Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

IKIBAZO CA 3

Noganira gute n’abavyeyi banje?

Noganira gute n’abavyeyi banje?

IGITUMA BIHAMBAYE

Iyo wumvikana n’abavyeyi bawe, ubuzima burarushiriza kuryoha.

WARI GUKORA IKI?

Iyumvire iki kintu: Ni ku wa gatatu ku mugoroba. Eric, umusore w’imyaka 17, arahejeje ibikorwa yari afise. Agira rero aze yaruhuka, kandi birakwiriye! Ng’uyo arakije televiziyo maze aciye yicara mu ntebe yikundira.

Ako kanya nyene se wiwe aciye yinjira, kandi ntaryohewe.

Aciye amubwira ati: “Eric! Urabona ingene uta umwanya kuri televiziyo aho gufasha mutoyi wawe gukora agakorwa ko kw’ishure? Ntiwigera ukora ivyo bakubwiye!”

Eric na we ati: “Ng’uyo aratanguye!” Abivugira mu ntamatama ariko se aramwumva.

Se arahengeka ugutwi, akavuga ati: “Uti iki?”

Eric aca anyunya iminwa, agasubizayo ati: “Nta na kimwe!”

Se ishavu riciye riduga, akamubwira ati: “Ni je wishura gutyo?”

Iyaba wari Eric, wari gukora iki kugira ibintu ntibishike hiyo?

BANZA UZIRIKANE!

Kuyaga n’abavyeyi bawe bimeze nko gutwara umuduga. Bishitse ugasanga ibarabara ntirihita, urashobora kurondera iyindi nzira.

NK’AKARORERO:

Umwigeme yitwa Leya avuga ati: “Birangora kuyaga na papa. Hari igihe mara umwanya ndiko ndamuyagira, nkaza numva ambwiye ngo: ‘Burya ni je wariko urabwira?’”

HARI IBINTU NKA 3 LEYA YOKORA.

 1. 1. Gukankamira se.

  Leya avugira hejuru ati: “Nyumviriza! Ni ikintu gihambaye!”

 2. 2. Kureka kuvugana na se.

  Leya arinumira, ntasubire kubwira se wiwe ingorane afise.

 3. 3. Kurindira umwanya mwiza, agasubira kuganira na se.

  Mu nyuma, Leya araganira na se amaso mu yandi canke akamwandikira ikete.

Wewe wohanura Leya gukora iki?

ZIRIKANA: Se wa Leya ubwenge buri ahandi, akaba atabona ko umukobwa wiwe afise ingorane. Hamwe rero Leya yohitamwo ikintu ca 1, se wiwe ntiyomenya igituma amukankamiye. Ivyo ntivyotuma se wiwe amwumviriza, ahubwo vyokwerekana ko atamwubaha. (Abanyefeso 6:2) Ku bw’ivyo, iyo nzira nta n’umwe yofasha.

Uhuye n’ibigutangira, urugendo ntiruca ruhagarara. Na wewe urashobora kurondera ukuntu wokwumvikana n’abavyeyi bawe

Naho ikintu ca 2 gisa n’icoroshe, si co ciza. Uti kubera iki? Kugira ingorane Leya afise zitorerwe umuti, bisaba ko azibwira se wiwe, kandi na se wiwe ntiyoshobora kumufasha atamenye ingorane afise. Kunuma rero nta na kimwe vyomara.

Ariko ku kintu ca 3 hoho, Leya ntareka ngo iyo ntambamyi imubuze kuyaga na se wiwe. Ahitamwo kumuyagira mu wundi mwanya. Kandi ahisemwo kumwandikira ikete, hari aho yoca yumva aremurutse mu mutima.

Kwandika ikete birashobora kandi kumufasha guserura neza ivyo yipfuza kuvuga. Se wiwe niyarisoma araza kubona ico yashaka kumubwira, ivyo bikaba vyoshobora kumufasha gutahura neza ingorane afise. Ubwo buryo rero bubafasha bompi. Kwaba kuyaga amaso mu yandi canke kumwandikira ikete, ubwo buryo burahuye n’impanuro yo muri Bibiliya idusaba ‘gukurikirana ibiremesha amahoro.’​—Abaroma 14:19.

Ni ibindi bintu ibihe Leya yoshobora gukora?

Niwiyumvire kimwe, uce wiyumvira n’aho comushikana.

NTUTUME BAGUTAHURA NABI

Uribuka ko ivyo uvuga atari vyo abavyeyi bawe bama batahura.

NK’AKARORERO:

Abavyeyi bawe barakubajije igituma usa n’uwutamerewe neza. Nawe uti: “Nimunyirekere.”

Baciye batahura ko uvuze uti: “Sindabizigiye ku buryo nobabwira ingorane mfise. Nzoyibwira abagenzi banje.”

Dufate ko ufise ingorane ikomeye maze abavyeyi bawe bakagusaba ko bogufasha, ariko ukababwira uti: “Ntimugire ikibazo, ndavyimenyera.”

 • Abavyeyi bawe boshobora kwibaza ko uvuze iki?

 • Vyari kuba vyiza uvuze gute?