Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 IBINTU BIKURUBIKURU VYARANZE UMWAKA UHEZE

Barakunda ICEGERANYO C’IBITABU CO KURI INTERNET ca Watchtower

Barakunda ICEGERANYO C’IBITABU CO KURI INTERNET ca Watchtower

Ku wa 28 Ruheshi 2013, kuri jw.org hari hariho itangazo rivuga ko ICEGERANYO C’IBITABU CO KURI INTERNET ca Watchtower cari gisigaye kiboneka mu ndimi 100. Umuntu arashobora kugira ubushakashatsi kuri ico cegeranyo nka kurya nyene yobugira kuri ca cegeranyo c’amayagwa yo mu bitabu vyacu (Watchtower Library), ikiboneka ku kadisiki CD-ROM. Ico cegeranyo co kuri Internet kirashobora gukoreshwa ku vyuma nka vyose birimwo Internet, nka orodinateri isanzwe canke ngendanwa, ka kuma bita tablette kibure telefone (smartphone). Vyinshi mu bintu biri kuri ico cegeranyo ni ivyasohowe kuva mu 2000 kuduga. Mu ndimi nyinshi, kuri ico cegeranyo hariko Bibiliya y’isi nshasha n’igitabu Étude perspicace des Écritures. Umuntu arashobora gukoresha ahanditse  ngo “Rondera” kugira arondeze ijambo, iryungane canke umugwi w’amajambo, nk’uko nyene yobigira kuri ca cegeranyo c’amayagwa yo mu bitabu vyacu (Watchtower Library). Uriko urakoresha ico cegeranyo co kuri Internet, woshobora kuraba ivyanditswe kanaka canke amakuru kanaka mu rurimi rumwe ugaca ubiraba no mu rundi rurimi. Aya ni amajambo amwamwe yo gukenguruka ico gikoresho c’agaciro:

“Ndabakengurukiye cane kubera ico cegeranyo. Igihe nabona ico gikoresho gishasha gifasha mu kwiyigisha, narakengurutse cane. Nta bintu vyinshi nzi ku bijanye na porogarama za orodinateri canke ku bijanye no gutunganya Internet, ariko ndashobora kuvuga ko iki gikoresho co kugira ubushakashatsi ari ciza cane. Urukundo mukunda abantu, urwo mukunda abavukanyi banyu be n’urwo mukunda Yehova ruragaragara vy’ukuri. Ukuntu ico cegeranyo gitunganijwe biragaragaza ko mwitwararikana. Nta ngabirano nziza kuruta iyo be n’ikintu kigaragaza urukundo hamwe n’ubutanzi bwa cane kiruta ico noshobora gusaba Dawe wa twese wo mw’ijuru Yehova. Murakoze cane.”—A., wo muri Arjantine.

“Sindavyumva! Kuri uwu muhingamo nuguruye ico cegeranyo, nsanga rumwe mu ndimi nshasha zihari ni igikrewole co muri Hayiti. Sinari bwigere niyumvira ko ivyo bintu vyoshoboka. Nta gukeka ko mushobora kubona biciye kuri rino kete yuko nabuze amajambo novuga. Ese Yehova yohezagira utwigoro twanyu, kandi ese impwemu yiwe nyeranda yobandanya kubayobora!”—D.C., wo muri Leta Zunze Ubumwe.