Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Haraciye imyaka ijana kuva mu 1915

Haraciye imyaka ijana kuva mu 1915

 UMUNARA W’INDERETSI wo ku wa 1 Ntwarante 1915 wavuze uti: “Iki ni igihe co kugezwa. Umwete wacu woba wava gusa ku kuba twari twizigiye guhindurwa mu buryo buninahaye mu 1914 Inyuma ya Kristu, canke wava ku kuba dukunda UMUKAMA n’ubutumwa bwiwe hamwe n’abavukanyi bacu kandi tukaba turi intahemuka!” Mu mwaka wa 1915, hari bamwebamwe mu Batohoji ba Bibiliya barwanye no gucika intege kubera batari baronse ico bari biteze. Yamara benshi mw’isi barwana intambara itandukanye n’iyo.

Ya Ntambara ikomeye, iyahavuye yitwa Intambara ya mbere y’isi yose, yarashwaye mu bihugu vya Buraya. Ibirwanisho vy’ubundi bwoko vyakoreshejwe vyaratumye intambara ihindura isura, ivyo bica bituma abanyagihugu benshi cane bahasiga ubuzima. Nk’akarorero, mu 1915, amato y’igisoda kirwanira mu mazi co mu Budagi yaratanguye kuza arazunguruka mu mazi akikuje Ubwongereza. Kw’igenekerezo rya 7 Rusama 1915, bumwe muri ubwo bwato bwaratumye ubwato bwatwara abanyagihugu bwo mu Bwongereza bwitwa Lusitania bwibira. Abantu barenga 1.100 barapfuye.

Ivyo kutaja mu ntambara

Abatohoji ba Bibiliya ntibashaka kugira uruhara muri iyo ntambara. Ariko, ntibatahura neza impagararo abakirisu bakwiye kugira yo kutagira uruhara na rutoyi mu ntambara. Naho bataja kwiyandikisha mu gisoda, bamwe muri bo baremera kujanwa mu gisoda maze bakagerageza kurondera ibikorwa bitabasaba kuja ku rugamba. Abandi na bo bahatiwe kuja ku rugamba babona ko “mu kurasa batotumbereza umwansi.”

Umunara w’Inderetsi wo ku wa 15 Mukakaro 1915, wariganye inkuru y’umusoda w’Umunyahongiriya yabatijwe igihe yariko arakira inguma yakomerekeye ku rugamba maze mu nyuma asubirayo. Iyo nkuru irigana ivyakurikiye iti: “[Abasoda b’Abanyahongiriya] bari ku metero 240 z’aho abasoda b’Abarusiya bari, maze bategekwa bati: ‘Tegure bariyonete!’ Wa  muvukanyi w’Umunyahongiriya yari ku mpera ibubamfu. Yashaka gusa kwikingira umwansi, ku bw’ivyo yaguma arondera gutuma bariyonete y’Umurusiya bari batumberanye igwa hasi. Yaciye abona ko na wa Murusiya yariko agira nk’ivyo nyene . . . Uwo Murusiya yarakororeye hasi bariyonete yiwe; kandi yariko ararira. Uwo muvukanyi yarihweje yitonze uwo yitwa ko yari umwansi wiwe, maze abona kw’ikoti yiwe akamenyetso k’umusaraba n’urugori! Uwo Murusiya na we nyene yari umuvukanyi mu Mukama!” *

Ikiganiro cavuga ngo “Abakirisu n’intambara” casohotse mu Munara w’Inderetsi wo ku wa 1 Nyakanga 1915 caravuze ibijanye n’uko abakirisu badakwiye kuja mu ntambara. Cavuze giti: “Kuba umusoda no kwambara imyambaro y’igisirikare vyerekana ko umuntu ashigikiye kandi yemera ivyo abasoda bakora. . . . None wumva vyoba bibereye umukirisu agiye mu gisoda?” Mu nyuma, vyaragaragaye ko abakirisu badakwiye kuja mu ntambara na gato.

Haba amahinduka ku cicaro gikuru

Mu 1915, hari abanyabeteli 70 b’i New York bamenyeshejwe ko bazobwirizwa kuva kuri Beteli bakaja mu murimo wo mu ndimiro kubera ko ubutunzi bwari bwifashe nabi. Babwiwe bati: “Ntidushaka gufata amadeni canke gutuma igikorwa kitabandanya neza; ku bw’ivyo ingingo yo kugabanya amahera dukoresha iraba imice yose.”

Umukanyi Clayton J. Woodworth be n’abandi bavukanyi babiri ni bo bateye umukono kw’ikete ryanditswe n’abo bavukanyi 70 bari bagiye. Iryo kete ryarasohowe mu Munara w’Inderetsi wo ku wa 1 Rusama 1915. Abo bari bagiye bavuze ko bagiye ‘bahimbawe kandi bakenguruka imihezagiro myinshi n’uduteka twinshi’ bari baratewe ‘bari mu bagize “umuryango wa Beteli.”’

 Kubona abo bavukanyi barahinduriwe igikorwa, naho bitari vyoroshe, vyaratumye baronka akaryo ko kwerekana ko ari intahemuka vy’ukuri. Boba bari kuguma ari intahemuka ku Mana canke bogize umujinya? Umuvukanyi Woodworth yarabandanije kwamamaza, mu nyuma arasubira kuri Beteli, kandi mu 1919 yarabaye umwanditsi wa mbere w’ikinyamakuru Ikiringo c’agakura, ubu kikaba citwa Be maso! Yarabandanije kwandika ico kinyamakuru gushika mu 1946.

Baremeshwa kubandanya bamamaza

Muri uwo mwaka wa 1915 utari woroshe, Umunara w’Inderetsi warahimirije abavukanyi kubandanya bamamaza. Baritwararitse cane abantu bari barigeze kwerekana ko bashimishwa n’ukuri. Umunara w’Inderetsi wo ku wa 15 Kigarama 1915 wavuze uti: “Turafise urutonde rw’abantu bo hirya no hino mu gihugu basavye ibinyamakuru. Iciyumviro dufise ni uko abo bantu boronderwa . . . kugira ngo turabe niba barahinduye ivyiyumviro.” Intumbero yari iyo gutuma ugushimishwa kwabo “kururumba nk’urubeya, bakarushiriza kugirira umwete Imana n’ukuri.”

Ico gihe, nk’uko biri n’ubu, vyari bihambaye yuko abakirisu baguma bituniye ku vyungura Ubwami. Umunara w’Inderetsi wo ku wa 15 Ruhuhuma 1915 wavuze uti: “Twebwe abari maso ubu dukwiye kugira umwete mwinshi mu murimo w’Imana.” Abasavyi b’Imana bari bakeneye kuguma bari maso. Uwo Munara w’Inderetsi wabandanije uti: “Dutegerezwa kuguma tureretse. Tureretse iki? Dukwiye kwirereka cane twebwe ubwacu kugira ngo twirinde kugwa mu mitego yo muri iki gihe.”

Icanditswe c’umwaka wa 1916 cahimirije abavukanyi kuguma ‘bakomeye mu kwizera,’ nk’uko bivugwa mu Baroma 4:20 mu mpinduro ya Bibiliya yitwa King James Version. Ico canditswe coremesheje abavukanyi b’intahemuka muri uwo mwaka, uno ukaba wobaye urimwo ubundi bwoko bw’ibigeragezo.

^ ing. 4 Haraheze imyaka Abatohoji ba Bibiliya bambara akamenyetso kabaranga kariko umusaraba n’urugori. Ako kamenyetso karamaze imyaka kari ku gipfukisho c’Umunara w’Inderetsi. Kuva mu ntango z’imyaka ya 1930, Ivyabona vya Yehova barahagaritse gukoresha ako kamenyetso k’umusaraba n’urugori.