Kwamamaza ku rwenge

Rafael Pared, uno akaba akora kuri Beteli hamwe n’umukenyezi wiwe Francia, yabaye umwamamaji mu 1957 afise imyaka 18. Aribuka ingene abapolisi baba biyoberanije bashobora kumukurikira agiye mu ndimiro, barondera ingene  bomufata we n’abo bari kumwe. Rafael avuga ati: “Rimwe na rimwe, vyaraba ngombwa ko twiruka duciye mu tubarabara no mu tuyira two hagati y’amazu, tugasimba impome kugira ntibadufate.” Andrea Almánzar arasigura ivyo we n’abandi bakora kugira ntibabafate, ati: “Twabwirizwa kwiyubara. Mu busuku twamamaza ku nzu imwe tugaca dusimba izindi cumi.”

Tuza twemererwa!

Mu 1959, Trujillo yari amaze imyaka hafi 30 atwara, ariko ivya politike vyariko birahinduka. Ku wa 14 Ruheshi 1959, hari abantu bo muri République dominicaine bari barahunze basubiriye gutera ico gihugu kugira bakure Trujillo ku butegetsi. Abo bari bateye baratsinzwe kandi bamwe muri bo barishwe abandi barapfungwa. Ariko abaterekwa Trujillo, bano bakaba baguma biyongera, barabonye ko bashobora kurwanya intwaro yiwe baca rero bararushiriza kumurwanya.

Ku wa 25 Nzero 1960, haheze imyaka n’iyindi Leta ya Trujillo icuditse na Ekleziya, abakuru ba Ekleziya barasohoye urwandiko rwiyamiriza ukuntu agateka ka zina muntu kariko karahonyangwa. Umuhinga mu vya kahise wo muri République dominicaine yitwa Bernardo Vega asigura ati: “Ibitero vyabaye muri Ruheshi 1959 be n’ingene haciye hakoreshwa inguvu nyinshi mu kurwanya abari bagavye ivyo bitero, kandi mu nyuma zigakoreshwa mu kurwanya abari mu muhari warwanya Leta wakorera mu kinyegero, vyaratumye Ekleziya ireka gushigikira Trujillo; iryo ryari ryo rya mbere bibaye.”

Igishimishije, muri Rusama 1960 Leta yarakuyeho itegeko ryabuza Ivyabona vya Yehova gukora. Inyuma y’imyaka myinshi igikorwa kibujijwe, twaremerewe gusubira gukora, tukaba twemerewe n’umuntu tutiyumvira. Uyo yari Trujillo ubwiwe. Ivyo vyabaye inyuma y’aho Ekleziya ihagarikiye gushigikira Trujillo.