Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Igitabu c’umwaka c’Ivyabona vya Yehova 2016

Boliviya: Kwubaka ibiro vy’ubuhinduzi vy’ururimi rwitwa aymara muri El Alto

Ibikurubikuru vyaranze umwaka uheze

Ibikurubikuru vyaranze umwaka uheze

“UMWETE nyene wa Yehova nyen’ingabo uzobikora.” Ayo majambo yo muri Yesaya 9:7 aradondora ivyo Imana yoranguye biciye ku Bwami bwayo. Na Yezu Kristu nyene, Umwami w’ubwo Bwami, yarerekanye ko afitiye ugusenga kw’ukuri umwete udasanzwe mu gikorwa yaranguye ng’aha kw’isi. (Yoh. 2:17) Raporo zikurikira zirerekana ukuntu Ivyabona vya Yehova bo kw’isi yose bigana umwete wa Yehova na Yezu mu gufasha abantu kubona ko Umuvyeyi wabo wo mw’ijuru abakunda.

Salvador: Ihwaniro ry’akarere ryo mu 2015

IBIRI MURI IKI GIHIMBA

“Turakunda televiziyo yacu ga yemwe!”

Vyasavye iki kugira ngo iyo televiziyo yo kuri internet itangure?

Kwihutisha ubwubatsi bw’Ingoro z’Ubwami

Igikorwa caratunganijwe ukundi kugira ingoro ibihumbi zikenewe zishobore kuboneka.

Ibikorwa bigeze he i Warwick?

Raba aho ubwubatsi bw’icicaro gikuru c’Ivyabona vya Yehova bugeze.

Gushikira abo bitoroshe gushikira

Ni igiki catumye Terry abona ko ivyo Ivyabona vya Yehova bamubwiye ari inyishu y’isengesho ryiwe?

Umuco uguma urushiriza gukayangana

Iki gihimba kirerekana ukuntu Yehova abandanya kumurikira umunyuro w’abasavyi biwe b’ukuri.

Kwegurira Imana ibiro vy’amashami

Ivyabona vya Yehova bo muri Madagaskari no muri Endoneziya barironkeye ingabire idasanzwe mu ntango za 2015.

Bibiliya y’isi nshasha mu zindi ndimi

Mu mwaka w’umurimo wa 2015, Bibiliya y’isi nshasha yasohotse mu ndimi 16.

Raporo y’ivy’imanza

Urugamba rwo kurwanya ikumirwa rishingiye kw’idini rurabandanya kw’isi yose.

Udukuru two hirya no hino kw’isi

Agasandugu ka Ken karafashije kwubaka Ingoro y’Ubwami.