Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Icanditswe c’umwaka wa 2015

“Nimukengurukire Yehova, kuko ari mwiza.”Zaburi 106:1

Icanditswe c’umwaka wa 2015

Abisirayeli bamaze kurokorwa bagakurwa mu vyara vya Farawo n’ingabo ziwe ku Kiyaga Gitukura, bari bafise imvo nyinshi zo gukengurukira Yehova. Na twebwe turashobora gukengurukira Yehova tubigiranye umunezero. Mu vy’ukuri, igihe turi mu bihe bitoroshe, biroroha cane ko ducika intege. Mu bihe nk’ivyo, kuzirikana ku mihezagiro twifitiye birasho bora kuturemesha bikongera bikadukomeza.

 Umwe mu mihezagiro myiza igitangaza twifitiye ni icizigiro co kuzokurwako ibintu vyose bitubabaza kandi bidutesha umutwe. Naho twoshikirwa n’ingorane zimeze gute, turazi ko Yehova atazoduta. Uwo Mwungere wacu munyarukundo araturonsa ivyo dukeneye vyose kugira ngo tumukorere tudahemuka. Ntiyigera areka kuba “ubuhungiro n’inkomezi vyacu, . . . n’imfashanyo yoroshe kuronka mu gihe c’amarushwa.” (Zab. 46:1) Tugumije umutima kuri iyo mihezagiro bizodufasha kwihanganira n’ingorane zoba zikomeye gute. Muri uyu mwaka uza, ese twozirikana tubigiranye umunezero imihezagiro twifitiye maze ivyo bitume “[dukengurukira] Yehova, kuko ari mwiza; kuko ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe ari ubwo gushika igihe kitagira urugero.”Zab. 106:1.