Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Igitabu c’umwaka c’Ivyabona vya Yehova 2016

Uburusiya: Bariko baramamaza i Moscou

 IBIKURUBIKURU VYARANZE UMWAKA UHEZE

Raporo y’ivy’imanza

Raporo y’ivy’imanza

Kwemerwa n’amategeko

Si ngombwa ngo Ivyabona vya Yehova barinde kwemerwa n’amategeko kugira bakorere Imana. Ariko kwemerwa n’amategeko biratuma dushobora kugura canke gukota ibibanza vyo gusengeramwo no kwinjiza mu gihugu ibitabu vyacu.

 • Mu 2004, sentare zo mu Burusiya zarafuse ishirahamwe ry’Ivyabona vya Yehova ry’i Moscou. Ivyo vyatumye abavukanyi bacu b’i Moscou barushiriza guhamwa. Abapolisi barababurabuje, abantu barabakubagura bariko baramamaza, bene ibibanza bagiriramwo amakoraniro barahagarika amasezerano bari baragiraniye, bituma abavukanyi basigara batagira aho basengera. Ingingo yafashwe na ya Sentare y’Abanyaburaya ijejwe kwubahiriza agateka ka zina muntu mu 2010 yaremeje ko Uburusiya bwahonyanze agateka k’Ivyabona vya Yehova  b’i Moscou, ica itegeka ko ishirahamwe ryabo risubira kwemerwa n’amategeko. Turahimbawe no kubamenyesha ko ku wa 27 Rusama 2015, Ishirahamwe ry’Ivyabona vya Yehova ry’i Moscou ryasubiye kwemerwa n’Urwego rw’i Moscou rukukira ubushikiranganji bw’ubutungane bwa leta y’Uburusiya.

Amakori

Amashirahamwe y’Ivyabona vya Yehova yo hirya no hino kw’isi ntariha amakori, nk’uko biri no ku yandi madini menshi n’amashirahamwe y’abagiraneza. Ariko rero, birashika amaleta amwamwe akadusaba amakori.

 • Muri Suwede, abategetsi bemeza ko Beteli ari ishirahamwe ry’ubudandaji be n’uko Abanyabeteli ari abakozi baryo aho kuba abitanze gukorera Imana. Leta iharura ko Beteli hamwe n’Abanyabeteli bategerezwa kuriha amahera y’amakori angana ibihumbi mirongo vy’amanyaburaya. Mu ntumbero yo gutunganya ico kibazo, Ivyabona bo muri Suwede barituye amasentare yo muri ico gihugu bongera barashingisha imanza zitandatu muri ya Sentare y’Abanyaburaya ijejwe kwubahiriza agateka ka zina muntu.

Kutaja mu gisoda kubera ijwi ryo mu mutima

Ivyabona vya Yehova barubahiriza itegeko rya Bibiliya ribasaba gufata ‘inkota zabo bakazicuramwo ibirimisho’ no ‘kutongera kwiga kurwana.’ (Yes. 2:4) Ntibaja mu gisoda naho amaleta amwamwe adategekanya ibikorwa bisubirira ivya gisirikare.

 • Amategeko yo muri Koreya y’Epfo ntiyemerera umuntu kwanka kuja mu gisoda kubera ijwi ryiwe ryo mu mutima. Mu myaka irenga 60 iheze, Ivyabona b’abagabo barenga 18.000 barapfunzwe kubera banse kuja mu gisoda. Muri ico gihugu, ni Ivyabona bake usanga badafise umugenzi canke incuti imaze gupfungwa. Mu 2004 no mu 2011, Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yo muri Koreya y’Epfo yaremeje ko ukwo gupfungwa guhuye n’ibwirizwa shingiro. Ariko rero, muri Mukakaro 2015, iyo sentare yarashashe kugira isubire kwihweza ico kibazo.  Ivyabona vya Yehova bo kw’isi yose basenga basaba ko ico kibazo kimaze imyaka n’iyindi cotorerwa umutima kugira ngo abavukanyi bakiri bato bo muri ico gihugu ntibasubire gupfungwa bazira ukwizera kwabo.

 • Ivyabona vya Yehova batatu bo muri Eritreya baramaze imyaka 22 bapfunzwe bazira ko banse kuja mu gisoda kubera ijwi ryabo ryo mu mutima. Paulos Eyassu, Negede Teklemariam na Isaac Mogos ntibarigera barengutswa muri sentare kugira biregure. Bo hamwe n’ibindi Vyabona 50 bagizwe n’abagabo n’abagore, baguma ari intahemuka naho bapfungiwe ahantu habi kandi bakaba bafatwa nabi. Turizigiye ko Yehova ‘yumva ukuniha’ kw’abapfunzwe bahorwa ukwizera kwabo be n’uko azobafasha.Zab. 79:11.

 • Muri Ukraine, Vitaliy Shalaiko yaratumweko muri Myandagaro 2014 kugira yinjire igisoda igihe ico gihugu cariko kiritegurira intambara. Uwo muvukanyi yaranse kubera ijwi ryiwe ryo mu mutima, ariko aremera ko yokora ibikorwa bisubirira ivya gisirikare. Umushikirizamanza yamwagirije ko ariko arahunga igisirikare kandi rukamvye, mugabo sentare yariko iramwumviriza be na sentare y’iyungururizo zasanze ata kimwagira. Sentare y’iyungururizo yavuze ko umutekano muke atari impamvu yotuma  abantu bakwa uburenganzira bafise, be n’uko “imvo z’umutekano w’igihugu zidakwiye gutuma umuntu yakwa uburenganzira bwo kutaja mu gisoda abitumwe n’ijwi ryiwe ryo mu mutima.” Uyo mushikirizamanza yaciye asubira kwunguruza. Ku wa 23 Ruheshi 2015, Sentare nkuru yo muri Ukraine ica imanza z’amatati n’ivyaha yarashigikiye sentare zo hasi. Yaremeje ko uburenganzira bwo kutaja mu gisoda kubera ijwi ryo mu mutima no gukora ibikorwa bisubirira ivya gisirikare bugumaho naho igihugu coba kigeramiwe.

Ukraine: Vitaliy Shalaiko arakunda kwamamaza

Ku bijanye n’ivyiza vyavuyemwo, umuvukanyi Shalaiko avuga ati: “Narakomejwe n’amajambo ari muri Yeremiya 1:19. Nari niteguriye icovamwo cose; igihambaye kwari ukuguma ndi intahemuka kuri Yehova. Ndazi neza ko atazokwigera ampeba, ahubwo ko azompa ububasha bwo kuguma ndi intahemuka. Ivyavuyemwo nta vyo nari niteze. Izo sentare zose uko ari zitatu zaranyambitse izera. Kandi igihe nariko ndumvirizwa, narabonye ko abavukanyi banshigikiye. Sinigeze numva ko nahebwe.”

Ibirori vyo guhayagiza igihugu

Ibirori vyo guhayagiza igihugu na vyo nyene biratera ingorane abakirisu. Abakiri bato ni bo canecane boshobora kuremerwa ngo bahemukire Yehova igihe abategetsi b’ishure babahase ngo baririmbe ururirimbo ruhayagiza igihugu canke ngo baramutse ibendera.

 • Mu Rwanda mu ntara ya Karongi, abajejwe ishure baragirije abanyeshure b’Ivyabona batari bake ko batubaha ururirimbo ruhayagiza igihugu kubera banse kururirimba. Barirukanywe kw’ishure no gupfungwa barapfungwa. Ku wa 28 Munyonyo 2014, Sentare isubiramwo imanza y’i Karongi yarambitse izera abo banyeshure, ivuga ko kuba banse kuririmba ururirimbo ruhayagiza igihugu bidasobanura ko batarwubashe. Ivyabona bakiri bato bo mu bindi bihugu vyo muri Afrika nka Kamerune, Kongo (Kinshasa), Guinée équatoriale na Malawi, na bo nyene barahuye n’iyo ngorane, kandi hamwehamwe barirukanywe  kw’ishure. Abavukanyi bo muri ivyo bihugu bariko baragerageza gusigurira abategetsi n’abakuru b’amashure impagararo y’Ivyabona vya Yehova.

 • Honduras: Mirna Paz na Bessy Serrano barahawe impapuro zabo z’umutsindo

  Muri Kigarama 2013, hari ishure rya leta ry’i Lepaera muri Honduras ryanse guha impapuro z’umutsindo abanyeshure babiri b’Ivyabona kubera banse kuririmba ururirimbo ruhayagiza igihugu no kuvuga ko batazohemukira ibendera. Mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo, abashingwamanza babiri basanzwe ari Ivyabona vya Yehova barabonanye n’uwuserukira Ubushikiranganji bw’indero, baramubwira imanza zaciwe mu bindi bihugu zishigikira impagararo y’abo banyeshure b’Ivyabona. Uwo mutegetsi yarabakiriye neza, aranemera ko abo banyeshure n’abavyeyi babo bokwandikira umuyobozi ajejwe ivy’amategeko mu Bushikiranganji bw’indero muri Honduras bakamumenyesha ico kibazo cabo. Uwo muyobozi amaze kwihweza ivyo banditse, yaciye asohora ingingo ku wa 29 Mukakaro 2014 ivuga ko ‘abantu bose bafise uburenganzira bwo kwiga ata n’umwe akumiriwe kubera imvo iyo ari yo yose,’ aca ategeka ko abo banyeshure b’Ivyabona bahabwa impapuro zabo z’umutsindo.

 Kuvangura amadini

Mu bihugu vyose, Ivyabona vya Yehova barubaha itegeko rya Yezu ribasaba kubwira inkuru nziza y’Ubwami abandi bantu, gukoranira hamwe n’abo basangiye ukwemera no kwama biga Ijambo ry’Imana. Barubaha kandi itegeko rya Bibiliya ribasaba kwigisha abana babo amategeko ya Yehova no “kwirinda . . . amaraso.” (Ivyak. 15:20; Gus. 6:5-7) Rimwe na rimwe, kugamburuka ayo mategeko biratuma tudahuza n’abajejwe intwaro kubera batahura nabi impagararo yacu.

 • Muri leta ya Floride muri Amerika, hari umucamanza yahaye nyina w’abana atari Icabona uburenganzira bwose bwo kwigisha ivy’Imana abana biwe batatu. Se wabo w’Icabona yategetswe kutigisha abo bana ikintu na kimwe giteye kubiri n’inyigisho za Gatolika. Se w’abo bana yarunguruje, maze ku wa 18 Myandagaro 2014, sentare y’iyungururizo ica ifata ingingo itandukanye n’iya sentare ya mbere. Iyo sentare, yishimikije izindi manza zari zaraciwe imbere y’aho, yanditse iti: “Nta ho vyigeze vyemerwa ko umuvyeyi atabana n’abana biwe yakwa uburenganzira bwo kubigisha ivyo yemera, igihe ata bimenyamenya bitomoye bihari vyerekana ko izo nyigisho zogirira nabi abo bana.”

  Iyo ngingo iratuma abo bana baguma bungukira ku nyigisho no ku buyobozi bwiza Yehova atanga. Bose bariko baratera imbere neza mu vy’impwemu kubera ko bifatanya n’ishengero ryo mu karere barimwo. Se wabo yavuze ati: “Kwihanganira ico kintu biriko birantyorora cane. Mperuka gushikirwa n’ibintu bigerageza ukwizera, ariko Yehova yaramfashije kuguma nshikamye! Ndazi ko uruhamo ruri mu vyo twemeye igihe twafata ingingo yo gukorera Yehova.”

 • Namibiya: Efigenia Semente ari kumwe n’abana biwe batatu

  Efigenia Semente, nyina w’abana batatu wo muri Namibiya, yarashikiwe n’ikintu gikomeye cagerageje ukwizera kwiwe. Igihe yari mu bitaro kwibaruka umwana agira gatatu, vyaragoranye bica bituma sentare iha abaganga n’abo mu muryango wiwe atari Ivyabona uruhusha rwo kumutera amaraso ku nguvu. Semente yaranse yivuye inyuma yongera aritwara kugira aburanire  uburenganzira bwiwe bwo kwihitiramwo uburyo bwo kuvurwa. Ku wa 24 Ruheshi 2015, Sentare ntahinyuzwa ya Namibiya yarashigikiye Semente, ivuga ko “uburenganzira bwo kwihitiramwo icokorwa ku mubiri wawe, waba uri umuvyeyi canke utari we, ari ntayegayezwa.” Semente yavuze ati: “Twarabonye ko Yehova adushigikiye ku rugero tutari bwigere tubona. Ntiworaba ingene ari vyiza kuba muri uyu muryango w’abavukanyi! Vy’ukuri, Yehova aratwitwararika.”

 • Ivyabona bo mu Buswise baramamaza ku mugaragaro mu mabarabara yo mu bisagara bikurubikuru. Ariko rero, igisagara ca Jeneve carasohoye itegeko ribuza gushira “utuntu turiko amakuru ajanye n’ivy’idini canke akikiriza kuri vyo mu bibanza bihuriramwo abantu benshi.” Ivyabona baciye bitura ubutunganye, bavuga ko iryo tegeko “rinigira mu menshi ubwigenge abantu bafise bwo gusenga aho bashaka no gushikiriza ivyiyumviro.” Sentare yarashigikiye Ivyabona, kandi ubu Ivyabona bariko bararabira hamwe n’abajejwe intwaro ibibanza bibereye boshiramwo twa tuntu tw’amapine hamwe n’amasaha bodushiraho.

 • Abategetsi bo muri Azerbayijani barongereje ishaka mu kubuza ibikorwa vy’Ivyabona vya Yehova. Ubushikiranganji bujejwe  umutekano bwama bwarengukije Ivyabona kugira basambishwe. Ubwo bushikiranganji kandi burasaka amazu y’Ivyabona burondera ibitabu leta itemera ko vyinjira mu gihugu. Amakungu yarateye ivyatsi ivyabaye muri Ruhuhuma 2015 igihe ubwo bushikiranganji bwapfunga Ivyabona babiri, Irina Zakharchenko na Valida Jabrayilova, bubahora ko babwiye ababanyi babo inyigisho zo muri Bibiliya. Naho tubabazwa n’ako gatotezo, turahimbarwa n’uko abamamaji bo muri ico gihugu bagumana umwete kandi bakabwira abantu “inkuru nziza y’ubwami” babigiranye umutima rugabo.Mat. 24:14.

 • Leta y’Uburusiya iguma iburabuza igikorwa c’Ivyabona vya Yehova. Gushika ubu, leta y’Uburusiya ivuga ko ibitabu 80 vy’Ivyabona vya Yehova birimwo ivyiyumviro vy’intagondwa. Ivyo bisobanura ko gutunga ivyo bitabu canke kubiha abandi bitemewe n’amategeko, aho hakaba harimwo na ca Gitabu Canje c’Inkuru za Bibiliya. N’ikindi kandi, muri Kigarama 2014, Sentare ntahinyuzwa y’Uburusiya yaratangaje ko urubuga rwacu jw.org ari urw’intagondwa. Amashirahamwe yo mu Burusiya atanga umuhora wa internet yaciye azibira urubuga rwa jw.org, kandi kurumenyekanisha ntivyemewe n’amategeko. Kuva muri Ntwarante 2015, abakozi ba duwane baranse ko hagira igitabu na kimwe c’Ivyabona cinjira muri ico gihugu, ushizemwo na Bibiliya hamwe n’ibitabu sentare zo mu Burusiya zaheruka gusuzuma zikavuga ko bitarimwo ivyiyumviro vy’intagondwa.

Turacafise urubanza muri sentare mu gisagara ca Taganrog, aho abategetsi bagirije abamamaji 16 icaha co gutunganya amakoraniro ajanye no gusenga hamwe no kuyitaba. Mu gisagara ca Samara, sentare yarahaye abategetsi uburenganzira bwo gufuta ishirahamwe ry’Ivyabona, yitwaje ngo ni iry’intagondwa. Naho abavukanyi bacu bo mu Burusiya bahanzwe, biyemeje kwishura ‘Imana ivyayo,’ ata gutinya ako gatotezo.Mat. 22:21.