Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Umwidegemvyo wo kwamamaza

Umwidegemvyo wo kwamamaza

 Trujillo agandagurwa

Mu 1960, intwaro y’igikenye ya Trujillo yaguma irushiriza kunebagurwa n’amakungu kandi abatavuga rumwe na we bo mu gihugu baguma biyongera. Muri ico gihe ivya politike bitari vyifashe neza, umuvukanyi Milton Henschel wo ku cicaro gikuru c’Ivyabona vya Yehova yaragendeye ico gihugu yongera aritaba iteraniro ry’imisi itatu ryabaye muri Nzero 1961. Insiguro y’icese yitabwe n’abantu 957, kandi 27 barabatijwe. Muri urwo rugendo, umuvukanyi Henschel yarafashije abavukanyi gusubira gutunganya igikorwa no gucapa ivyibare.

Haragenywe abacungezi babiri b’imizunguruko ngo bagendere amashengero, bano bakaba bari Enrique Glass na Julián López. Julián yavuze ati: “Umuzunguruko wanje wari ugizwe n’amashengero abiri yo mu buseruko bw’igihugu hamwe n’amashengero yose yo mu buraruko. Uwa Enrique na wo wari ugizwe n’igice gisigaye co mu buseruko hamwe n’igice cose co mu bumanuko.” Ingendo abo bacungezi bagira zaratumye amashengero asubira guhanahana amakuru n’ishirahamwe kandi zaratumye abavukanyi bakomezwa mu vy’impwemu.

Salvino Ferrari n’umukenyezi wiwe Helen igihe bariko baraja muri République dominicaine mu 1961

Salvino Ferrari n’umukenyezi wiwe Helen, bano bakaba basohotse umugwi ugira kabiri w’Ishure rya Gileyadi, barashitse mu 1961. Ubuhanga bari barakuye mu gikorwa c’ubumisiyonari muri Kiba bwarabaye ngirakamaro cane muri ico gihugu ca République dominicaine, aho ivyimburwa vyo mu vy’impwemu vyari vyinshi. Salvino yahavuye akorera muri Komite y’ishami gushika apfuye mu 1997, kandi Helen amaze imyaka 79 mu murimo w’igihe cose, myinshi muri yo akaba yayimaze ari umumisiyonari.

Gatoyi inyuma y’aho Salvino na Helen bashikiye, intwaro y’igikenye ya Trujillo yaratembagajwe mu buryo buteye  ikinya mw’ijoro ryo ku wa 30 Rusama 1961, igihe imodoka yiwe yacucagirwa amasasu. Ariko naho yishwe, ntivyazanye agahengwe mu vya politike; igihugu caciye kimara imyaka itari mike kirangwamwo umudurumbanyo mu banyagihugu no mu vya politike.

Igikorwa co kwamamaza kibandanya gutera imbere

Muri ico gihe, haraje abandi bamisiyonari. Haheze imisi ibiri gusa Trujillo agandaguwe, William Dingman wo mu mugwi wa mbere w’Ishure rya Gileyadi hamwe n’umukenyezi wiwe Estelle, bari kumwe na Thelma Critz hamwe na Flossie Coroneos, barimuriwe muri République dominicaine bakuwe kw’ishami rya Porto Riko. William yavuze ati: “Igihugu cari mu ruhagarara igihe twashika kandi abasoda baranyagara. Abantu baratinya ko hokwaduka imigumuko yo kwiyamiriza ubutegetsi, kandi abasoda barasaka umuntu wese yaca mw’ibarabara. Baraduhagaritse ku mabariyeri menshi, kandi baguma basaka imizigo twari dufise. Barakura mu masakoshi ibintu vyose, mbere n’utuntu dutoduto.” Kwamamaza aho hantu hatari hatekanye ntihari aho gutuma umwana.

Thelma Critz be na Estelle n’umugabo wiwe William Dingman baracari muri République dominicaine inyuma y’imyaka 67 bamaze ari abamisiyonari b’abanyamwete

William yavuze ati: “Mu gihe c’intwaro y’igikenye ya Trujillo, abantu bari barabwiwe ko Ivyabona vya Yehova ari Abakoministe kandi ko ari babi cane. . . . Yamara, buhorobuhoro twaratumye bareka kutwinuba.” Bivuye ku kuba twarasubiye kwamamaza ku mugaragaro, abantu b’imitima nziraburyarya baguma barushiriza kwakira ubutumwa bw’Ubwami. Mu mpera z’umwaka w’umurimo wa 1961, mu gihugu hari abatsimvyi badasanzwe 33.