Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Inkuru ya 112: Imeri Isābira mw Izinga

Inkuru ya 112: Imeri Isābira mw Izinga

RABA iyo meri yaguye mw isanganya iramenagurika! Urazi abo bariko barasimbira mu mazi abo ari bo? Bamwe bamaze gushika i rusi. Uyo yoba ari Paulo? Reka turabe ivyamushikiye.

Abarokotse isanganya ry’imeri

Ibuka ko yamaze imyaka ibiri apfungiwe i Kayisariya. We hamwe n’abandi bapfungwa, burizwa imeri bajanwa i Roma. Barengānye izinga ryitwa Kirete, igihuhusi kibasangaho. Kirahuhuta gushika aho abadereva bananirwa kuyiyobora. Izuba ku murango n’inyenyeri mw ijoro ntivyaboneka. Hashize imisi, abari mu meri barihebūra ko batagikira.

Paulo arahaguruka, ati ‘nta n’umwe muri mwebwe aza gutakaza ubuzima, imeri gusa ni yo iza kwononekara. Muri iri joro, umumarayika w’Imana yambwiye ati: “Ntutinye Paulo! Uzohagarara imbere y’umwami Kayisari, kandi Imana izokiza abo muri kumwe mu bwato bose.” ’

Mu gicugu hashize imisi 14 kuva aho ico gihuhusi gitanguriye, abakozi bo mu meri baramenya ko ibenga ritakiri rinini! Kugira ngo ntibahave bitura ku bitandara mu mwiza, bata inanga mu mazi. Bukeye basanga bari hafi y’i rusi, baca bagerageza gutwarayo imeri.

Bahegereye, imeri yicara ku musenyi ica irafatwa, ibisebuzi (imipfunda) bitangura kuyimenagura. Umukuru w’abasoda ati: ‘Abazi kwoga bose ni mubanze musimbire mu mazi mujabuke. Abasigaye ni mubakurikire, mufatīriye ku mbaho zavuye ku meri.’ Babigira gutyo nyene, bose uko bari 276 bashika amahoro i rusi, nk’uko umumarayika yari yabibaraganiye.

Iryo zinga ryītwa Melita. Abantu baho bari beza cane, barabakīra. Ijuru rimaze gutamuruka, Paulo yinjizwa mu yindi meri ajanwa i Roma.

Ivyakozwe n’intumwa 27:1-44; 28:1-14.Ibibazo

 • Ni ibiki bishikira imeri (ubwato) Paulo arimwo igihe iciye hafi y’izinga ryitwa Kirete?
 • Paulo abwira iki abari muri ubwo bwato?
 • Bigenda gute ngo nya bwato bumenagurike?
 • Ni ibiki umukuru w’abasoda ategeka, kandi ni bangahe bashika i rusi?
 • Izinga baca bashikako ryitwa ngw’iki, kandi Paulo bimugendera gute ijuru rimaze gutamuruka canke kumera neza?

Ibibazo vy’inyongera

 • Soma Ivyakozwe n’intumwa 27:1-44.

  Ukwizigira yuko inkuru Bibiliya ivuga ari iz’ukuri, gukomezwa gute iyo dusomye inkuru ivuga ivy’urugendo Paulo yagize i Roma (Ivyak. 27:16-19, 27-32; Luka 1:3; 2 Tim. 3:16, 17)?

 • Soma Ivyakozwe n’intumwa 28:1-14.

  Nimba abapagani baba i Melita baravyuriwe umutima wo kugirira neza “vyiza vy’abantu” intumwa Paulo hamwe na bagenzi biwe bari kumwe na we mu bwato, abakirisu bakwiye kuvyurirwa umutima wo kugaragaza iki, na canecane mu buhe buryo (Ibik. 28:1, 2, Ubwuzure Bushasha; Heb. 13:1, 2; 1 Pet. 4:9)?