Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Bari mu kaga

Bari mu kaga

‘Kwiyubara nk’inzoka yamara bakaba intungane nk’inuma’

Vyari bihambaye cane ko abasavyi ba Yehova b’intahemuka babandanya kuronswa ibifungurwa vy’impwemu igihe igikorwa cari kibujijwe, ariko cari igihe kigoye ku basavyi b’Imana bo muri ico gihugu. Muri iyo myaka, abavukanyi benshi barafashwe barapfungwa akatari gake.

Uwitwa Juanita Borges yigana ati: “Igihe namenya ukuri mu 1953, nari nzi ko nshobora gufatwa kubera nari Icabona ca Yehova. Kandi ukwo nyene ni ko vyagenze. Muri Munyonyo 1958, igihe nari nagiye kuramutsa umuvukanyikazi yitwa Eneida Suárez, igipolisi c’iperereza caraje gica kitwagiriza ko twariko turagira amakoraniro. Twaciriwe umunyororo w’amezi atatu, kandi umwe wese yategerezwa kuriha ihadabu y’amahera y’amapeso 100,” ayo akaba yari amafaranga menshi.

Igipolisi c’iperereza cari gifise impapuro ziriko amakuru y’ido n’ido yerekeye abavukanyi na bashiki bacu.

Leta nta ko itagize ngo ibuze Ivyabona kugira amakoraniro, ariko abavukanyi ntibateshejwe ngo bate. Ariko rero, bategerezwa ‘kwiyubara nk’inzoka yamara bakaba  intungane nk’inuma.’ (Mat. 10:16) Andrea Almánzar yigana ati: “Tugiye ku makoraniro, ntitwashikira rimwe. Kandi, kenshi twataha bwije kubera ko tutatahira rimwe kugira ngo ntibatwikeke.”

Jeremías Glass, uno akaba yavutse se wiwe León apfunzwe, yabaye umwamamaji mu 1957 afise imyaka indwi. Aribuka ingene bagira amakoraniro mu kinyegero, bakayagirira mu nzu iwabo, hamwe n’ingingo zafatwa kugira ntibabafate. Jeremías asigura ati: “Ababa bari ng’aho bose barabaha umwe wese agapapuro kanditseko inomero yerekana ukuntu baza gukurikirana mu gusohoka. Amakoraniro aheze, dawe yaca anshira mu muryango kugira nze ndasuzuma ko basohoka bisunze inomero zaba zanditse kuri twa dupapuro kandi nkaza ndayobora abantu ku buryo bagenda ari babiribabiri kandi baca mu nzira zitandukanye.”

Ikindi kintu twakora mu kwiyubara, kwari ugushira amakoraniro ku masaha twabona ko bishoboka cane ko batodufata. Nk’akarorero, umwigeme yitwa Mercedes García yigishijwe ukuri na inarume yitwa Pablo González. Igihe yari afise imyaka indwi gusa, nyina wiwe yarapfuye, ico gihe nyene se wiwe akaba yari apfunzwe. We n’abo bavukana icenda baciye basigara ari bonyene. Mercedes yabatijwe mu 1959 afise imyaka icenda. Kugira ntibabafate, abavukanyi bagize insiguro y’ibatisimu isaha icenda n’igice z’ijoro. Iyo nsiguro yabereye ku muhana w’umuvukanyi, maze ibatisimu ica ibera mu Ruzi Ozama, runo rukaba ruca ku murwa mukuru. Mercedes avuga ati: “Nk’isaha cumi n’imwe n’igice z’agatondo, twari mu nzira dusubira muhira, aho abandi bantu bakaba ari ho bari bakivyuka.”