Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Inyishu z’ibibazo 10 urwaruka rwibaza

 IKIBAZO CA 7

Nokora iki hari uwunsavye ngo turyamane?

Nokora iki hari uwunsavye ngo turyamane?

IGITUMA BIHAMBAYE

Ingingo ufata kuri ico kibazo iragira ingaruka zikomeye kuri kazoza kawe.

WARI GUKORA IKI?

Iyumvire iki kintu: Sandra amaze amezi abiri gusa azinanye na Mike, ariko yumva umengo bamenyanye kuva kera. Bama bandikiranira amamesaje, bakamara amasaha baganira kuri telefone, kandi iyo bariko barayaga, umwe ataraheza n’iryungane mugenziwe aba yabonye ico ashaka kuvuga! Ariko rero ubu Mike agomba ko bakora n’ibindi uretse kuganira gusa.

Mu mezi abiri aheze, bagarukiriza ku gufatana amaboko no gusomana bisanzwe. Sandra ntashaka ko bashika kure, ariko kandi ntashaka ko Mike amuheba. Iyo bari kumwe yumva agatima keze. Yibwira ati: ‘Ko dukundana . . . ’

Iyaba wari Sandra kandi ukaba ugeze kwubaka urwawe, wari gukora iki?

BANZA UZIRIKANE!

Uguhuza ibitsina ni ingabire Imana yageneye abubakanye gusa. Abahuza ibitsina batarubaka baba bononye iyo ngabire. Ni nko gufata impuzu nziza bakugabiye ukayigira igihanaguzo

Hamwe wokwurira ku giti ugaca usimba urondera kuguruka nk’inyoni, ntiwobura kwibonerako. Ukwo nyene ni ko vyogenda wirengagije iri tegeko rigira riti: ‘Mwirinde ubusambanyi.’​—1 Abatesalonika 4:3.

Kwirengagiza iryo tegeko bifise ingaruka izihe? Bibiliya ivuga iti: “Uwuza arakora ubusambanyi aba ariko acumura ku mubiri wiwe bwite.” (1 Abakorinto 6:18) Uti gute?

 Abahinga basanze abakiri bato benshi bisutse mu busambanyi bashikirwa n’imiburiburi n’imwe muri izi ngaruka:

  • UKWIYAGIRIZA. Benshi mu bakiri bato bisutse mu vyo guhuza ibitsina batarubaka izabo bavuga yuko mu nyuma bicujije.

  • UKUTIZIGIRANA. Iyo abantu bamaze guhuza ibitsina, umwe wese aca atangura kwibaza ati: ‘Ubwo nta wundi bamaze kuryamana?’

  • KUVUNIKA UMUTIMA. Imbere muri bo, abakobwa benshi boshima umuhungu abakingira, atari uwubungukirako. Vyongeye, abahungu benshi biyumvamwo buhoro umukobwa aba yaremeye ko basambana.

  • Iciyumviro nyamukuru: Wisutse mu busambanyi uba witesheje agaciro. (Abaroma 1:24) Umubiri wawe uri n’agaciro kanini ku buryo utoza urawuha abahita bose!

Niwerekane yuko ugamburuka ushikamye itegeko risaba ‘kwirinda ubusambanyi.’ (1 Abatesalonika 4:3) Umusi uri izina niwubaka urwawe uzoshobora guhuza ibitsina n’uwo mwubakanye. Kandi uzoshobora kubiryohererwa bimwe vyuzuye udahagarika umutima, uticuza kandi udashikirwa n’izindi nkurikizi zikunda gushikira abahuza ibitsina batarubaka izabo.​—Imigani 7:22, 23; 1 Abakorinto 7:3.

 UVYIBAZAKO IKI?

  • Umuntu agukunda vy’ukuri yoba yorondera kukugirira nabi ku mubiri no mu mutima?

  • Umuntu akwitwararika vy’ukuri yoba yogerageza gushira mu kaga ubucuti ufitaniye n’Imana?​—Abaheburayo 13:4.