Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Igitabu c’umwaka c’Ivyabona vya Yehova 2015

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Nzoguma ndi Icabona ca Yehova

Ana María (Mary) Glass

Nzoguma ndi Icabona ca Yehova
  • YAVUTSE 1935

  • YABATIJWE 1956

  • IVYIWE MURI MAKE Umukobwa yari umugatolika w’imena yize ukuri kwa Bibiliya yongera arihanganira uruhamo rw’abo mu muryango wiwe, muri Ekleziya, no mu ntwaro abigiranye umutima rugabo.

NARAKUNDA gusenga kandi nari umunyamwete mw’idini rya Gatolika. Nari mu mugwi w’abaririmvyi kandi narajana n’abapadiri mu myiherero baja kugirira mu gihugu hagati, bakaba baca bahasomera imisa. Mu 1955, mwene wacu yarambwiye ivyerekeye Iparadizo yimirije. Yarampaye Bibiliya, agatabu “Iyi nkuru nziza y’Ubwami,” n’igitabu “Imana iboneke ko ari inyakuri.” Nararengewe n’umunezero, nca ja kubaza umupadiri nimba nosoma Bibiliya. Yambwiye ko ndayisomye ‘nociye nsara’; naho yambwiye gutyo narayisomye.

Igihe naja kuba kwa sogokuru i Boca Chica, umupadiri umwe yarambajije igituma ntaja mu misa. Namubwiye yuko nasanze ibintu vyinshi vyigishwa mu misa bidashingiye kuri Bibiliya. Uwo mupadiri yaciye ashavura cane, aca ambwira ankankamira ati: “Umviriza wa mukobwa we, uri intama yo mu ruhongore rwanje yazimiye.”

 Namwishuye nti: “Oya, ni we wazimiye uvuye mu ruhongore rwa Yehova, kubera ko intama ari iza Yehova atari iz’umuntu.”

Sinigeze nsubira mu misa. Narimukiye kwa mwene wacu, kandi haheze amezi atandatu gusa numvise ukuri, narabatijwe. Ubwo nyene naciye ntangura gukora ubutsimvyi busanzwe. Haheze umwaka narubakanye na Enrique Glass, ico gihe akaba yari umucungezi w’umuzunguruko. Umusi umwe turiko turamamaza ahantu basamira akayaga i La Romana, abapolisi barafashe Enrique. Bariko baramujana, naciye nsemerera nti: “Erega na jewe ndi Icabona ca Yehova, kandi na jewe nariko ndamamaza. None ko mutantwaye?” Ariko ntibamfashe.

Ikiringo Enrique yari amaze gupfungwa cose hamwe cangana n’imyaka indwi n’igice. Ico gihe yaciriwe umunyororo w’umwaka n’amezi umunani. Imisi yose ku wa mungu naraja kumuraba. Umusi umwe nagiye kumuraba, umukuru w’ibohero yarambajije ati: “Uriko ukora iki ng’aha?”

Namwishuye nti: “Umugabo wanje yarapfunzwe azira kuba ari Icabona ca Yehova.”

Yaciye ambwira ati: “Uracari muto kandi ufise kazoza keza. Kubera iki uta umwanya wawe uriko uriruka inyuma y’Ivyabona vya Yehova?”

Namwishuye nti: “Erega na jewe ndi Icabona ca Yehova. Naho wonyica incuro indwi ukanzura incuro indwi, nzoguma ndi Icabona ca Yehova.” Yarumiwe aca aranyirukana.

Inyuma y’aho dusubiriye kwemererwa gukora, twe na Enrique twaramaze imyaka itari mike turi mu gikorwa c’ubucungezi bw’umuzunguruko n’ubw’intara. Enrique yasinziriye mu rupfu kw’igenekerezo rya 8 Ntwarante 2008. Ndabandanya ubutsimvyi busanzwe.