Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 IBINTU BIKURUBIKURU VYARANZE UMWAKA UHEZE

JW.ORG—“Intahe ku mahanga yose”

JW.ORG—“Intahe ku mahanga yose”

Yezu yavuze ati: “Iyi nkuru nziza y’ubwami izokwamamazwa mw’isi yose ngo bibe intahe ku mahanga yose; maze iherezo rizoca riza.” (Mat. 24:14) Umuhora wa jw.org biriko biragaragara koko yuko ari igikoresho ciza cane mu gushikira “amahanga yose” mu gihe gito gisigaye imbere y’uko iherezo riza.

Hari umugabo n’umugore bubakanye b’abamisiyonari bo mu mazinga ya Salomo bariko baramamaza mu kigwati c’abarovyi kiri ku nkengera y’ikiyaga igihe bahura n’abagabo bahumuye bane. Barabonye ko abo bagabo bafise telefone ngendanwa, baca barababaza niba bazi gukoresha Internet. Bari babizi. Uwo mugabo n’umugore baciye babereka ingene bokwinjira mu muhora wa jw.org, ingene botora ururimi rwabo, ingene bovoma ibinyamakuru na Bibiliya be n’ingene bokoresha igice cerekeye imiryango n’icerekeye abana.  Igihe abo bamisiyonari bari mu gikorwa co kwamamaza, barereka abana ya videwo ivuga ngo Nusenge igihe ico ari co cose. Abana bamwe, bano bakaba bari banezerewe cane, bahejeje kuraba iyo videwo, baciye bagenda biruka mw’ishamba baririmba ngo “Igihe cose, aho ndi hose, ndashobora gusenga . . .”

I Oulan-Bator muri Mongoliya

Aya ni makeyi gusa mu makete menshi yo gukenguruka icicaro gikuru cacu c’i New York caronse:

“Twe n’umunega wanje twarimukiye muri Megizike, kandi turiko turagerageza kwiga igisupanyoli kugira ngo dushobore kubwira inkuru nziza umuntu wese duhura. Igihe cose ngiye ku muhora wa jw.org, ndakengurukira Yehova kubera ko uwo muhora wamfashije kwumviriza no kwiga. Uwo muhora uriko ibintu vyinshi mu ndimi nyinshi cane: uri ibinyamakuru, ibitabu, umuziki be n’ibikino. Ndabakengurukiye cane kandi ndabakunda kubera mukora mugatama.”—D.H., wo muri Megizike.

“Ndi nk’impumyi, nkaba nkunda cane umuhora wanyu kubera ko uriko ibintu vyinshi vyafashwe amajwi nshobora kwumviriza. Ndabandikiye kugira ndabaremeshe kubandanya mutunganya ibindi bitabu, udutabu be n’ibindi nk’ivyo mu buryo bwo kwumviriza (MP3), kubera ko nshobora kumara umusi wose ndiko ndavyumviriza.”—K.G., wo muri Leta Zunze Ubumwe.

“Ndakunda umuhora wa jw.org! Utunganijwe neza kandi uroroshe gukoresha vyongeye waratumye ndushiriza kugira umwete wo kwiyigisha no kugira uruhara mu busuku. Mfise imyaka 72, haciye imyaka 47 mbatijwe kandi maze imyaka irenga 30 ndi umutsimvyi. Ndi nyina w’abana 9 babatijwe kandi mfise abuzukuru 16 n’abuzukuruza 3. Ubu mu muryango wacu tugeze ku mayaruka ane y’abatsimvyi basanzwe.  Ndakengurukira Yehova kubera izo mfungurwa zo mu buryo bw’impwemu ziza ku gihe kibereye.”—M.T., wo muri Leta Zunze Ubumwe.

“Nanditse iri kete isaha cumi z’ubuca. Akenshi mara ijoro ryose ntagohetse kubera ndwaye indwara yo mu bwonko (sclérose en plaques) nkagira n’ubundi bubabare, cokimwe n’abavukanyi na bashiki bacu bakundwa batari bake bo hirya no hino kw’isi. Yehova arabandanya kutwitwararika mu buryo bw’impwemu kandi ico ni co gituma nshaka kubashimira. Ndakunda kuzirikana ku mafoto, kikaba ari co gituma jewe ku giti canje nshima cane ukuntu uwo muhora utunganijwe. Ibicapo, utuvidewo be n’amafoto, vyose biherekejwe n’amajambo abisigura mu buryo butomoye, birashimishije cane.”—B.B., wo muri Nouvelle-Zélande.

“Ndabandikiye kugira ndabashimire. Ndi umuganga mu gace ka kure ko muri Sri Lanka, aho ntashobora kuronka ibinyamakuru mu rurimi nonse. Ariko ndabikesheje umuhora wanyu, ndashobora kubivoma no kubisoma mu rurimi nonse. Uwo muhora wanyu ni imwe mu ngabirano nziza kuruta  izindi Yehova yahaye abantu nkanje.”—N.F., wo muri Sri Lanka.

“Ndabandikiye iri kete kugira ndabashimire kubera ukuntu mukora mugatama kugira mufashe abantu kwiga ivyerekeye Yehova. Ndabasavye mugume mutunganya amavidewo yo kuri jw.org. Ayo mavidewo yaramfashije twe n’umuryango wacu mu ngorane. Ividewo yamfashije cane ni iyivuga ngo Nuneshe uwugutoteza utamuriye n’urwara. Ndongeye kubashimira kubera ibikorwa vyanyu.”—Y.S., imyaka 9, wo muri Leta Zunze Ubumwe.

“Nagomba kubashimira no gushimira Yehova kubera imfungurwa zo mu buryo bw’impwemu dufise. Umuhora wa jw.org waramfashije cane, canecane igice kivuga ngo ‘Imiyabaga.’ Ndakunda kandi igice kivuga ngo Nube umugenzi wa Yehova. Mfise bene wacu batoyi batatu, kandi ndabona ingene amakuru ari muri ico gice ariko aragira ikintu ciza akoze kuri bo. Naho turi kure cane yanyu, turi umuryango w’abavukanyi wunze ubumwe kubera urukundo twese dukunda Yehova. Murakoze cane.”—A.B., wo muri Peru.