‘iraturemesha cane!’

Televiziyo yacu yatanguye gukora mu 2014 kandi ubu ibiganiro bica kuri yo biraboneka mu ndimi zirenga 90. Abayirorera bayivugako iki?

Kwegurira Imana ibiro vy’amashami

Ukwegurira Imana inyubakwa nshasha z’ishami zo muri Armeniya no muri Kirgistani vyari ibiringo bidasanzwe ku Vyabona bo muri ivyo bihugu.

Raporo y’ivy’imanza yo mu 2016

Ni ibintu ibihe bijanye n’imanza vyashikiye Ivyabona mu 2016?

Udukuru two hirya no hino kw’isi

Udukuru twerekana ibikorwa Ivyabona vya Yehova baranguye muri Arjantine, Belize, Kongo (Kinshasa), Népal, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Ubudagi, Ubuganda, Uburundi n’Ubutaliyano.