Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Igitabu c’umwaka c’Ivyabona vya Yehova 2016

Ostraliya: Bariko bararaba videwo Umugenzi nyakuri ameze gute?

 KWAMAMAZA NO KWIGISHA KW’ISI YOSE

Oseyaniya

Oseyaniya
  • IBIHUGU 29

  • ABANYAGIHUGU 40.642.855

  • ABAMAMAJI 98.353

  • INYIGISHO ZA BIBILIYA 66.022

Agakobwa k’umutima rugabo

Emily ni agakobwa k’imyaka 12 kaba muri Ostraliya. Umusi umwe, umwigisha wako yarabwiye abanyeshure akamaro ko guhitamwo abagenzi beza. Ivyo vyatumye Emily yereka uwo mwigisha wiwe ka kavidewo Umugenzi nyakuri ameze gute? Igihe uwo mwigisha yereka abanyeshure ako kavidewo, baragakurikiranye bitonze. Baciye bamara isaha bariko barakaganirako. Uwo mwigisha  yarerekanye ako kavidewo no mu yandi mashure atari make. Emily yaciye yereka uwo mwigisha wiwe n’abandi banyeshure rwa rubuga rwacu rwa jw.org. Emily avuga ati: “Yehova yarampaye uburindutsi bwo kwereka abanyeshure amajana urubuga rwacu. Yarampezagiye vy’ukuri.”

Ihayanishwa ryabereye mu karere ka kure

Hari abamamaji batanu bagize urugendo rw’amasaha icenda baca mu mabarabara mabimabi yo mu misozi, batwaye ka kantu bashirako ibisohokayandikiro ahantu hariko harabera ihayanishwa i Suai muri Timor oriental. Abantu baratangajwe no kubona ibitabu bishingiye kuri Bibiliya vyo mu ndimi 12 zivugwa muri ako karere, kuko ata bitabu vyinshi bimaze gusohorwa muri izo ndimi canke ugasanga nta n’ibihari. Hari umugore yabonye agatabu kamwe aca avuga atangaye ati: “Uru ni ururimi rwanje!” Ryari ryo rya mbere asoma igitabu mu rurimi yonse bita bunak. Mu misi ine gusa, abo bamamaji batanze ibisohokayandikiro 4.571 kandi abantu benshi cane barabasavye ko boja kubagendera iwabo. Benshi muri bo ntibari bwigere babonana n’Ivyabona vya Yehova. Abana baramaze amasaha bicaye bariko bararaba twa tuvidewo twa Kalebu mu rurimi rwitwa tetun dili. Bamwebamwe baranafashe ku mutwe amajambo y’indirimbo zo muri utwo tuvidewo, bakaza baraziririmba bahimbawe.

Timor oriental: Abana barakunda utuvidewo twa Kalebu

 ‘Ni vyo nyene abanyeshure bari bakeneye’

Abamisiyonari Brian na Roxanne barasavye uruhusha rwo gushira ka kantu k’amapine bashirako ibisohokayandikiro kuri kaminuza imwe yo mw’izinga rya Palaos. Barabonanye n’umuyobozi wa kaminuza maze baramwereka ividewo yo kuri jw.org ivuga ibijanye n’ukuntu twamamaza ku mugaragaro. Baranamusigiye ikopi imwimwe y’ibisohokayandikiro bategekanya gushira kuri ako  kantu k’amapine. Yaciye ababwira ko bakwiye kubonana n’umuyobozi ajejwe imigenderanire n’abanyeshure. Bahejeje kubonana, yababwiye ko hari uwundi bakwiye kubonana, na we akaba ari uwujejwe ivyigwa.

Brian yavuze ati: “Twaraganiriye neza, ariko yaciye asubira kuturungika ku muyobozi wa kaminuza, na we aca atubwira ngo twandike ikete ryo gusaba uruhusha. Twarabaye nk’abacitse intege kubera ukuntu baguma batujuragiza, ariko twararyanditse.”

Palaos: Roxanne na Brian baraganiriye neza n’abanyeshure benshi igihe bashira ka kantu k’amapine hafi ya kaminuza

Brian na Roxanne barasubiye kubonana n’umwe ajejwe ivyigwa kugira bamubaze aho bigeze, ariko batiteze  ko hari ikivamwo. Brian yigana ati: “Twaratangaye cane igihe yatubwira ko yasomye vya bitabu twasiga be n’uko yasanze ari vyiza cane. Yavuze ko ari vyo nyene abanyeshure bari bakeneye.” Emwe, barahawe uruhusha!

Brian abandanya ati: “Wa muyobozi ajejwe imigenderanire n’abanyeshure yaratubwiye ko abanyeshure baba mu ndaro bashobora kubatwara n’imodoka aho bipfuza gusengera hose ku misi ya mungu. Yavuze ati: ‘Nimba bipfuza kuja ku rusengero iwanyu, turashobora kubazana.’ Twe na Roxanne twarakubiswe n’inkuba. Aho kutwankira ivyo twari twasavye, badusavye ko boza barazana abanyeshure ku Ngoro y’Ubwami!”

Umusi wa mbere Brian na Roxanne bashira ka kantu k’amapine kuri iryo shure, batanze ibitabu 65, ibinyamakuru 8 n’udutabu 11. Baranaganiriye neza n’abanyeshure benshi. Uwujejwe ivyigwa n’umuyobozi ajejwe imigenderanire n’abanyeshure babasavye kuzogaruka.

Arereka abakiriya biwe amavidewo yacu

Umunyabeteli yitwa Lipson yari atashe kw’ishami ryo mu mazinga ya Salomo avuye kwamamaza. Ariko ararengana, yarumvise indirimbo y’Ubwami ivugira mw’iduka. Kubera ko yashaka kumenya ivyo ari vyo, yaciye yinjira. Yaratangaye abonye abantu benshi, abato n’abakuze, bariko bararaba rwa ruririmbo rwa 55 ruvuga ngo “Ubuzima budahera buza bwashika!” rwo muri twa tuvidewo twa Kalebu. Urwo ruririmbo ruheze, uwo mudandaza yaciye abwira abo bantu ati: “Hariho iyindi videwo ngomba kubereka.” Yaciye abereka ka kavidewo kavuga ngo Kwiba ni bibi. Ako kavidewo gaheze, yaciye abwira abari ng’aho bose ko batomwiba.

Kubera ko hari abandi benshi bari baje ako kavidewo kamaze gutangura, yaciye ababwira ati: “Ngira  ndabumvishe ururirimbo nkunda cane.” Yaciye asubira kuvuza rwa ruririmbo rwa 55. Ruheze, yaciye abereka ya videwo Ni kubera iki ukwiye kwiga Bibiliya? n’imwe ivuga ngo Ingene dufasha abantu kwiga Bibiliya mu gipijini co mu mazinga ya Salomo.

Amazinga ya Salomo: Arakunda kwereka abakiriya amavidewo yo kuri jw.org

Muri ayo mazinga, ni bake bashobora kuronka internet kubera izimvye kandi ikaba itaboneka cane. Naho atari Icabona ca Yehova, ariko aradufasha kubiba imbuto z’ukuri mu kwereka abakiriya biwe amavidewo yacu.

Yarabonye izina ry’Imana

Imisi yose ku wa mbere, hari umugabo n’umugore wiwe bakunda gushira ka kantu k’amapine bashirako ibisohokayandikiro i Nouméa, umurwa mukuru wa Nouvelle-Calédonie. Umusi umwe, hari umugore w’umunyamasoni yegereye ako kantu k’amapine, aratora igitabu Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki? ata jambo na rimwe  avuze. Haheze inusu y’isaha, yaragarutse afise ca gitabu mu minwe. Yabwiye abo bamamaji ati: “Ehe ico ndabereka.” Yaciye azingurura ico gitabu, ashira urutoke ahanditse izina Yehova, aca avuga ati: “Iri ni ryo zina ry’Imana! Nari maze amayinga ngira ubushakashatsi mu bubiko bw’ibitabu kugira ntahure ukuri kwerekeye Imana. Ni kwo gutora iki gitabu canyu maze nkinjira mu modoka. Ngize ngo ndakizingurura, ikintu ca mbere nabonye ryari izina ry’Imana, Yehova. Naciye mbona ko nkwiye kugaruka kubashimira.” Abo bamamaji baraganiriye neza n’uwo mugore maze baramwereka mu mayagwa y’inyongera y’ico gitabu ahavuga ngo “Ukuntu izina ry’Imana rikoreshwa be n’insobanuro yaryo.” Uwo mugore yavuze ko yipfuza kubandanya ubushakashatsi bwiwe, ariko ubu arazi ko ako kantu k’amapine kama kari ng’aho imisi yose ku wa mbere.