Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 IBINTU BIKURUBIKURU VYARANZE UMWAKA UHEZE

Ishirahamwe ririko ririmuka

Ishirahamwe ririko ririmuka

Ku wa gatanu igenekerezo rya 5 Mukakaro 2013, umuryango wa Beteli yo muri Leta Zunze Ubumwe warahimbawe no kwumva Anthony Morris wo mu Nama Nyobozi atangaza ati: “Ku wa kane igenekerezo rya 4 Mukakaro 2013, twaremerewe kugurisha za nyubakwa zitandatu, ni ukuvuga iziri kw’ibarabara ryitwa Adams inomero 117 be n’iyiri ku ryitwa Sands inomero 90 i Brooklyn. Igurishwa ry’inyubakwa ya 1 gushika ku ya 5 risaba ko tuba twazivuyemwo nko hagati muri Myandagaro uwu mwaka.”

Umuvukanyi Morris yasiguye ko imesuriro, rino rikaba riri kw’igorofa igira gatandatu n’iyigira indwi mu nyubakwa ya 3, ryogumye rikorera ng’aho gushika hagati mu mwaka wa 2014. Yavuze ati: “Inyubakwa yo kw’ibarabara ryitwa Sands inomero 90 biboneka ko izotangwa mu mwaka wa 2017.”

Kugurisha izo nyubakwa nininini zitandatu ni kimwe mu bintu biriko birakorwa kugira ngo icicaro gikuru c’Ivyabona  vya Yehova co mu gisagara ca New York cimurirwe mw’itongo ry’amahegitari 102 i Warwick muri New York. Yamara, ibikorwa vyo gutegura no kwimba muri ico kibanza kizokwubakwamwo ntivyari gushobora gutangura hataratangwa impusha zari zikenewe.

Ku bw’ivyo, umuryango wa Beteli yo muri Leta Zunze Ubumwe warahimbawe no kwumva itangazo ryashikirijwe na Mark Sanderson wo mu Nama Nyobozi ku wa kane igenekerezo rya 18 Mukakaro, rikaba ryavuga riti: “Turahimbawe no kubamenyesha ko ku wa gatatu ku mugoroba igenekerezo rya 17 Mukakaro, abagize Umugwi ujejwe imigero w’i Warwick bose ata n’umwe avuyemwo bemeje imigero y’inyubakwa z’icicaro gikuru gishasha c’Ivyabona vya Yehova. Ico ni co cemezo ca nyuma cari gikenewe kugira ngo dutangure kuronka impusha zo gutangura kwubaka. Birahimbaye kumenya ko iki cemezo twaraye turonse twakironse haciye neza na neza imyaka ine tuguze iryo tongo ry’i Warwick. N’ikindi kandi, ibintu vyabaye mu misi mikeyi iheze vyashikanye ku kuronka iki cemezo biratanga ikimenyamenya gikomeye c’uko Yehova ariko araduhezagira.” Umuvukanyi Sanderson yarabakengurukiye bose kubera bakoze baratama bongera barasenga badahengeshanya ku bw’iyo poroje ihambaye. Yavuze ati: “Ikiruta vyose, turashemeje cane Yehova kandi turamushimiye rwose kubera ico kintu c’intibagirwa dushitseko ku bijanye no kwimurira icicaro gikuru i Warwick muri New York.”

Ku wa gatanu igenekerezo rya 26 Mukakaro, umuvukanyi Morris yarabonanye n’abitanze nka 1.000 bagizwe n’abanyabeteli be n’abari muri Komite y’ubwubatsi y’akarere bari bakoraniye mu kibanza c’uburiro gishasha c’i Tuxedo muri New York, aho hakaba ari ho abariko barubaka i Warwick  bahurira. Ahejeje kubashikiriza ikiganiro kiremesha mu vy’impwemu, yaciye avuga ko afise itangazo ashikiriza. Umuvukanyi Morris yavuze ati: “Aha mu minwe ndafise ikintu ndonse mu kanya nipfuza kubabwira. Hejuru kuri uru rukaratasi handitse ngo: ‘Uruhusha rwo kwubaka.’ ” Imbere y’uko hagira ikindi asoma, abo bavukanyi baciye bakoma amashi menshi cane. Umuvukanyi Morris yaciye asoma bimwebimwe mu vyari muri urwo ruhusha rwa mbere rukomeye cane rwari rwatanzwe n’igisagara ca Warwick nko mu masaha atatu imbere y’aho, ivyo bikaba vyaranezereje cane abo bavukanyi.

Ni ibiki biriko biraba i Wallkill, i Warwick be n’i Tuxedo?

Kuva aho ibikorwa vyo kwagura i Wallkill bitanguriye muri Myandagaro 2009, hari abavukanyi na bashiki bacu nka 2.800 bamaze kuhakorera ari abitanga b’igihe gito. Iyo poroje igizwe n’inyubakwa y’uburaro nshasha, inyubakwa ya parikingi be n’inyubakwa y’amabiro. Imwe mu nyubakwa z’uburaro zari zihasanzwe iriko irasanurwa, kandi hari ibiriko birahindurwa ku nyubakwa y’icapuriro, kw’imesuriro, mu kibanza bagiriramwo amanama, ku nyubakwa ikorerwamwo ivy’umurimo be no kw’iyakiriro rikuru. Vyitezwe ko ivyo bikorwa vyo kwagura i Wallkill bizobandanya gushika mu mpera z’umwaka wa 2015.

Muri ico gihe nyene, ahazoja icicaro gikuru i Warwick haratanguye kwubakwa. Mu mezi makeyi aheze kuva ubwo bwubatsi butanguye, ibikorwa vyo gutaba no kwimba hamwe n’ivyo gushiraho imiringoti be n’intsinga bica mu kuzimu biza vyaratanguye. Inyubakwa zitatu za mbere, ni ukuvuga iyo kubungabungiramwo imiduga, iya parikingi y’abashitsi be n’iyo kubungabungiramwo ibikoresho, zatanguye kwubakwa mu mpera z’umwaka wa 2013. Izo nyubakwa zirakenewe cane kuko zizobikwamwo ibikoresho kandi abakozi bo ng’aho bakaba bazozikoreramwo, haba mu kiringo c’ubwubatsi  canke inyuma yabwo. Hazoca hakurikira inyubakwa z’uburaro be n’inyubakwa y’amabiro be n’iy’Urwego rujejwe umurimo, zikaba zizotangura kwubakwa mu 2014.

Ku bijanye n’inyubakwa z’i Tuxedo, iryo rikaba ari itongo ringana n’amahegitari 20 riri nko ku bilometero 10 mu buraruko bwa Warwick, Kenneth Chernish wo muri Komite y’ubwubatsi avuga ati: “Zizoshigikira cane icicaro gikuru cacu c’i Warwick. Zizobamwo bamwe mu bakozi bitanze bavyishakiye kandi zizokoreshwa mu bijanye no gutegura ibifungurwa vyabo be no kubikamwo ibikoresho.” Kugira ngo ubwubatsi bw’inyubakwa z’i Tuxedo bunyaruke, Amakomite y’ubwubatsi y’akarere amwamwe yatowe yo mu buseruko bwa Leta Zunze Ubumwe yarafashije mu bikorwa bimwebimwe.

Benshi mu bakora bavyishakiye bakorana n’Amakomite y’ubwubatsi y’akarere yo hirya no hino mu gihugu bararindiranye umushasharo gufasha mu kwubaka ico cicaro gikuru gishasha. Abavukanyi na bashiki bacu bafise ubuhanga baramaze kwitanga babikunze kugira bamare igihe gito bafasha muri ivyo bibanza vy’ubwubatsi. Leslie Blondeau, uwukorana n’umugabo wiwe Peter mu bijanye n’amazi, avuga ati: “Gukorana biratuma turushiriza kwiyegerezanya kandi biraturonsa ibintu vyinshi tuzomara igihe kirekire twibuka.”

Mallory Rushmore avuga ati: “Ubu ndiko nkorana n’abakora ivy’umuyagankuba ng’aha i Tuxedo. Buri musi vyama bihimbaye kubona abantu bose bitanze gukorera ng’aha basenyera ku mugozi umwe.”

Quincy Dotson avuga ati: “Aka ni agateka kadasanzwe. Ntaraza niyumvira ko nzotanga vyinshi cane, ariko mu vy’ukuri, ndiko ndunguka ibindi bintu vyinshi.”

Umuvukanyi Chernish avuga ati: “Gukorera aha hantu birahimbaye cane. Abavukanyi na bashiki bacu usanga bakora banyarutsa kandi mu buryo bwiza, vyongeye igikorwa kirabaryohera cane.”