Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Inkuru ya 114: Iherezo ry’Ibibi Vyose

Inkuru ya 114: Iherezo ry’Ibibi Vyose

IVYO ubona ngaha ni ibiki? Ni abasoda bari ku mafarasi yera. Ariko rāba neza iyo baje bava. Baje bava mw ijuru bari ku bicu! Hari amafarasi aba mw ijuru none?

Yezu ari Umwami mw’ijuru

Oyaye, ayo si amafarasi nyakuri. Tubimenyeshwa n’uko amafarasi adashobora kugendera ku bicu, si ko? Ariko Bibiliya iravuga ivy’amafarasi ari mw ijuru. Urazi igituma?

Ni uko amafarasi yigeze gukoreshwa cane mu ndwano. Ni co gituma Bibiliya ivuga ivy’abantu bavuye mw ijuru bari ku mafarasi, ngo yerekane ko Imana ishaka kurwana n’abantu kw isi. Aho barwanira hitwa Haru-Magedoni. Iyo ndwano ni iy’ugukuraho ibibi vyose kw isi.

Yezu ni we azoyirongōra. Ibuka ko Yezu ari we yatowe n’Imana ngo abe umwami mu ntwaro yayo, ni co gituma yambaye urugori rw’abami. Iyo nkota na yo yerekana ko azokwica abansi b’Imana bose. Dutangazwe n’uko Imana izokwica abanyakibi bose?

Subira urābe inkuru igira 10. Uhabona iki? Isegenya yishe abantu babi. Imana Yehova ni yo yayizanye. Ubu na ho rāba inkuru ya 15. I Sodoma n’i Gomora haturiwe n’umuriro Yehova yatumye.

Zingurura ku nkuru ya 33. Rāba ibishikiye amafarasi n’imikogote y’indwano y’Abanyamisiri. Ni nde yatumye amazi abarengera? Ni Yehova. Yabigize kugira ngo akingire abantu biwe. Rāba ku nkuru ya 76, Yehova araretse abantu biwe ngo bicwe kubera ibibi bakora.

Ntidutangazwe rero n’uko Yehova azotuma ingabo ziwe zo mw ijuru gukuraho ibibi vyose kw isi. Hazoca haba iki none? Zingurura urupapuro tubirābe.

Ivyahishuriwe Yohani 16:16; 19:11-16.Ibibazo

 • Ni kubera iki Bibiliya ivuga ivy’amafarasi ari mw’ijuru?
 • Indwano Imana izorwana n’abantu babi kw’isi yitwa ngw’iki, kandi iyo ntambara ifise intumbero iyihe?
 • Uravye kuri iyo shusho, ni nde azoja imbere mu kurwana? Ni kubera iki yambaye igitsibo, kandi inkota yiwe isobanura iki?
 • Usubiye kuraba Inkuru ya 10, 15 n’iya 33, ni kubera iki tudakwiye gutangazwa n’uko Imana izokuraho abantu babi?
 • Inkuru ya 36 n’iya 76 zitwereka gute yuko Imana izohonya abantu babi naho bivugisha ngo barayisenga?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma Ivyahishuriwe 19:11-16

  Ivyanditswe bitomora gute yuko Yezu Kirisitu ari we agendesha ya farasi y’igitare (Ivyah. 1:5; 3:14; 19:11; Yes. 11:4)?

  Amaraso amijagiye ku vyambarwa vya Yezu yemeza gute yuko intsinzi yiwe ari ntabanduka be n’uko izoba ari intsinzi yuzuye (Ivyah. 14:18-20; 19:13; Yes. 63:1-6)?

  Mu bari mu ngabo zikurikira Yezu igihe ari kw’ifarasi yiwe yera, hashobora kuba harimwo bande (Ivyah. 12:7; 19:14; Mat. 25:31, 32)?